Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

3750. Sklep o začasnem financiranju Občine Železniki v obdobju januar–marec 2015, stran 10392.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je župan Občine Železniki dne 9. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Železniki v obdobju januar–marec 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Železniki (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Železniki za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13, 14/14, 25/14, 45/14); v nadaljevanju: Odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+-------------+---------------------------------+---------------+
|  KONTO  |OPIS               |    ZAČASNO|
|       |                 |  FINANCIRANJE|
|       |                 |    PRORAČUN|
|       |                 |  JANUAR–MAREC|
|       |                 |      2015|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|A.      |BILANCA PRHODKOV IN ODHODKOV   |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|      I.|SKUPAJ PRIHODKI         |   1.485.966|
|       |(70+71+72+73+74+78)       |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|       |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |   1.299.480|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|70      |DAVČNI PRIHODKI         |   1.172.557|
|       |(700+703+704+706)        |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   700   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK   |   1.112.020|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   7000  |Dohodnina            |   1.112.020|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   703   |DAVKI NA PREMOŽENJE       |     38.968|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   7030  |Davki na nepremičnine      |     22.653|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   7031  |Davki na premičnine       |      116|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   7032  |Davki na dediščine in darila   |     10.157|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   7033  |Davki na promet nepremičnin in  |     6.042|
|       |na finančno premoženje      |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   704   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN     |     21.568|
|       |STORITVE             |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   7044  |Davki na posebne storitve    |      286|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   7047  |Drugi davki na uporabo blaga in |     21.282|
|       |storitev             |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   706   |DRUGI DAVKI           |       0|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|71      |NEDAVČNI PRIHODKI        |    126.923|
|       |(710+711+712+713+714)      |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   710   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI  |     35.420|
|       |OD PREMOŽENJA          |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   7102  |Prihodki od obresti       |     1.855|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   7103  |Prihodki od premoženja      |     33.565|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   711   |TAKSE IN PRISTOJBINE       |      726|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   7111  |Upravne takse in pristojbine   |      726|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   712   |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI   |     2.851|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   7120  |Globe in druge denarne kazni   |     2.851|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   713   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN   |     3.467|
|       |STORITEV             |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   7130  |Prihodki od prodaje blaga in   |     3.467|
|       |storitev             |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   714   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI     |     84.459|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   7141  |Drugi nedavčni prihodki     |     84.459|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|72      |KAPITALSKI PRIHODKI       |     10.000|
|       |(720+721+722)          |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   720   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH   |       0|
|       |SREDSTEV             |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   721   |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG    |       0|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   722   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN |     10.000|
|       |NEOPREDMETENIH SREDSTEV     |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   7221  |Prihodki od prodaje stavbnih   |     10.000|
|       |zemljišč             |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|73      |PREJETE DONACIJE (730+731)    |     25.000|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   730   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH   |     25.000|
|       |VIROV              |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   7300  |Prejete donacije in darila od  |     25.000|
|       |domačih pravnih oseb       |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   731   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE    |       0|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|74      |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)  |    151.487|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   740   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH  |     26.831|
|       |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ    |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   7400  |Prejeta sredstva iz državnega  |     26.831|
|       |proračuna            |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   741   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA  |    124.655|
|       |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA |        |
|       |EVROPSKE UNIJE          |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   7413  |Prejeta sredstva iz državnega  |    124.655|
|       |proračuna iz sredstev proračuna |        |
|       |Evropske unije iz kohezijskega  |        |
|       |sklada              |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|78      |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE   |       0|
|       |UNIJE (786+787)         |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   786   |OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ    |       0|
|       |PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE     |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   787   |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH    |       0|
|       |EVROPSKIH INSTITUCIJ       |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|     II.|SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |    927.733|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|40      |TEKOČI ODHODKI          |    208.444|
|       |(400+401+402+403+409)      |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   400   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI      |     77.041|
|       |ZAPOSLENIM            |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4000  |Plače in dodatki         |     70.517|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4002  |Povračila in nadomestila     |     4.427|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4004  |Sredstva za nadurno delo     |     1.809|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4009  |Drugi izdatki zaposlenim     |      289|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   401   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA    |     12.269|
|       |SOCIALNO VARNOST         |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4010  |Prispevek za pokojninsko in   |     6.633|
|       |invalidsko zavarovanje      |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4011  |Prispevek za zdravstveno     |     5.198|
|       |zavarovanje           |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4012  |Prispevek za zaposlovanje    |       44|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4013  |Prispevek za starševsko varstvo |       73|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4015  |Premije kolektivnega dodatnega  |      321|
|       |in pokojninskega zavarovanja, na |        |
|       |podlagi ZKDPZJU         |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   402   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   |    100.022|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4020  |Pisarniški in splošni material  |     21.404|
|       |in storitve           |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4021  |Posebni material in storitve   |     8.859|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4022  |Energija, voda, komunalne    |     19.794|
|       |storitve in komunikacije     |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4023  |Prevozni stroški in storitve   |     1.571|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4024  |Izdatki za službena potovanja  |      388|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4025  |Tekoče vzdrževanje        |     14.005|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4026  |Poslovne najemnine in zakupnine |      928|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4029  |Drugi operativni odhodki     |     33.072|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   403   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI     |     8.535|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4031  |Plačila obresti od kreditov –  |     8.535|
|       |poslovnim bankam         |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   409   |REZERVE             |     10.576|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4090  |Splošna proračunska rezervacija |     4.663|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4093  |Sredstva za posebne namene    |     5.913|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|41      |TEKOČI TRANSFERI         |    540.164|
|       |(410+411+412+413)        |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   410   |SUBVENCIJE            |       0|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   411   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN    |    390.913|
|       |GOSPODINJSTVOM          |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4111  |Družinski prejemki in starševska |     3.400|
|       |nadomestila           |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4112  |Transferi za zagotavljanje    |      839|
|       |socialne varnosti        |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4119  |Drugi transferi posameznikom   |    386.674|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   412   |TRANSFERI NEPROFITNIM      |     15.966|
|       |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM    |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4120  |Tekoči transferi nepridobitnim  |     15.966|
|       |organizacijam in ustanovam    |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   413   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  |    133.285|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4131  |Tekoči transferi v sklade    |     6.334|
|       |socialnega zavarovanja      |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4133  |Tekoči transferi v javne zavode |    126.539|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4135  |Tekoča plačila drugim izvajalcem |      411|
|       |javnih služb, ki niso posredni  |        |
|       |proračunski uporabniki      |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   414   |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO    |       0|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|42      |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)   |    178.125|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   420   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH    |    178.125|
|       |SREDSTEV             |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4202  |Nakup opreme           |     3.035|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4203  |Nakup drugih osnovnih sredstev  |       39|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4204  |Novogradnje, rekonstrukcije in  |     66.019|
|       |adaptacije            |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4205  |Investicijsko vzdrževanje in   |     17.971|
|       |obnove              |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4206  |Nakup zemljišč in naravnih    |     11.938|
|       |bogastev             |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4207  |Nakup nematerialnega premoženja |     4.421|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4208  |Študije o izvedljivosti     |     74.701|
|       |projektov, projektna       |        |
|       |dokumentacija, nadzor in     |        |
|       |investicijski inženiring     |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|43      |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |     1.000|
|       |(431+432)            |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   431   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM |       0|
|       |IN FIZ. OSEBAM          |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   432   |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |     1.000|
|       |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM     |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   4323  |Investicijski transferi javnim  |     1.000|
|       |zavodom             |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|     III.|PRORAČUNSKI PRESEŽEK       |    558.233|
|       |(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)     |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|B.      |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |        |
|       |NALOŽB              |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|75    IV.|PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |       0|
|       |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |        |
|       |(750+751+752)          |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   750   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |       0|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   751   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |       0|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   752   |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |       0|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|44     V.|DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |       0|
|       |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)  |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   440   |DANA POSOJILA          |       0|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   441   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN |       0|
|       |FINANČNIH NALOŽB         |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|     VI.|PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |       0|
|       |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |        |
|       |(IV.–V.)             |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|C.      |RAČUN FINANCIRANJA        |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|50    VII.|ZADOLŽEVANJE (500)        |       0|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   500   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE       |       0|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|55   VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)      |     69.174|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   550   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA     |     69.174|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|   5501  |Odplačila kreditov poslovnim   |     69.174|
|       |bankam              |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|     IX.|POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |    489.059|
|       |NA RAČUNIH            |        |
|       |(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – |        |
|       |(II.+V.+VIII.)          |        |
+-------------+---------------------------------+---------------+
|      X.|NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |    –69.174|
+-------------+---------------------------------+---------------+
|     XI.|NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  |    –558.233|
+-------------+---------------------------------+---------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 0 eurov.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.
Št. 015-6/2014-010
Železniki, dne 9. decembra 2014
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.

AAA Zlata odličnost