Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

3744. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014 – IV, stran 10385.

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 – ZFO-1, 101/07 – Odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314 in 101/13 – ZIPRS1415); 28., 29., 30. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13); ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14 in 84/14), v skladu s 17. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 2. redni seji dne 17. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014 – IV
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2014 (Uradni list RS, št. 20/13, 107/13, 12/14 in 60/14) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
»2. člen
(obseg in struktura proračuna)
Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, za leto 2014 se določa v naslednjih zneskih:
+-------------------+-----------------------------+-------------+
|SKUPINA/PODSK.   |      OPIS       | LETO 2014 v|
|KONTOV       |               |     EUR|
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|A.    |     |BILANCA PRIHODKOV IN     |       |
|     |     |ODHODKOV           |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|I.    |     |SKUPAJ PRIHODKI       |12.016.904,61|
|     |     |(70+71+72+73+74+78)     |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)   | 9.960.926,87|
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|70    |     |DAVČNI PRIHODKI       | 8.225.650,63|
|     |     |(700+703+704+706)      |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |700   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 7.144.999,00|
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |703   |DAVKI NA PREMOŽENJE     |  794.148,98|
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |704   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN   |  286.502,65|
|     |     |STORITVE           |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |706   |DRUGI DAVKI         |      0|
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|71    |     |NEDAVČNI PRIHODKI      | 1.735.276,24|
|     |     |(710+711+712+713+714)    |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |710   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN    |  645.633,54|
|     |     |DOHODKI OD PREMOŽENJA    |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |711   |TAKSE IN PRISTOJBINE     |   7.700,00|
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |712   |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI |   8.000,00|
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |713   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN |  173.582,70|
|     |     |STORITEV           |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |714   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI   |  900.360,00|
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|72    |     |KAPITALSKI PRIHODKI     |  550.000,00|
|     |     |(720+721+722)        |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |720   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH |      0|
|     |     |SREDSTEV           |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |721   |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG  |      0|
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |722   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ |  550.000,00|
|     |     |IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV  |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|73    |     |PREJETE DONACIJE (730+731)  |      0|
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |730   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH |      0|
|     |     |VIROV            |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |731   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE  |      0|
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|74    |     |TRANSFERNI PRIHODKI     | 1.490.411,49|
|     |     |(740+741)          |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |740   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ    |  442.634,62|
|     |     |DRUGIH JAVNOFINANČNIH    |       |
|     |     |INSTITUCIJ          |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |741   |PREJETA SREDSTVA IZ     | 1.047.776,87|
|     |     |DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ    |       |
|     |     |SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE |       |
|     |     |UNIJE            |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|78    |     |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE |  15.566,25|
|     |     |UNIJE (787)         |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |787   |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH  |  15.566,25|
|     |     |EVROPSKIH INSTITUCIJ     |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|II.   |     |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |13.337.370,30|
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|40    |     |TEKOČI ODHODKI        | 2.824.780,28|
|     |     |(400+401+402+403+409)    |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |400   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI    |  521.573,75|
|     |     |ZAPOSLENIM          |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |401   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA  |  79.042,62|
|     |     |SOCIALNO VARNOST       |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |402   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 2.089.635,52|
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |403   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI   |  124.528,39|
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |409   |REZERVE           |  10.000,00|
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|41    |     |TEKOČI TRANSFERI       | 4.401.638,74|
|     |     |(410+411+412+413)      |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |410   |SUBVENCIJE          |  53.500,00|
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |411   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN  | 2.786.681,73|
|     |     |GOSPODINJSTVOM        |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |412   |TRANSFERI NEPRIDOBITNIM   |  563.059,36|
|     |     |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM  |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |413   |DRUGI TEKOČI DOMAČI     |  998.397,65|
|     |     |TRANSFERI          |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|42    |     |INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 4.198.182,86|
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |420   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH  | 4.198.182,86|
|     |     |SREDSTEV           |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|43    |     |INVESTICIJSKI TRANSFERI   | 1.912.768,42|
|     |     |(430+431+432)        |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |430   |INVESTICIJSKI TRANSFERI   |      0|
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |431   |INVESTICIJSKI TRANSFERI   | 1.490.501,12|
|     |     |PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, |       |
|     |     |KI NISO PRORAČUNSKI     |       |
|     |     |UPORABNIKI          |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |432   |INVESTICIJSKI TRANSFERI   |  422.267,30|
|     |     |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM   |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|III.   |     |PRORAČUNSKI         |–1.320.465,69|
|     |     |PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-  |       |
|     |     |II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS |       |
|     |     |SKUPAJ ODHODKI)       |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|B.    |     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN |       |
|     |     |NALOŽB            |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|IV.   |     |PREJETA VRAČILA DANIH    |      0|
|     |     |POSOJIL IN PRODAJA      |       |
|     |     |KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
|     |     |(750+751+752)        |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|75    |     |PREJETA VRAČILA DANIH    |      0|
|     |     |POSOJIL IN PRODAJA      |       |
|     |     |KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |750   |PREJETA VRAČILA DANIH    |      0|
|     |     |POSOJIL           |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |751   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |      0|
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |752   |KUPNINE IZ NASLOVA      |      0|
|     |     |PRIVATIZACIJE        |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|V.    |     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |      0|
|     |     |KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
|     |     |(440+441+442+443)      |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|44    |     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |      0|
|     |     |KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |440   |DANA POSOJILA        |      0|
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |441   |POVEČANJE KAPITALSKIH    |      0|
|     |     |DELEŽEV           |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |442   |PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ  |      0|
|     |     |NASLOVA PRIVATIZACIJE    |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |443   |POVEČANJE NAMENSKEGA     |      0|
|     |     |PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH |       |
|     |     |IN DRUGIH OSEBAH JAVNEGA   |       |
|     |     |PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE  |       |
|     |     |V SVOJI LASTI        |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|VI.   |     |PREJETA MINUS DANA POSOJILA |      0|
|     |     |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH   |       |
|     |     |DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|C.    |     |RAČUN FINANCIRANJA      |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|VII.   |     |ZADOLŽEVANJE (500)      |  911.389,70|
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|50    |     |ZADOLŽEVANJE         |  911.389,70|
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |500   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE     |  911.389,70|
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|VIII.  |     |ODPLAČILA DOLGA (550)    |  437.357,90|
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|55    |     |ODPLAČILA DOLGA       |  437.357,90|
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |550   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA   |  437.357,90|
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|IX.   |     |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA | –846.433,89|
|     |     |RAČUNIH           |       |
|     |     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|X.    |     |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–   |  474.031,80|
|     |     |VIII.)            |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|XI.   |     |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.- | 1.320.465,69|
|     |     |VIII.-IX. = -III.)      |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|XII.   |     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  |       |
|     |     |OB KONCU PRETEKLEGA LETA   |       |
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
|     |     |9009 Splošni sklad za drugo |  846.433,89|
+---------+---------+-----------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si.«.
2. člen
Prvi odstavek 22. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Trebnje za proračun leta 2014 lahko zadolži v višini 911.389,70 EUR, za investicije, predvidene v občinskem proračunu, in sicer za namene, določene v sklepu občinskega sveta o zadolžitvi.«.
3. člen
(objava in uveljavitev odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Prilogi k temu odloku pa se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Št. 410-4/2013-197
Trebnje, dne 17. decembra 2014
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost