Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

3737. Pravilnik o zagotavljanju pogojev in koriščenju sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Šentjur, stran 10381.

Na podlagi 15. in 133. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na 3. redni seji dne 2. decembra 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o zagotavljanju pogojev in koriščenju sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Šentjur
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pravice in obveznosti svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Šentjur glede zagotavljanja pogojev in koriščenja sredstev, ki jih za njihovo delo zagotavlja Občina Šentjur (v nadaljnjem besedilu: občina).
2. člen
Svetniško skupino v smislu določb tega pravilnika predstavljajo člani občinskega sveta, ki so izvoljeni na listi posamezne politične stranke ali na posamezni listi s podporo volivcev.
V primeru izstopa iz svetniške skupine se šteje, da je občinski svetnik samostojni svetnik.
Člani svetniške skupine izmed sebe izberejo vodjo svetniške skupine.
3. člen
Svetniške skupine in samostojni svetniki prejemajo finančna sredstva za delo iz sredstev, ki so v vsakokratnem proračunu občine namenjena za njihovo delovanje. Svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom pripada poraba proračunskih sredstev za tekoče proračunsko leto, določena sorazmerno številu članov v aktualni sestavi OS.
V primeru izstopa iz svetniške skupine svetniku pripada sorazmerni del finančnih sredstev, ki jih je prejemala svetniška skupina, iz katere je izstopil, sredstva pa se obračunajo z začetkom naslednjega meseca po izstopu.
4. člen
Višina proračunskih sredstev za posamezno svetniško skupino je v proračunu določena po proporcionalnem načelu glede na število članov svetniške skupine na način, da skupna višina sredstev, namenjena za delovanje vseh svetniških skupin in sredstev, namenjenih za delovanje političnih strank, ne sme presegati zakonsko določen odstotek primerne porabe občine, ki ga ureja področna zakonodaja.
Za vsako svetniško skupino se v proračunu vodi samostojna proračunska postavka.
5. člen
Svetniške skupine so dolžne z namenskimi sredstvi ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati v skladu z določbami tega pravilnika.
6. člen
Svetniške skupine in samostojni svetniki lahko namenska proračunska sredstva uporabljajo samo za namene, ki so povezani z delom občinskega sveta in z zagotavljanjem pogojev za delo. Poraba namenskih proračunskih sredstev je tako upravičena za:
– plačilo dodatne strokovne pomoči in svetovanja (najem strokovnjakov za pomoč pri obravnavi in pripravi gradiv za seje občinskega sveta, udeležba članov svetniške skupine na seminarjih, posvetih, predavanjih ter drugih oblikah izobraževanj in usposabljanj, organizacija in sodelovanje pri organiziranju izobraževanj);
– nakup tehnične opreme (nakup in vzdrževanje strojne in programske računalniške opreme, nakup drugih osnovnih sredstev (pisarniška oprema, druge tehnične naprave, mobilna in fiksna telefonija));
– plačilo funkcionalnih stroškov za delovanje svetniške skupine (energenti (ogrevanje), voda, elektrika, telekomunikacijski stroški, čiščenje, poštne in kurirske storitve, založniške in tiskarske storitve, tekoče vzdrževanje opreme, stroški fotokopiranja ipd.);
– obveščanje javnosti (stroški izvajanja odnosov z javnostmi, medijska komunikacija, oglaševanje);
– nakup pisarniškega materiala in drobnega inventarja;
– plačilo logističnih storitev za potrebe svetniških skupin (organizirani prevozi, potni stroški v zvezi z delovanjem svetniških skupin);
– plačilo drugih storitev za delovanje svetniške skupine (računovodsko-finančne storitve, administrativne storitve, storitve spremljanja in analize medijskih objav s področja delovanja občine);
– reprezentančni stroški (protokolarne pogostitve, srečanja članov svetniških skupin), ki ne smejo presegati 30 % namenskih proračunskih sredstev za posamezno svetniško skupino;
– plačilo drugih posebnih storitev oz blaga za potrebe delovanja svetniške skupine.
7. člen
Vodja svetniške skupine poda pisni predlog za porabo finančnih sredstev skladno s tem pravilnikom odredbodajalcu, ki porabo sredstev odobri z naročilnico. Postopek naročanja se izvede v skladu z zahtevami predpisov o javnem naročanju.
Odredbe za porabo finančnih sredstev izdaja župan občine na predlog vodij svetniških skupin.
8. člen
Pristojni občinski oddelek za finance je dolžan na zahtevo vodje svetniške skupine ali samostojnega svetnika le-temu omogočiti vpogled v finančno dokumentacijo o porabi sredstev svetniške skupine.
9. člen
Proračunska sredstva na podlagi tega pravilnika se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s tem pravilnikom in veljavnim proračunom. Če se finančna sredstva ne porabijo za namene, določene s tem pravilnikom, se posamezni svetniški skupini oziroma samostojnemu svetniku pravica porabe za tekoče leto zmanjša za višino nepravilno porabljenega zneska oziroma mora sredstva vrniti v proračun občine.
Nadzor nad porabo sredstev vrši oddelek občine, pristojen za finance, ter notranje in zunanje revizije poslovanja.
10. člen
Vsa osnovna sredstva, ki jih svetniške skupine in samostojni svetniki uporabljajo v času mandata občinskega sveta za svoje delo in ki so bili nabavljeni iz namenskih sredstev skladno z določbami tega pravilnika, so last občine in jih imajo svetniške skupine ter samostojni svetniki le v uporabi. Osnovna sredstva zapisniško prevzamejo vodje svetniških skupin oziroma samostojni svetniki.
Po prenehanju mandata so prevzemniki osnovnih sredstev le-ta dolžni vrniti, vrnjena osnovna sredstva pa se lahko namenijo za delovanje svetniških skupin, ki se ustanovijo po volitvah.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sredstvih za delo svetniških klubov Občinskega sveta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 118/07).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2014-2(230)
Šentjur, dne 2. decembra 2014
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost