Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

3736. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2014, stran 10380.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr. in 101/13) in 118. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na 3. redni seji dne 2. decembra 2014 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šentjur za leto 2014 (Uradni list RS, št. 27/13 in 94/13) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SPLOŠNI DEL PRORAČUNA          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV za leto  |       |
|   |2014                   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        | Rebalans 2014|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 22.633.953,43|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 14.277.403,50|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 12.045.539,40|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 10.984.629,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  712.806,47|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |  348.103,93|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            | 2.231.864,10|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    | 1.155.247,85|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   10.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |   35.200,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|   1.200,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       | 1.030.216,25|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  373.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|   6.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |  367.000,00|
|   |in neopredm. dolg. sred.         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           | 7.983.549,93|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    | 3.816.533,55|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    | 4.167.016,38|
|   |proračuna iz sred. EU          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |     0,00|
|   |institucij                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 22.264.525,29|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              | 3.959.426,38|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  847.395,98|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |  126.179,02|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     | 2.548.267,38|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |  143.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |  294.584,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 5.590.216,76|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |   21.921,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        | 3.698.200,00|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  783.793,00|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    | 1.086.302,76|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 12.404.899,15|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 12.404.899,15|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TANSFERI          |  309.983,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |  152.088,00|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |  157.895,00|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |  369.428,14|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |     0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752+753)  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |     0,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443+444)      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV|       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |     0,00|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)          |  641.650,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga       |  641.650,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  –272.221,86|
|   |RAČUNIH                 |       |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  –641.650,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |  –369.428,14|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |Stanje sredstev na računih 31. 12. 2012 |  272.221,86|
+------+-----------------------------------------+--------------+
«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok s prilogami se objavi na spletni strani Občine Šentjur.
Št. 410-0013/2012
Šentjur, dne 2. decembra 2014
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost