Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

3730. Sklep o začasnem financiranju Občine Puconci v obdobju januar–marec 2015, stran 10374.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415 in 38/14 – ZIPRS1415-A) in 105. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1, 18/10 in 103/11) je župan Občine Puconci dne 10. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Puconci v obdobju januar–marec 2015
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Puconci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415 in 38/14 – ZIPRS1415-A; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Puconci za leto 2014 (Uradni list RS, št. 107/13; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |   v EUR|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto  |  Proračun|
|   |                      |  januar–|
|   |                      | marec 2015|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 2.648.588|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 1.237.005|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 1.150.421|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 1.012.245|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |   9.808|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |  128.118|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |706 Drugi davki               |    250|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |   86.584|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   35.208|
|   |od premoženja                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    449|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Denarne kazni              |    286|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   9.868|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |   40.773|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |   9.390|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |    163|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   9.227|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             | 1.402.193|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      | 1.018.972|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna |  383.221|
|   |iz sredstev proračuna EU          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 2.528.906|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  998.061|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |   78.715|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   12.700|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  435.696|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |   17.278|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |  453.672|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  581.486|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |   11.691|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  405.903|
|   |in gospodinjstvom              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |   43.123|
|   |ustanovam                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  120.769|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            |  945.889|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  945.889|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |   3.470|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |430 Investicijski transferi         |   3.470|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |  119.682|
|   |PRIMANJKLJAJ)                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)|      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |   4.440|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |   4.440|
|   |DELEŽEV                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |440 Dana posojila              |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev      |   4.440|
|   |in naložb                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |     0|
|   |privatizacije                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v javnih|     0|
|   |skladih in drugih osebah javnega prava, ki |      |
|   |imajo premoženje v svoji lasti       |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |   –4.440|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)            |   42.282|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |   42.282|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   42.282|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |   72.960|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –42.282|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |  –119.682|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |      |
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo         |  266.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidnostno zadolži, če bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega odhodkov in drugih izdatkov iz 3. člena tega sklepa.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.
Št. 410-0016/2014
Puconci, dne 10. decembra 2014
Župan
Občine Puconci
Ernest Nemec l.r.

AAA Zlata odličnost