Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

3721. Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Mokronog - Trebelno, stran 10368.

Na podlagi 34.a člena in 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 in spremembe), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 107/09 – Odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14 in 25/14 – ZFU) in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 2. redni seji dne 10. 12. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Mokronog - Trebelno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi določbe predpisov, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev in sistem plač v javnem sektorju, kolikor Zakon o lokalni samoupravi ne določa drugače.
(2) Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
(3) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora pripadajo nagrade oziroma sejnine za njihovo delo in se določijo v skladu z določbami tega pravilnika.
2. člen
S tem pravilnikom se v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Odlokom o plačah funkcionarjev določa plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije: za župana, podžupana ter člane Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno, kakor tudi sejnine za predsednika in člane nadzornega odbora ter sejnine in nagrade za predsednike in člane komisij in odborov oziroma drugih delovnih teles, ki jih ustanovi oziroma imenuje Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno ali župan.
3. člen
(1) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
(2) Kolikor je član organa iz prvega odstavka tega člena delavec občinske uprave, mu sejnina ne pripada.
II. PLAČE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV
4. člen
(1) Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
(2) Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
(3) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(4) Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
(5) Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko opravlja svojo funkcijo poklicno, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
5. člen
Za opravljanje občinskih funkcij ima občinski funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo, skladno z zakonom pravico do plače. Če funkcijo opravlja nepoklicno ima pravico do plačila za opravljanje funkcije.
6. člen
(1) Za opravljanje funkcije župana, ki sodi v VI. skupino občin (od 2001 do 5.000 prebivalcev), je s predpisom, ki določa plače funkcionarjev določen 49. plačni razred. Županu pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
(2) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50 % osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
7. člen
(1) Za opravljanje funkcije podžupana, je na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju določen plačni razred (podžupan VI) od 34.–41.
(2) Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
(3) Podžupanu, ki bi opravljal funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo.
(4) Podžupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije največ v višini 50 % osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Podžupanu, ki funkcijo opravlja nepoklicno, ne pripada dodatek za delovno dobo.
(5) Višino plačila določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
(6) V času, ko podžupan opravlja funkcijo župana, mu pripada plača, ki bi jo dobil župan.
III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČILA SEJNIN
8. člen
(1) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta, razen podžupana, je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnih teles.
(2) Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana.
9. člen
Na podlagi sklepa o potrditvi mandatov se članu občinskega sveta, razen podžupanu, določi sejnina, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu) – dodatno 0,50 % plače župana,
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 3,2 % plače župana,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 2,0 % plače župana,
– predsedovanje seji odbora (delovnega telesa) 2,2 % plače župana,
– udeležba na seji odbora (član delovnega telesa) 1,5 % plače župana.
10. člen
Izplačilo plačila za opravljanje funkcije oziroma sejnine se opravi na podlagi sklepa o potrditvi mandata oziroma akta o imenovanju ter evidence o prisotnosti članov občinskega sveta na sejah, ki jo vodi občinska uprava.
IV. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA NAGRAD
11. člen
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do nagrade oziroma sejnine, in sicer:
– za predsedovanje na seji – 3 % plače župana,
– udeležba na seji nadzornega odbora – 1,5 % plače župana,
– udeležba na seji občinskega sveta – 1,5 % plače župana,
– izvedba nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora za vodjo nadzora v višini – 3 % plače župana,
– izvedba nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora za člane skupine nadzora v višini – 2 % plače župana.
(2) Izplačila predsedniku in članom nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi evidence opravljenega dela oziroma izdelanega poročila o nadzoru, ki jo vodi občinska uprava. Letni znesek nagrade posamezniku ne sme presegati zakonsko določenih 7,5 % letne plače župana.
12. člen
(1) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta oziroma župana, pripada nagrada.
(2) Nagrada za posamezno sejo je enaka sejnini za udeležbo člana občinskega sveta na seji delovnega telesa, za predsedovanje v komisiji ali odboru občinskega sveta oziroma župana pa je enaka višini sejnine za predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta.
(3) Nagrada iz prejšnjega odstavka tega člena se izplača za posamezno udeležbo na seji. Izplačilo se opravi na podlagi akta o imenovanju in evidence o opravljenem delu članov delovnih teles, ki jo vodi občinska uprava.
13. člen
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje se izplača le ena sejnina. Za korespondenčno in slavnostno sejo se sejnine ne izplačuje.
14. člen
(1) Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne, predčasne in nadomestne volitve v občinski svet ter redne in nadomestne volitve župana v prvem in drugem krogu, pravico do enkratnega nadomestila v skladu z določbami zakona, ki ureja lokalne volitve.
(2) Višina izplačila enkratnega nadomestila volilnim organom za izvedbo lokalnega referenduma in nadomestnih volitev znaša 50 % zneska, ki jim pripada ob izvedbi splošnih rednih volitev.
(3) Nadomestila se članom volilnih organov izplačujejo na podlagi akta o imenovanju.
(4) V primerih, ko se sestane občinska volilna komisija izven okvira razpisanih volitev ali referenduma, pripada članom in njihovim namestnikom sejnina, kot je določena v 9. členu tega pravilnika.
15. člen
Odgovornemu uredniku in članom uredniškega odbora, se za opravljeno delo v zvezi z izdajanjem občinskega glasila »ODSEV«, določijo izplačila s posebnim pravilnikom, ki podrobneje ureja to področje.
V. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
16. člen
(1) Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
(2) Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Mokronog - Trebelno.
(3) Stroški prevoza na službeni poti se povrnejo v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
(4) Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
(5) Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
(6) Člani nadzornega odbora imajo pravico do povračila stroškov udeležbe na strokovnih izobraževanjih.
17. člen
(1) Pravice iz prejšnjega člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar oziroma član nadzornega odbora na podlagi naloga za službeno potovanje.
(2) Nalog za službeno potovanje izda župan. Če gre za službeno potovanje župana, izda nalog direktor občinske uprave.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
18. člen
Sredstva za izplačevanje plač, sejnin, nagrad in povračil stroškov, ki jih prejemajo občinski funkcionarji, člani delovnih teles in nadzornega odbora ter druge osebe v skladu se tem pravilnikom, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
19. člen
(1) Plače in nagrade se izplačujejo v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna in na podlagi zakona izdanih podzakonskih predpisov.
(2) Prejemki iz 16. člena tega pravilnika se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
20. člen
Plača župana se usklajuje skladno s spremembo zneska osnovne plače plačnega razreda župana, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
21. člen
Plača županu, podžupanu in članom občinskega sveta in nagrade – sejnine članom delovnih teles se v skladu s tem pravilnikom obračunajo in izplačajo od dneva nastopa funkcije oziroma imenovanja v delovno telo.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Mokronog - Trebelno ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 26/10).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2014
Mokronog, dne 11. decembra 2014
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost