Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

3715. Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik v obdobju januar–marec 2015, stran 10365.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 32. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je župan Občine Kamnik dne 12. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kamnik v obdobju januar–marec 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kamnik (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljevanju: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Kamnik za leto 2014 (Uradni list RS, št. 12/14 in 32/14; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |                     |    v EUR|
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |   Proračun|
|   |                     | januar–marec|
|   |                     |     2015|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  4.908.038|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  4.302.943|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  3.888.813|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  3.489.498|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   332.265|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |    67.050|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   414.130|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   323.100|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    1.800|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    17.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    20.730|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |    51.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |    1.300|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |     630|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |     670|
|   |in neopredmetenih sredstev        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   603.795|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   603.795|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  4.634.090|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  1.811.478|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   340.259|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    47.507|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  1.025.112|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    38.600|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |   360.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  2.364.868|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |    21.128|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  1.622.807|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|    88.313|
|   |ustanovam                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   632.620|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |   388.606|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   388.606|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |    69.138|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam,|    66.663|
|   |ki niso pror. uporabniki         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    2.475|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma PRIMANJKLJAJ |   273.948|
|   |(I.-II.)                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    50.000|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA              |   223.948|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   223.948|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   223.948|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|      0|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –223.948|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |   –273.948|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |      0|
|   |PRETEKLEGA LETA              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.
Št. 410-0059/2014
Kamnik, dne 12. decembra 2014
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti