Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

3710. Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2014, stran 10362.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. in 94. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 2. redni seji dne 11. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/13) se spremeni 2. člen in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v eurih|
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto          | Rebalans I.|
|                         |    2014|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |  2.766.015|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  1.399.689|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  1.270.606|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  1.152.415|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   67.809|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   50.382|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   129.083|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |    7.219|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |     233|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |    1.973|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   45.182|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   74.476|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   28.602|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    6.163|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   22.439|
|   |in nematerialnega premoženja        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |    2.360|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    2.360|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  1.335.364|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   164.051|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|  1.171.313|
|   |in sredstev proračuna EU          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  3.095.082|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |   681.643|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   260.759|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   39.811|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   355.090|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   12.983|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   13.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |   705.375|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   56.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |   433.614|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   76.036|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   139.725|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  1.682.231|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  1.682.231|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   25.833|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |430 Investicijski transferi        |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   13.573|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   12.260|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |  –329.067|
|   |PRIMANJKLJAJ)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      0|
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |    1.000|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |    1.000|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |    1.000|
|   |in naložb                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      |
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |   –1.000|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |   470.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |   470.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   470.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)           |   154.670|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA              |   154.670|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga        |   154.670|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |   –14.737|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   315.330|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       |   329.067|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |   14.737|
|   |NA OB KONCU PRETEKLEGA LETA        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
«
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/13) se spremeni 11. člen in se glasi:
»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine 470.000 eurov.«
3. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/13) se spremeni 14. člen in se glasi:
»14. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2014 zadolži do višine 470.000 eurov.«
4. člen
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.
5. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-16/2014
Cankova, dne 11. decembra 2014
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost