Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

3708. Pravilnik o izvedbi postopka izbire avdiovizualnih projektov za javno kinematografsko predvajanje, stran 10357.

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 17. člena Zakona o slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10) in na podlagi 43. člena Statuta Radiotelevizije Slovenija (Uradni list RS, št. 106/06 in 9/12 in nadaljnji) generalni direktor Radiotelevizije Slovenija sprejemam
P R A V I L N I K
o izvedbi postopka izbire avdiovizualnih projektov za javno kinematografsko predvajanje
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom se določi postopek izvedbe javnega razpisa ter pogoji za sofinanciranje filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje v obliki koprodukcijskega sodelovanja, ki ga je Radiotelevizija Slovenija (v nadaljevanju: RTV Slovenija) dolžna opraviti na podlagi 17. člena Zakona o slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZSFCJA).
2. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
Avdiovizualno delo – filmi, ki so izvorno producirani s strani neodvisnih producentov in so namenjeni javnemu kinematografskemu predvajanju;
Razpis – javni razpis za financiranje koprodukcijskega sodelovanja z neodvisnimi producenti pri produkciji filmov namenjenih za javno kinematografsko predvajanje;
Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe;
Pravočasna vloga – vloga, ki jo je RTV Slovenija prejela oziroma jo je pošiljatelj s priporočeno pošiljko odposlal v roku, določenem v besedilu razpisa;
Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa in razpisna dokumentacija;
Upravičena oseba – oseba, katere vloga izpolnjuje pogoje, določene v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge predlagatelja.
3. člen
(javnost postopka javnega razpisa)
RTV Slovenija na spletni strani navedeni v razpisni dokumentaciji, objavi pomembnejše dokumente izdane v zvezi z razpisom, ki pa ne smejo vsebovati osebnih podatkov o vlagateljih in drugih sodelujočih pri posameznem projektu.
Obvestilo oziroma informacija o razpisu pa se objavi tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. člen
(postopek javnega razpisa)
Postopek razpisa se izvede po naslednjem zaporedju:
1. Uvedba postopka:
– sprejem sklepa o začetku postopka;
– objava razpisa.
2. Priprava vlog za obravnavo:
– evidentiranje prispelih vlog;
– odpiranje vlog;
– pozivanje na dopolnitev nepopolnih vlog in njihovo dopolnjevanje;
– izdaja sklepov o zavrženju vlog, ki niso popolne, niso pravočasne ali niso vložene s strani upravičene osebe.
3. Ocenjevanje in vrednotenje vlog:
– ocenjevanje vlog;
– dodatna predstavitev vlog s strani vlagateljev;
– oblikovanje končnega predloga komisije za ocenjevanje.
4. Odločba o izbiri:
– izdaja odločbe o izbiri in odločb o zavrnitvi.
UVEDBA POSTOPKA
5. člen
(ugotovitev potreb in financiranje odkupa)
Potrebe po izvedbi razpisa vsako leto ugotovi direktor TV Slovenija (v nadaljevanju: direktor TV) na podlagi in v obsegu obveznosti RTV Slovenija iz 17. člena ZSFCJA.
6. člen
(posredovanje predlogov)
Odgovorni uredniki uredniško producentskih enot oziroma regionalnih RTV centrov, na poziv direktorja TV pripravijo in predlagajo direktorju TV obseg, tematiko in zvrst avdiovizualnih del za katera predlagajo, da se opravi razpis.
Direktor TV pošlje predlog za izdajo sklepa o začetku postopka razpisa generalnemu direktorju RTV Slovenija (generalni direktor), skupaj z besedilom razpisa.
7. člen
(sklep o začetku postopka)
Generalni direktor na podlagi predloga direktorja TV sprejme sklep o začetku postopka razpisa s katerim določi datum objave, besedilo razpisa in imenuje člane komisij ter določi predsednika komisij in vodjo izvedbe razpisa.
8. člen
(besedilo razpisa)
Besedilo razpisa, ki se objavi mora vsebovati:
– zvrst, tematiko in obseg avdiovizualnega dela ter pomembnejše produkcijske zahteve,
– jasno navedbo, da gre za javni razpis za koprodukcijsko sofinanciranje slovenskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov, kateri bodo sofinancirani v okviru z besedilom razpisa določenih sredstev,
– jasno navedbo, da bo na javnem razpisu izbrano tisto avdiovizualno delo, ki bo v postopku izbire ocenjeno najvišje,
– umetniške, kulturnopolitične, strokovne in druge kriterije, po katerih se bo posamezna vloga ocenjevala,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji oziroma vlagatelji vlog,
– navedbo, da morajo imeti vlagatelji in z njimi povezane osebe izpolnjene vse obveznosti do RTV Slovenija,
– navedbo, da vlagatelj katerega projekt je bil že sofinanciran s strani na podlagi ZSFCJA, v enem letu po dokončanju ni bil javno kinematografsko objavljen, ne more sodelovati na razpisu,
– okvirno in maksimalno vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpisa,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva ter rok za izročitev avdiovizualnega dela,
– razpisni rok,
– način pošiljanja in vsebina vlog,
– navedbo uslužbencev RTV Slovenija, pristojnih za dajanje informacij v zvezi z razpisom,
– informacijo o vsebini in dostopu do razpisne dokumentacije, ki je vlagateljem na razpolago,
– navedbo o obvezni uporabi obrazcev iz razpisne dokumentacije.
Poleg navedenih podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko objavijo tudi drugi podatki, če so potrebni glede na predmet razpisa.
Vsebino razpisne dokumentacije posebej določa besedilo razpisa.
9. člen
(vsebina razpisne dokumentacije)
Razpisna dokumentacija mora obsegati zlasti:
– opis predmeta javnega razpisa,
– informacijo o tem, kje so objavljeni dokumenti v zvezi z razpisom (3. člen),
– opis izvedbe razpisa,
– navedbo obvezne vsebine ponudbe,
– določitev nosilcev ter kvalitativnih, tehničnih in drugih standardov, v skladu s katerimi mora biti izdelano avdiovizualno delo,
– tipske obrazce in izjave, ki dokazujejo izpolnjevanje zakonskih pogojev statusa neodvisnega producenta,
– obrazec izjave o sprejemanju pogojev razpisa,
– obrazec izjave o tem, da vlagatelj in z njim povezane osebe (527. člen ZGD) nimajo neizpolnjenih zapadlih obveznosti do RTV Slovenija,
– navedbo meril oziroma ocenjevalnih kriterijev za izbiro najprimernejšega ponudnika,
– tipski obrazec za navedbo referenc ponudnika,
– ocenjevalni listi,
– vzorec pogodbe o koprodukcijskem sodelovanju,
– zahtevo, po kateri mora vlagatelj parafirati vsako stran vzorca Pogodbe o koprodukcijskem sodelovanju,
– vzorec obrazca predračuna produkcijske cene AV dela,
– obrazec izjave o predložitvi garancije za zavarovanje morebitnega avansa in dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Razpisno dokumentacijo pripravi vodja razpisa v sodelovanju z uredništvom, ki je podalo pobudo za izvedbo razpisa.
Razpisno dokumentacijo, ki se nanaša na izbiro in ocenjevanje vlog pripravi komisija za ocenjevanje.
Uredništvo, ki je podalo pobudo za izvedbo razpisa mora aktivno sodelovati pri oblikovanju razpisne dokumentacije.
10. člen
(objava razpisa)
Razpis se objavi na spletnih straneh RTV Slovenija, v Uradnem listu Republike Slovenije pa se objavi informacija o razpisu. RTV Slovenija lahko javnost o razpisu obvešča tudi v drugih medijih, ki jih izdaja.
V času razpisa mora biti razpisna dokumentacija dosegljiva vsem zainteresiranim na spletni strani in sedežu RTV Slovenija.
11. člen
(razpisni rok)
Čas od objave do zadnjega dne, ko lahko prijavitelji oddajo svoje vloge (razpisni rok) mora trajati najmanj en mesec.
VODJA IZVEDBE RAZPISA
12. člen
(vodja izvedbe razpisa)
Za vodjo izvedbe razpisa generalni direktor določi programskega delavca TV Slovenija, ki pozna delovno področje produkcije avdiovizualnih del in te naloge opravlja tudi v okviru svojih rednih delovnih zadolžitev.
Vodja izvedbe razpisa vodi in usklajuje vse postopke povezane z izvedbo razpisa, skrbi za zakonitost postopka in hrambo dokumentov v zvezi z razpisom ter opravlja druge zadolžitve potrebne za uspešno izvedbo razpisa.
KOMISIJE
13. člen
(opredelitev komisije)
Komisije so posvetovalna telesa generalnega direktorja in so pri svojem delu samostojne.
14. člen
(sestava komisije)
Člane komisije za vsak razpis posebej imenuje generalni direktor.
Posamezno komisijo sestavlja od 3 do 7 članov, izmed katerih generalni direktor določi predsednika komisije.
15. člen
(razrešitev člana komisije)
Po imenovanju komisije in pred dokončanjem dela komisije, lahko generalni direktor člana komisije razreši samo v primerih, če:
– član sam zahteva razrešitev,
– se neopravičeno ne udeležuje sej ali svojega izostanka ne opraviči vnaprej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne izvršuje svojin nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– se ugotovi njegova kršitev pri podajanju informacij javnosti o zadevah, ki jih komisija obravnava in so v pristojnosti odločanja generalnega direktorja,
– ravna v nasprotju z predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov,
– kot prijavitelj kandidira na razpisu oziroma ima lastniški delež v osebi prijavitelja ali je pri kakšnemu od prijavljenih projektov sodeloval kot soavtor ali avtor prispevkov,
– mu preneha delovno razmerje na RTV Slovenija ali iz kakšnega drugega razloga ne more opravljati zadolžitev po pogodbi o zaposlitvi.
Generalni direktor lahko na predlog večine ostalih članov, posameznega člana komisije razreši tudi v primeru, da se ugotovi oziroma pojavi izrazita drugačna in utemeljena interesna povezanost posameznega člana s predmetom odločanja.
V primeru predčasne razrešitve člana generalni direktor imenuje novega člana.
16. člen
(delo komisije)
Komisija dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje vodja izvedbe razpisa.
Komisija deluje v prostorih RTV Slovenija in v okviru običajnega delovnega časa.
Seja komisije za odpiranje mora biti sklicana najmanj 5 delovnih dni pred zasedanjem.
Seje komisije vodi predsednik komisije.
Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica njenih članov.
Komisija sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov, poročilo pa z večino glasov vseh članov.
Člani komisije in vodja izvedbe razpisa ne smejo nikomur posredovati informacij o zadevah, ki jih obravnavajo in so v pristojnosti odločanja generalnega direktorja. Kršitev prepovedi iz tega odstavka pomeni hujšo kršitev delovnih obveznosti.
17. člen
(komisija za odpiranje vlog)
Komisija za odpiranje vlog je pristojna za opravo postopkovnih dejanj predvidenih s tem pravilnikom.
Komisija za odpiranje vlog predvsem odpre in preveri formalno ustreznost prejetih vlog, pošilja pozive na dopolnitev nepopolnih vlog ter predlaga zavrženje vlog, ki niso ustrezne.
Generalni direktor imenuje člane komisije za odpiranje vlog izmed uslužbencev RTV Slovenija, ki so vešči odpiranja in pregledovanja vlog v okviru javnega naročanja in te naloge opravljajo tudi v okviru svojih rednih delovnih zadolžitev.
18. člen
(komisija za ocenjevanje)
Komisija za ocenjevanje je pristojna za opravo postopkovnih dejanj predvidenih s tem pravilnikom.
Komisija za ocenjevanje predvsem vloge oceni in razvrsti ter predlaga izbiro posamezne vloge.
PRIPRAVA VLOG ZA OBRAVNAVANJE
19. člen
(sprejemanje in evidentiranje vlog)
Vlagatelji lahko vloge v obratovalnem času oddajo neposredno na vložišču RTV Slovenija, pošljejo priporočeno po pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost. Vsaka vloga ter njene dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva.
Uradna oseba vložišča, ki sprejema vloge, prispele na razpis, na vsaki vlogi jasno označi datum prejema oziroma oddaje na pošti. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo vloge.
20. člen
(vloge)
Vloga, ki jo je vlagatelj poslal po preteku razpisnega roka, je prepozna.
Vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka.
Do poteka roka iz prvega odstavka tega člena lahko vlagatelj sodeluje v postopku le s tem, da na način, določen v razpisu in razpisni dokumentaciji poda svojo vlogo.
21. člen
(odpiranje vlog)
Po poteku razpisnega roka komisija za odpiranje vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.
Odpiranju vlog sme prisostvovati vsak vlagatelj, ki kandidira na razpisu.
Pri odpiranju vlog komisija za odpiranje vlog pazi, da se osebe, ki prisostvujejo odpiranju vlog ne seznanijo z vsebino posamezne vloge oziroma dela posamezne vloge (npr. cene, igralske zasedbe itd.), temveč so seznanjene zgolj z informacijami, ki so potrebne za ugotovitev dejstev iz tretjega odstavka tega člena.
Za vsako vlogo komisija za odpiranje vlog ugotovi:
– ali je pravočasna,
– ali jo je podala upravičena oseba in
– ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
Komisija za odpiranje vlog o postopku odpiranja vlog sestavi zapisnik, v katerega vpiše zlasti naslednje podatke:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– imena navzočih članov komisije in predstavnikov vlagateljev,
– ugotovitve o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih niso vložile upravičene osebe in
– seznam vlog, ki ustrezajo pogojem razpisa.
Zapisnik piše vodja izvedbe razpisa in sicer neposredno med sejo. Vodji izvedbe razpisa se zagotovi tehnična sredstva za sočasno pisanje in za natis zapisnika.
Zapisnik podpišejo člani komisije in vodja izvedbe razpisa takoj po zaključku seje.
22. člen
(ravnanje z nepopolnimi vlogami)
Komisija za odpiranje vlog takoj, ko ugotovi nepopolnost oziroma formalno neustreznost posamezne vloge glede na besedilo javnega razpisa, pozove vlagatelja, da vlogo dopolni. Vlagatelj mora vlogo dopolniti v roku petih (5) dni od prejema poziva k dopolniti, kar komisija za odpiranje navede v pozivu za dopolnitev ter vlagatelja opozori na posledice, v primeru, da vloge ne bo dopolnil.
Vlagatelj lahko po odpiranju vlog svojo vlogo dopolni zgolj v skladu s pozivom komisije za odpiranje vlog (npr. predloži manjkajoči dokument, naknadno dokaže ali se izjavi o obstoju kakšnega dejstva itd.), ne more pa svoje vloge vsebinsko spreminjati (npr. spreminjati ceno, igralsko zasedbo, scenarij itd.).
Po izteku roka za dopolnitev, komisija za odpiranje vlog preveri ali so vlagatelji vloge dopolnili skladno z zahtevami v pozivu za dopolnitev. Za evidentiranje ter obravnavanje dopolnitev vlog se uporabljajo enaka pravila kot za evidentiranje in obravnavanje samih vlog (19.–21. člen).
23. člen
(poročilo komisije za odpiranje vlog)
Ko komisija pregleda vse prispele vloge in ko preteče morebitni rok za dopolnitev vlog oziroma ko komisija za odpiranje preveri vse prispele dopolnitve vlog, predsednik komisije za odpiranje vlog sestavi poročilo.
Poročilo vsebuje šifro vloge, vlagatelja, naslov vlagatelja, oznako ali je vloga ustrezna (pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe) ali ne in obrazložitev iz katere so razvidni razlogi za ustreznost oziroma neustreznost posamezne vloge.
Glede vlog, ki niso ustrezne, komisija za odpiranje vlog generalnemu direktorju predlaga, da neustrezne vloge zavrže.
Komisija za odpiranje poročilo predloži komisiji za ocenjevanje o tem pa tudi obvesti vodjo izvedbe razpisa in ga pozove, da komisiji za ocenjevanje omogoči nadaljnjo obravnavo ustreznih vlog.
ZAVRŽENJE NEUSTREZNIH VLOG
24. člen
(sklep o zavrženju)
Na podlagi poročila komisije za odpiranje vlog, generalni direktor s posamičnim sklepom zavrže neustrezne vloge.
25. člen
(pritožba)
V sklepu o zavrženju se vlagatelja pouči (pravni pouk), da lahko zoper ta sklep vloži pisno pritožbo. Pritožbo se vloži pri generalnemu direktorju v roku 15 dni od vročitve sklepa. Če RTV Slovenija pritožbi ne ugodi in sklepa ne odpravi, o pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo.
Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje in pogoji javnega razpisa.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa koprodukcijskih pogodb z vlagatelji katerim je bila izdana odločba o izbiri.
OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE VLOG
26. člen
(ocenjevanje vlog)
Komisija za ocenjevaje razvrsti vloge glede na kriterije za ocenjevanje, kot so bili določeni v objavi razpisa oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija za ocenjevanje pri razvrščanju vlog ne sme upoštevati kriterijev, ki niso bili objavljeni v razpisu.
Člani komisije za ocenjevanje vloge ocenjujejo na vnaprej pripravljenih ocenjevalnih listih.
Vsak član komisije za ocenjevanje na svojem ocenjevalnem listu oceni vse kriterije ocenjevanja, in sicer vsakega posebej. Oceno posameznega kriterija oziroma sklopa kriterijev mora član komisije na ocenjevalnem listu tudi obrazložiti in sicer tako, da obrazložitve omogočajo vsebinsko (kvalitativno) razlikovanje med posameznimi vlogami. Član komisije lahko pri razlagi posamezne ocene vloge med seboj primerja in tako utemelji svojo odločitev.
Vlagatelji, ki kandidirajo na razpisu ne morejo prisostvovati seji komisije za ocenjevanje.
Zapisnik piše vodja izvedbe razpisa, in sicer neposredno med sejo. Vodji izvedbe razpisa se zagotovi tehnična sredstva za sočasno pisanje in za natis zapisnika.
Zapisnik podpišejo člani komisije in vodja izvedbe razpisa takoj po zaključku seje.
27. člen
(dodatna predstavitev vlog s strani vlagateljev)
Komisija za ocenjevanje lahko v času ocenjevanja z enim ali več vlagateljev najobetavnejših vlog oziroma vlog, ki bi bile lahko primerne za koprodukcijski sodelovanje, opravi sestanek z namenom predstavitve ali morebitne vizualizacije avdiovizualnega dela ter podrobnejšega definiranja posameznih postavk vloge.
Vlagatelji na dodatni predstavitvi vlog ne smejo dodajati ali spreminjati dokumentov v vlogi.
O takšnem sestanku mora komisija za ocenjevanje voditi podroben zapisnik, ki ga morajo podpisati vlagatelj in člani komisije za ocenjevanje.
28. člen
(poročilo komisije za ocenjevanje)
Ko komisija oceni vse ustrezne vloge, predsednik komisije za ocenjevanje sestavi poročilo.
Poročilo mora vsebovati predvsem:
– prostor in čas ocenjevanja vlog,
– podatke o ocenjevanih vlogah (šifre, podatke o vlagatelju, naslov dela ipd.)
– imena navzočih članov komisije,
– podpisane ocenjevalne liste vseh članov komisije, ki so glasovali oziroma ocenjevali,
– točkovno razvrstitev vlog,
– obrazložitev vsebinskih razlogov za takšno razvrstitev,
– navedbo in zapisnik morebitnega vmesnega usklajevanja iz prejšnjega člena.
Obrazložitev vsebinskih razlogov pomeni kratek povzetek obrazložitev posameznih članov komisije na način, ki omogoča povezavo med kriteriji razpisa in razvrstitvijo vlog ter hkrati omogoča vsebinsko (kvalitativno) razlikovanje med posameznimi vlogami.
Predsednik komisije za ocenjevanje v poročilu generalnemu direktorju predlaga, da naj RTV Slovenija sprejme v sofinanciranje oziroma koprodukcijsko sodelovanje eno ali več najvišje ocenjenih vlog v postopku javnega razpisa. Število vlog, ki se sprejmejo v sofinanciranje koprodukcijsko sodelovanje je odvisno od besedila javnega razpisa.
Komisija za ocenjevanje poleg vlog za katere glede na besedilo razpisa predlaga generalnemu direktorju sofinanciranje oziroma koprodukcijsko sodelovanje, sestavi še rezervno listo vlog za sofinanciranje oziroma koprodukcijsko sodelovanje, kolikor presodi, da bi bile tudi te primerne za sofinanciranje oziroma koprodukcijsko sodelovanje.
Kolikor komisija za ocenjevanje presodi, da tudi vloga oziroma avdiovizualno delo iz najbolje ocenjene vloge ni primerno za sofinanciranje oziroma koprodukcijsko sodelovanje, predsednik komisije v poročilu generalnemu direktorju predlaga, da naj RTV Slovenija ne sofinancira oziroma sprejme v koprodukcijsko sodelovanje nobenega avdiovizualnega dela oziroma prijavitelja.
ODLOČBA O IZBIRI
29. člen
(odločba o izbiri)
Na podlagi predloga komisije za ocenjevanje generalni direktor izda o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ali o zavrnitvi posamezne vloge.
Odločba o sprejemu je podlaga za sklepanje pogodb o koprodukcijskem sodelovanju.
V primeru, da koprodukcijsko sodelovanje z izbrano vlogo ni bilo realizirano, lahko generalni direktor na podlagi rezervne liste izda novo odločbo o sprejemu že zavrnjene vloge. Z novo odločbo se odpravi in nadomesti prejšnja odločba o sprejemu in o zavrnitvi.
30. člen
(pritožba)
V odločbi o izbiri oziroma zavrnitvi se naslovnike pouči (pravni pouk), da lahko zoper to odločbo vložijo pisno pritožbo. Pritožbo vložijo pri generalnemu direktorju v roku 15 dni od vročitve odločbe.
Če RTV Slovenija pritožbi ne ugodi in odločbe ne popravi, o pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo.
Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje in pogoji javnega razpisa.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa koprodukcijskih pogodb z vlagatelji katerim je bila izdana odločba o izbiri.
POGODBA O KOPRODUKCIJSKEM SODELOVANJU
31. člen
(sklenitev pogodbe)
Podlaga za sklenitev pogodbe o koprodukcijskem sodelovanju je dokončna odločba o izbiri.
RTV Slovenija in prijavitelj katerega vloga je bila sprejeta, pogodbo o koprodukcijskem sodelovanju praviloma podpišeta na sedežu RTV Slovenija, lahko pa RTV Slovenija izbranemu prijavitelju pogodbo tudi pošlje in ga pozove, da v roku 15 dni po vročitvi poziva, pogodbo podpiše in vrne.
Kolikor prijavitelj v roku iz prejšnjega odstavka pogodbe ne podpiše ali podpisane pogodbe ne vrne ali jo vrne po poteku tega roka, se šteje, da odstopa od koprodukcijskega sodelovanja, da pogodba ni sklenjena in da je RTV Slovenija prost vseh obveznosti. Na to RTV Slovenija prijavitelja v dopisu s katerim ga pozove k podpisu pogodbe tudi izrecno opozori.
32. člen
(vsebina pogodbe o koprodukcijskem sodelovanju)
RTV Slovenija in izbrani vlagatelj podpišeta pogodbo o koprodukcijskem sodelovanju, kot je bila objavljena v razpisni dokumentaciji in z njo uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s koprodukcijo avdiovizualnega dela. Pogodbena partnerja lahko objavljen vzorec pogodbe spreminjata le v delih, ki zadevajo dinamiko financiranja, zavarovanja vnaprejšnjih plačil in prenosa materialnih pravic v odvisnosti od višine koprodukcijskih deležev posameznega koproducenta.
Pogodba se glede na določbe razpisa sklene za določen čas, produkcija avdiovizualnega dela pa mora biti končana najkasneje v dveh (2) letih od podpisa pogodbe o koprodukcijskem sodelovanju.
32.a člen
(pomembnejša pogodbena določila)
Koprodukcijska pogodba vsebuje zlasti naslednje sestavine:
1. opredelitev predmeta pogodbe,
2. številka odločbe na podlagi katere je pogodba podpisana,
3. opredelitev koproducentov, vrste in višine njihovih vložkov ter določitev pravil oziroma pogojev za pristop novega koproducenta k projektu,
4. opredelitev morebitnih drugih vlagateljev v projekt (sponzorji, donatorji, domači in tuji javni financerji itd.), vrste in višine njihovih vložkov ter določitev pravil oziroma pogojev za vlaganja v projekt,
5. določila o izvajanju pravic in obveznosti v zvezi s samo produkcijo ter obveščanju pogodbenih strank o okoliščinah, ki bi lahko vplivale na produkcijo avdiovizualnega dela,
6. določba, po kateri lahko RTV Slovenija kadarkoli preveri stanje produkcije in ima v ta namen pravico do vpogleda v računovodsko in drugo dokumentacijo vlagatelja, na podlagi katere lahko dobi vpogled v trenutno finančno in vsebinsko stanje projekta,
7. določitev rokov v katerih mora biti posamezna faza koprodukcije opravljena in določitev posledic zamude,
8. določitev pravil glede priznavanja upravičenih stroškov produkcije,
9. določitev skrbnikov pogodbe in navedba njihovih kontaktnih podatkov,
10. določilo o nadzoru nad izvajanjem pravic in obveznosti po pogodbi, predvsem nad porabo koprodukcijskih sredstev,
11. dogovor o izvajanju pravic in obveznosti iz naslova promocije, distribucije in eksploatacije avdiovizualnega dela,
12. določitev pravil glede priprave končnega obračuna in določitve koprodukcijskih deležev,
13. določitev obveznosti koproducentov glede urejanja razmerij z avtorji in izvajalci,
14. sporazum o zagotovitvi obveznih garancij oziroma drugih zavarovanj tveganj,
15. določilo na podlagi katerega je RTV Sloveniji zagotovljena posest nosilca slike in zvoka, ki omogoča izvrševanje pravic na AV delu, ki ji gredo po tej pogodbi,
16. pravico RTV Slovenija, da je s polnim uradnim nazivom in grafično obliko naziva navedena kot koproducent pri projektu na izvirniku (zlasti filmski napisi) in vseh njegovih reprodukcijah, pri promociji projekta (npr. oglaševanje projekta, predstavitveno gradivo) ter distribuciji in drugih načinih eksploatacije projekta,
17. določilo, glede hranjenja in dostopa do originalnega zapisa ter kopij AV dela,
18. določilo po katerem mora vlagatelj ob nenamenski porabi sredstev ali ob neizpolnitvi predmeta pogodbe (najkasneje v dveh letih od podpisa pogodbe) že izplačana finančna sredstva vrniti RTV Sloveniji, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
19. protikorupcijsko klavzulo,
20. odstopne razloge, posledice odstopa in pogoje za nadaljevanje projekta,
21. druga določila, glede na posebnosti posameznega projekta oziroma koprodukcijskega sodelovanja.
33. člen
(zavarovanje terjatev)
Vložki RTV Slovenija oziroma terjatve RTV Slovenija, ki nastanejo pri koprodukcijskem sodelovanju morajo biti ustrezno zavarovane. Oblika zavarovanja terjatev je odvisna od vrste vložkov, faze projekta v kateri posamezna terjatev nastane in drugih okoliščin, ki vplivajo na izterljivost terjatve.
Morebitna vnaprejšnja plačila RTV Slovenija izbranemu vlagatelju za opravo določenih del v posameznih fazah sodelovanja, morajo biti v celoti zavarovana z bančno oziroma zavarovalniško garancijo. Zavarovanje takšnih plačil mora biti v pogodbi opredeljeno kot pogoj za izvedbo plačila.
34. člen
(sprememba višine sredstev za financiranje)
Višina finančnih sredstev RTV Slovenija za izvedbo produkcije avdiovizualnega dela se ne more povečati.
Vrednosti postavk znotraj posameznih sklopov predračuna lahko izbrani vlagatelji spreminjajo, če pa je odstopanje po posameznem sklopu predračuna večje od 30 odstotkov, morajo o tem obvestiti RTV Slovenija, ne glede na to, da se bo odstopanje kompenziralo v okviru predračunske vrednosti.
Vlagatelju, ki za izplačilo predloži dokumentacijo, ki izkazuje manjšo porabo sredstev od predvidene po pogodbi, RTV Slovenija izplača le toliko sredstev, za kolikor izkazuje upravičeno porabo.
RTV Slovenija lahko izplača izbranemu vlagatelju le toliko sredstev, za kolikor je izbrani vlagatelj izkazal upravičenih stroškov, nastalih pri aktivnostih, ki so v neposredni zvezi s koprodukcijo avdiovizualnega dela.
35. člen
(upravičeni stroški)
RTV Slovenija nameni finančna sredstva le za stroške, nastale pri aktivnostih, ki so v neposredni zvezi s produkcijo avdiovizualnega dela in ki so v skladu s predmetom in namenom razpisa (v nadaljnjem besedilu: upravičeni stroški).
Glavne skupine upravičenih stroškov so stroški dela, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški materiala, ki je potreben za produkcijo filma, in režijski stroški, ki so v neposredni povezavi s produkcijo.
Upravičenost stroškov mora vlagatelj izkazati z veljavnim materialnim dokazilom (računi z dokazilom o plačilu, plačilne liste z dokazilom o izplačilu, avtorske pogodbe z dokazilom o izplačilu in podobno).
Upravičen strošek v zvezi z davkom na dodano vrednost (DDV) je zgolj razlika med vstopnim in obračunanim DDV-jem, ki jo vlagatelj ne more odbiti.
NADZOR NAD IZVAJANJEM POGODBENIH DOLOČIL
36. člen
(nadzor)
Na strani RTV Slovenija je za spremljanje ter izpolnjevanje pogodbenih obveznosti odgovoren skrbnik pogodbe, ki ga na predlog uredništva, ki je predlagalo izvedbo razpisa določi direktor TV in je naveden v koprodukcijski pogodbi.
Uredništvo za skrbnika pogodbe predlaga programskega delavca TV Slovenija, ki pozna delovno področje produkcije avdiovizualnih del in te naloge opravlja tudi v okviru svojih rednih delovnih zadolžitev.
Skrbnik pogodbe je dolžan redno spremljati izpolnjevanje pogodbenih obveznosti izbranega prijavitelja ter skrbeti za pravilno in pravočasno izpolnjevanje obveznosti RTV Slovenija.
Skrbnik pogodbe mora urednika uredništva takoj opozoriti na kakršnekoli okoliščine, ki bi lahko vplivale na pravilno in pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
37. člen
(revizija)
Za vsak zaključen projekt, pri katerem vrednost finančnega vložka RTV Slovenija presega 20.000 €, mora biti v šestih mesecih od zaključenega projekta izvedena in RTV Sloveniji predložena revizija, ki jo opravi pooblaščena revizijska družba. Izbiro in vrednost revizije mora predhodno potrditi RTV Slovenija.
Stroški revizije štejejo med upravičene stroške koprodukcijskega sodelovanja in se vštevajo v delež partnerja, ki jih je kril.
Vlagatelj mora stroške revizije upoštevati že pri pripravi finančnega načrta/predračuna AV dela. Vlagatelj in RTV Slovenija si stroške revizije delita v skladu z višino svojih vložkov v produkcijo AV dela.
Če za isti projekt opravi revizijo SFC, mora vlagatelj najkasneje v petnajstih dneh po dokončanju revizije dostaviti RTV Sloveniji en izvod opravljene revizije in jo seznaniti s posameznimi revizijskimi razkritji. RTV Slovenija si pridrži pravico, da od vlagatelja po potrebi zahteva predložitev dodatnih pojasnil v zvezi s porabo sredstev.
Kršitev določb prejšnjega odstavka pomeni hujšo kršitev obveznosti vlagatelja, katere posledica je vrnitev vseh že izplačanih sredstev za izvedbo projekta, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, za katerega bi morala biti izvedena revizija.
KONČNE DOLOČBE
38. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
39. člen
(subsidiarnost)
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem pravilnikom, se uporabljajo določbe ZSFCJA.
40. člen
(razveljavitvena klavzula)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izvajanju postopka javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje (Uradni list RS, št. 103/11).
Generalni direktor RTV Slovenija
mag. Marko Filli l.r.

AAA Zlata odličnost