Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

3703. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen, stran 10332.

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 114. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen
1. člen
V Pravilniku o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen (Uradni list RS, št. 91/08, 119/08 in 53/09) se v 4. členu besedilo »za 20 odstotkov« nadomesti z besedilom »za 15 odstotkov«.
2. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadomestilo upravitelja za izdelavo otvoritvenega poročila se odmeri po naslednji preglednici:
+---------+---------------------------+-------------------------+
|Postavka | Osnova za izračun v eurih |  Nadomestilo v eurih  |
+---------+---------------------------+-------------------------+
|  I.  |     do 47.350     |      3 %      |
+---------+------------+--------------+-------------------------+
|  II.  | nad 47.350 | do 100.000 |  1.420,50 + 1 % nad  |
|     |      |       |     47.350     |
+---------+------------+--------------+-------------------------+
| III.  | nad 100.000| do 500.000 |  1.947 + 0,5 % nad  |
|     |      |       |     100.000     |
+---------+------------+--------------+-------------------------+
|  IV.  | nad 500.000| do 2.000.000 |  3.947 + 0,2 % nad  |
|     |      |       |     500.000     |
+---------+------------+--------------+-------------------------+
|  V.  |   nad  | do 4.400.000 |  6.947 + 0,1 % nad  |
|     | 2.000.000 |       |    2.000.000    |
+---------+---------------------------+-------------------------+
|  VI.  |    nad 4.400.000    |  9.347 + 0,08 % nad  |
|     |              |    4.400.000,    |
|     |              |  vendar največ 20.000 |
+---------+---------------------------+-------------------------+
.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Znesek najnižjega nadomestila za izdelavo otvoritvenega poročila znaša v stečajnem postopku nad pravno osebo 994,35 eurov, v osebnem stečaju in stečaju zapuščine pa 710,25 eurov. Znesek najvišjega nadomestila za izdelavo otvoritvenega poročila, razen v primeru iz sedmega odstavka tega člena, znaša 20.000 eurov.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Končni znesek nadomestila, določen po petem odstavku tega člena, se lahko v soglasju z upniškim odborom zviša največ za 50 odstotkov, in znaša največ 30.000 eurov, če se v stečajnem postopku nadaljuje poslovanje stečajnega dolžnika (317. člen Zakona) in doseže ugodnejše pogoje za prodajo premoženja. Predlog tega zvišanja nadomestila mora upravitelj vložiti skupaj s predlogom končne razdelitve.«.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se preglednica spremeni tako, da se glasi:
»
+---------+----------------------+------------------------------+
| Postavka| Število pravočasno | Znesek nadomestila v eurih |
|     | prijavljenih terjatev|               |
+---------+----------------------+------------------------------+
|  I.  |     do 10    |      1.420,50      |
+---------+----------+-----------+------------------------------+
|  II.  | nad 10 |  do 50  |  1.420,50 + 94,70 za vsako |
|     |     |      |    terjatev nad 10    |
+---------+----------+-----------+------------------------------+
|  III. | nad 50 |  do 100 |  5.208,50 + 47,35 za vsako |
|     |     |      |    terjatev nad 50    |
+---------+----------+-----------+------------------------------+
|  IV.  | nad 100 |  do 200 |  7.576 + 23,68 za vsako  |
|     |     |      |    terjatev nad 100    |
+---------+----------------------+------------------------------+
|  V.  |    nad 200    | 9.944 + 5 za vsako terjatev |
|     |           |      nad 200,      |
|     |           |   vendar največ 20.000   |
+---------+----------------------+------------------------------+
.«.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se preglednica spremeni tako, da se glasi:
»
+---------+--------------------------+--------------------------+
|Postavka |Osnova za izračun v eurih |  Nadomestilo v eurih  |
+---------+--------------------------+--------------------------+
|  I.  |    do 37.500     |      10 %      |
+---------+-------------+------------+--------------------------+
|  II.  | nad 37.500 | do 375.000 | 3.750 + 4 % nad 37.500 |
+---------+-------------+------------+--------------------------+
| III.  | nad 375.000 | do 750.000 | 17.250 + 3 % nad 375.000 |
+---------+-------------+------------+--------------------------+
|  IV.  | nad 750.000 |do 2.250.000| 28.500 + 1 % nad 750.000 |
+---------+-------------+------------+--------------------------+
|  V.  |nad 2.250.000|do 3.550.000|  43.500 + 0,5 % nad  |
|     |       |      |     2.250.000    |
+---------+--------------------------+--------------------------+
|  VI.  |   nad 3.550.000    |  50.000 + 0,3 % nad  |
|     |             |    3.550.000,    |
|     |             |  vendar največ 60.000  |
+---------+--------------------------+--------------------------+
.«.
5. člen
Dosedanje besedilo 9. člena postane prvi odstavek tega člena.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V postopku prisilne poravnave po posebnih pravilih Zakona, ki veljajo za prisilno poravnavo nad srednjo ali veliko družbo (oddelek 4.8 Zakona), se nadomestilo za preizkus terjatev odmeri po preglednici iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika tako, da se v postopku nad veliko družbo pomnoži s količnikom 0,75, v postopku nad srednjo družbo pa s količnikom 0,6.«.
6. člen
Dosedanje besedilo 11. člena postane prvi odstavek tega člena.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V postopku prisilne poravnave po posebnih pravilih Zakona, ki veljajo za prisilno poravnavo nad srednjo ali veliko družbo (oddelek 4.8 Zakona), se nadomestilo za izdelavo poročila o izidu glasovanja o sprejetju prisilne poravnave odmeri po preglednici iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika tako, da se v postopku nad veliko družbo pomnoži s količnikom 0,75, v postopku nad srednjo družbo pa s količnikom 0,6.«.
7. člen
V prvem odstavku 12. člena, ki postane besedilo tega člena, se preglednica spremeni tako, da se glasi:
»
+---------+---------------------+-----------------------+
| Postavka|  Višina zneska  | Znesek nadomestila v |
|     | sredstev v bilanci |     eurih     |
|     |  stanja v eurih  |            |
+---------+---------------------+-----------------------+
|  I.  |   do 1.000.000  |     473,50    |
+---------+---------------------+-----------------------+
|  II.  |  od 1.000.000 do  | od 473,50 do 1.420,50 |
|     |   5.000.000   |            |
+---------+---------------------+-----------------------+
|  III. |  od 5.000.000 do  | od 1.420,50 do 2.100 |
|     |   10.000.000   |            |
+---------+---------------------+-----------------------+
|  IV.  |  od 10.000.000 do |  od 2.100 do 2.841  |
|     |   15.000.000   |            |
+---------+---------------------+-----------------------+
|  V.  |  nad 15.000.000  |     2.841     |
+---------+---------------------+-----------------------+
.«.
Drugi odstavek se črta.
8. člen
V prvem odstavku 13. člena se za besedama »prisilna poravnava« črtata vejica in besedilo »in zmanjšanega za 20 odstotkov«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se nadomestilo za opravljanje nadzora odmeri v skladu s prejšnjim členom.«.
9. člen
Tretji odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če upravitelj potuje z lastnim prevoznim sredstvom, se mu stroški povrnejo v višini kilometrine, ki za vsak prevožen kilometer znaša 30 odstotkov cene enega litra neosvinčenega 95-oktanskega motornega bencina.«.
10. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(višina pavšalnega zneska)
Pavšalni znesek za kritje drugih stroškov stečajnega postopka, ki se konča brez razdelitve upnikom, znaša:
– v postopku stečaja nad pravno osebo: 946 eurov,
– v postopku osebnega stečaja in stečaja zapuščine: 473,50 eurov.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
V postopkih, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se nagrada in stroški odmerijo po Pravilniku o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen (Uradni list RS, št. 91/08, 119/08 in 53/09).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-218/2014
Ljubljana, dne 17. decembra 2014
EVA 2014-2030-0039
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti