Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

3701. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, stran 10322.

Na podlagi drugega odstavka v zvezi z 2. točko prvega odstavka 4. člena in prve alineje sedmega odstavka 22. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
1. člen
V Pravilniku o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št. 109/12) se v 2. členu osma alineja spremeni tako, da se glasi:
»– zakladnica je notranja organizacijska enota Ministrstva za finance, ki pokriva področje zakladništva;«.
2. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) UJP izda MF oziroma za finance pristojnemu občinskemu organu obračun stroškov na podlagi obračuna stroškov, ki ga za vodenje EZR in PNTR izda Banka Slovenije. UJP obračun objavi na UJPnet.
(2) Stroški iz prejšnjega odstavka se plačajo Banki Slovenije na osnovi interne direktne obremenitve. V ta namen imetnik podpiše pri UJP posebno izjavo.«.
3. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Banka Slovenije izda obračun stroškov za opravljen plačilni promet EZR in PNTR. Na podlagi tega obračuna stroškov UJP pripravi posamične obračune stroškov po proračunskih uporabnikih in jih objavi na UJPnet. Plačilo stroškov izvrši UJP z interno direktno obremenitvijo. V ta namen proračunski uporabnik podpiše pri UJP posebno izjavo.
(2) Banka Slovenije izda obračun negativnih obresti na stanje EZR in PNTR, ki ga UJP objavi na UJPnet. Plačilo negativnih obresti izvrši Banka Slovenije peti delovni dan z direktno obremenitvijo:
– podračuna proračuna države, za stanje na EZR države in PNTR v preteklem mesecu oziroma
– podračuna proračuna občine, za stanje na EZR občine v preteklem mesecu.
(3) Banka Slovenije izda obračun stroškov upravljanja denarnih sredstev EZR države oziroma občine MF oziroma za finance pristojnemu občinskemu organu, ki ga UJP objavi na UJPnet.«.
4. člen
V tretjem odstavku 15. člena se besedilo »enotnega zakladniškega računa države« črta.
Četrti odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»(4) UJP najmanj enkrat letno, obvezno pa na zadnji dan koledarskega leta, usklajuje stanja na podračunih in PNTR, za vsako valuto posebej, kot to določa pravilnik, ki opredeljuje vodenje registra posrednih in neposrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopke odpiranja in zapiranja računov.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-869/2014/11
Ljubljana, dne 15. decembra 2014
EVA 2014-1611-0087
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost