Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

3696. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih, stran 10277.

Na podlagi tretjega odstavka 68. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B in 60/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih
1. člen
V Uredbi o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih (Uradni list RS, št. 36/04 in 103/06) se v tretji alineji 1. člena besedilo »dovoljenja za gradnjo objekta ali izvedbe gradbenih del« nadomesti z besedilom »gradbenega dovoljenja«.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(1) Območje omejene rabe prostora je razdeljeno na izključitveno območje, ožje območje nadzorovane rabe in širše območje nadzorovane rabe.
(2) Obseg izključitvenega območja, ožjega območja nadzorovane rabe in širšega območja nadzorovane rabe določi URSJV v postopku izdaje predhodnega soglasja o sevalni in jedrski varnosti v pogojih k okoljevarstvenemu soglasju v skladu z zakonom.
(3) Izključitveno območje mora biti take velikosti, da oseba, ki bi preživela dve uri na zunanji meji tega območja takoj po največjem projektnem izpustu radioaktivnih snovi iz jedrskega objekta med izrednim dogodkom, ne bi prejela skupne doze večje od 250 mSv ali doze na njeno ščitnico večje od 3 Sv.
(4) Območje omejene rabe prostora mora biti take velikosti, da oseba na zunanji meji tega območja po največjem projektnem izpustu radioaktivnih snovi iz jedrskega objekta med celotnim prehodom radioaktivnega oblaka med izrednim dogodkom ne bi prejela skupne doze večje od 250 mSv ali doze na njeno ščitnico večje od 3 Sv.
(5) Pri določitvi območij iz prvega odstavka tega člena URSJV upošteva možne vplive dejavnosti na teh območjih na jedrski objekt in na izvajanje načrtov zaščite in reševanja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, v primeru izrednega dogodka v jedrskem objektu ter najmanjše velikosti za vsa tri območja znotraj območja omejene rabe prostora iz naslednje tabele:
+--------------+---------------+---------------+----------------+
|Vrsta     |Najmanjša   |Najmanjša   |Najmanjša    |
|jedrskega   |velikost    |velikost ožjega|velikost    |
|objekta    |izključitvenega|območja    |širšega območja |
|       |območja    |nadzorovane  |nadzorovane   |
|       |        |rabe      |rabe      |
+--------------+---------------+---------------+----------------+
|objekt za   |območje kroga |območje zunaj |območje zunaj  |
|predelavo in |s centrom v  |izključitvenega|ožjega območja |
|obogatitev  |središču    |območja in   |nadzorovane   |
|jedrskih   |jedrskega   |znotraj kroga s|rabe in znotraj |
|snovi ali   |objekta in   |centrom v   |kroga s centrom |
|izdelavo   |polmerom 800 m |središču    |v središču   |
|jedrskega   |        |jedrskega   |jedrskega    |
|goriva    |        |objekta in   |objekta in   |
|       |        |polmerom 1 000 |polmerom 2 000 |
|       |        |m       |m        |
+--------------+---------------+---------------+----------------+
|jedrski    |območje kroga |območje zunaj |območje zunaj  |
|reaktor v   |s centrom v  |izključitvenega|ožjega območja |
|kritični ali |središču    |območja in   |nadzorovane   |
|podkritični  |jedrskega   |znotraj kroga s|rabe in znotraj |
|sestavi    |objekta in   |centrom v   |kroga s centrom |
|termične moči |polmerom 500 m |središču    |v središču   |
|večje od 10  |        |jedrskega   |jedrskega    |
|MW      |        |objekta in   |objekta in   |
|       |        |polmerom 650 m |polmerom 1 500 |
|       |        |        |m        |
+--------------+---------------+---------------+----------------+
|jedrski    |znotraj ograje |    -    |območje zunaj  |
|reaktor v   |objekta    |        |izključitvenega |
|kritični ali |        |        |območja in   |
|podkritični  |        |        |znotraj kroga s |
|sestavi    |        |        |centrom v    |
|termične moči |        |        |središču    |
|manjše od 10 |        |        |jedrskega    |
|MW      |        |        |objekta in   |
|       |        |        |polmerom 500 m |
+--------------+---------------+---------------+----------------+
|raziskovalni |   -    |    -    |znotraj ograje |
|reaktor    |        |        |objekta     |
|termične moči |        |        |        |
|manjše od 1  |        |        |        |
|MW      |        |        |        |
+--------------+---------------+---------------+----------------+
|jedrska    |območje kroga |območje zunaj |območje zunaj  |
|elektrarna  |s centrom v  |izključitvenega|ožjega območja |
|       |središču    |območja in   |nadzorovane   |
|       |jedrskega   |znotraj kroga s|rabe in znotraj |
|       |objekta in   |centrom v   |kroga s centrom |
|       |polmerom 500 m |središču    |v središču   |
|       |        |jedrskega   |jedrskega    |
|       |        |objekta in   |objekta in   |
|       |        |polmerom 650 m |polmerom 1 500 |
|       |        |        |m        |
+--------------+---------------+---------------+----------------+
|objekt za   |območje kroga |območje okoli |območje zunaj  |
|skladiščenje, |s centrom v  |izključitvenega|ožjega območja |
|predelavo ali |središču    |območja in   |nadzorovane   |
|obdelavo   |jedrskega   |znotraj kroga s|rabe in znotraj |
|jedrskega   |objekta in   |centrom v   |kroga s centrom |
|goriva ali  |polmerom 500 m |središču    |v središču   |
|visoko    |        |jedrskega   |jedrskega    |
|radioaktivnih |        |objekta in   |objekta in   |
|odpadkov   |        |polmerom 650 m |polmerom 1 500 |
|       |        |        |m        |
+--------------+---------------+---------------+----------------+
|objekt za   |   -    |    -    |območje kroga s |
|skladiščenje |        |        |centrom v    |
|ali obdelavo |        |        |središču    |
|nizko ali   |        |        |skladišča in  |
|srednje    |        |        |polmerom 500 m |
|radioaktivnih |        |        |        |
|odpadkov   |        |        |        |
+--------------+---------------+---------------+----------------+
|odlagališče  |   -    |    -    |območje kroga s |
|izrabljenega |        |        |centrom v    |
|jedrskega   |        |        |središču    |
|goriva ali  |        |        |jedrskega    |
|odlagališče  |        |        |objekta in   |
|nizko in   |        |        |polmerom 500 m |
|srednje    |        |        |        |
|radioaktivnih |        |        |        |
|odpadkov   |        |        |        |
+--------------+---------------+---------------+----------------+
|zaprto    |   -    |    -    |območje     |
|pripovršinsko |        |        |jedrskega    |
|odlagališče  |        |        |objekta,    |
|nizko in   |        |        |povečano za 50 |
|srednje    |        |        |m široki pas  |
|radioaktivnih |        |        |okoli      |
|odpadkov   |        |        |odlagališča   |
+--------------+---------------+---------------+----------------+
|zaprto    |   -    |    -    |območje na   |
|podzemno   |        |        |površini nad  |
|odlagališče  |        |        |podzemnim    |
|nizko in   |        |        |odlagališčem  |
|srednje    |        |        |        |
|radioaktivnih |        |        |        |
|odpadkov   |        |        |        |
+--------------+---------------+---------------+----------------+
(6) Če se več jedrskih objektov nahaja na istem območju tako, da se notranja območja omejene rabe prostora, določena za te jedrske objekte, med seboj prekrivajo, velja na posameznem kraju prekrivanja notranjih območij v zvezi z rabo prostora režim območja z najstrožjim režimom.
(7) Na območjih omejene rabe prostora zaradi podzemnih odlagališč nizko in srednje radioaktivnih odpadkov oziroma podzemnih odlagališč izrabljenega jedrskega goriva in visoko radioaktivnih odpadkov so prepovedane samo tiste dejavnosti in aktivnosti, ki z globinskimi posegi pod površino tal ogrožajo zaščitne funkcije geoloških plasti okrog odlagališča.
(8) Ne glede na najmanjšo velikost širšega območja nadzorovane rabe, določeno za objekte v tabeli iz petega odstavka tega člena, lahko URSJV določi v predhodnem soglasju o sevalni in jedrski varnosti v pogojih k okoljevarstvenem soglasju za posamezni objekt tudi manjše območje omejene rabe, če je iz poročila o vplivih na okolje razvidno, da se lahko na zmanjšanem območju omejene rabe prostora izvajajo ukrepi sevalne in jedrske varnosti neovirano.«.
3. člen
V 4. členu se osmi odstavek črta.
Dosedanji deveti odstavek, ki postane osmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Če gre za gradnjo nezahtevnega objekta iz tabele 1.2 v prilogi 1 te uredbe, za katero je po predpisih, ki urejajo gradnjo objektov, potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, se preverijo vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku izdaje soglasja h gradnji, ki ga izda URSJV.«.
Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Če gre za gradnjo enostavnega objekta iz tabele 1.2 v prilogi 1 te uredbe, katera se v skladu s predpisi, ki urejajo gradnje objektov, lahko začne brez gradbenega dovoljenja, se preverijo vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku izdaje soglasja h gradnji, ki ga izda URSJV pred začetkom gradnje takega objekta.«.
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(1) Za obstoječo jedrsko elektrarno v Krškem veljajo naslednja območja:
– izključitveno območje je območje kroga s centrom v središču reaktorja jedrske elektrarne in s polmerom 500 m,
– ožje območje nadzorovane rabe je območje zunaj izključitvenega območja in znotraj območja, ki ga na zunanji strani omejuje krožnica kroga s centrom v središču reaktorja jedrske elektrarne in polmerom 650 m ter daljica, ki to krožnico seka v točkah s koordinatami Y=540010,62 m, X=88927,02 m in Y=540772,11 m, X=88834,04 m. Koordinati središča reaktorja jedrske elektrarne sta X=88353.76 m in Y=540326.67 m,
– širše območje nadzorovane rabe je območje zunaj ožjega območja nadzorovane rabe in znotraj kroga s centrom v središču reaktorja jedrske elektrarne in polmerom 1 500 m.
(2) Širše območje nadzorovane rabe za obstoječi jedrski raziskovalni reaktor je območje znotraj obstoječe ograje jedrskega raziskovalnega reaktorja.
(3) Širše območje nadzorovane rabe za Centralno skladišče za radioaktivne odpadke v občini Dol pri Ljubljani je območje kroga s središčem v skladišču in polmerom 500 m. Koordinati Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov sta Y=469308,23 m in X=105631,98 m.
(4) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za obstoječe objekte na območjih omejene rabe prostora iz prejšnjih odstavkov tega člena.
(5) Ne glede na določbe 4. člena te uredbe je rekonstrukcija ali odstranitev obstoječega objekta in nadomestna gradnja objekta na istem zemljišču iz I. in II. dela tabele 1.1 priloge 1 te uredbe dovoljena, če se ne spremeni namembnost objekta, ki je po velikosti enak odstranjenemu objektu in je k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja URSJV izdala soglasje.
(6) Ne glede na določbe 4. člena te uredbe je gradnja novih stanovanjskih stavb na širšem območju nadzorovane rabe obstoječe jedrske elektrarne v Krškem dovoljena, če gre za gradnjo na zemljiščih parcelnih številk iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.«.
5. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-4/2014
Ljubljana, dne 17. decembra 2014
EVA 2014-2330-0168
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost