Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

3695. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu, stran 10276.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu
1. člen
V Uredbi o neposrednih plačilih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 113/09, 62/10, 4/11, 81/11, 98/11, 80/12, 85/13, 113/13 in 78/14) se v 1. členu na koncu četrte alineje beseda »in« nadomesti s podpičjem in se za peto alinejo dodajo nove šesta do deveta alineja, ki se glasijo:
– »– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1001/2014 z dne 18. julija 2014 o spremembi Priloge X k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike (UL L št. 281, z dne 25. 9. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1307/2013/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1227/2014 z dne 17. novembra 2014 o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi Sveta (ES) št. 73/2009, za koledarsko leto 2014 in razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 879/2014 (UL L št. 331 z dne 18. 11. 2014, str. 6; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1227/2014/EU) in
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1259/2014 z dne 24. novembra 2014 o povrnitvi odobritev, prenesenih iz proračunskega leta 2014, v skladu s členom 26(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 339 z dne 26. 11. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1259/2014/EU).«.
2. člen
V 2. členu se za deseto alinejo doda nova enajsta alineja, ki se glasi:
»–neposredna plačila za koledarsko leto 2014 so plačila v okviru:
a) plačilnih pravic iz sheme enotnega plačila v skladu s 17. členom te uredbe,
b) dodatnega plačila za ekstenzivno rejo ženskih govedi v skladu s 24. členom te uredbe in
c) dodatnega plačila za mleko za gorska višinska in strma kmetijska gospodarstva v skladu s 25. členom te uredbe.«.
3. člen
Naslov 4.a člena se spremeni tako, da se glasi: »(modulacija in povračilo v zvezi s finančno disciplino)«.
Na začetku prvega odstavka se doda oznaka »(1)«, za prvim odstavkom pa se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
(2) V skladu s prvim odstavkom 8. člena Uredbe 1307/2013/EU, petim odstavkom 26. člena Uredbe 1306/2013/EU in prvim odstavkom 1. člena Uredbe 1227/2014/EU je višina povračila v zvezi s finančno disciplino za koledarsko leto 2013 enaka zmnožku stopnje povrnitve in vsote neposrednih plačil za koledarsko leto 2014, do katerih je upravičen nosilec kmetijskega gospodarstva po uporabi 78. člena Uredbe 1122/2009/ES in pred uporabo znižanja iz drugega odstavka 79. člena Uredbe 1122/2009/ES, ki je zmanjšana za 2.000 eurov.
(3) Stopnja povrnitve iz prejšnjega odstavka je razmerje med zneskom povrnitve za Republiko Slovenijo iz Priloge Uredbe 1259/2014/EU in vsote neposrednih plačil za koledarsko leto 2014 v Republiki Sloveniji, do katerih so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev po uporabi 78. člena Uredbe 1122/2009/ES in pred uporabo znižanja iz drugega odstavka 79. člena Uredbe 1122/2009/ES, ki je zmanjšana za vsoto neposrednih plačil za koledarsko leto 2014 v višini do vključno 2.000 eurov, do katerih so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev po uporabi 78. člena Uredbe 1122/2009/ES in pred uporabo znižanja iz drugega odstavka 79. člena Uredbe 1122/2009/ES.
(4) Stopnjo povrnitve iz drugega odstavka tega člena objavi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na svoji spletni strani http://www.mkgp.gov.si/.«.
4. člen
Za četrtim odstavkom 12. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) V skladu z drugim odstavkom 40. člena Uredbe 73/2009/ES se zniža vrednost dodatka plačilnim pravicam za leto 2014, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v registru plačilnih pravic na dan 1. oktober 2014.«.
5. člen
Za drugim odstavkom 13. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V skladu z drugim odstavkom 40. člena Uredbe 73/2009/ES se zniža vrednost dodatka plačilnim pravicam za leto 2014, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v registru plačilnih pravic na dan 1. oktober 2014.«.
6. člen
Za tretjim odstavkom 14. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V skladu z drugim odstavkom 40. člena Uredbe 73/2009/ES se zniža vrednost dodatka plačilnim pravicam za leto 2014, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v registru plačilnih pravic na dan 1. oktober 2014.«.
7. člen
Za drugim odstavkom 15. člena se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V skladu z drugim odstavkom 40. člena Uredbe 73/2009/ES se zniža vrednost dodatka plačilnim pravicam za leto 2014, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v registru plačilnih pravic na dan 1. oktober 2014.«.
8. člen
Za drugim odstavkom 16. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V skladu z drugim odstavkom 40. člena Uredbe 73/2009/ES se zniža vrednost dodatka plačilnim pravicam za leto 2014, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v registru plačilnih pravic na dan 1. oktober 2014.«.
9. člen
Peti odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) V skladu z drugim odstavkom 40. člena Uredbe 73/2009/ES se zniža vrednost regionalnega plačila plačilnim pravicam za leto 2014, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v registru plačilnih pravic na dan 1. oktober 2014.«.
10. člen
Za četrtim odstavkom 26. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) V skladu z drugim odstavkom 40. člena Uredbe 73/2009/ES se zniža vrednost dodatka plačilnim pravicam za leto 2014, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v registru plačilnih pravic na dan 1. oktober 2014.«.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-7/2014
Ljubljana, dne 17. decembra 2014
EVA 2014-2330-0226
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina