Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

3694. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije, stran 10275.

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije
1. člen
V Uredbi o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/14) se v 2. členu na koncu besedila pred piko doda besedilo »in obsega območje celotne Republike Slovenije«.
2. člen
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek naloge s področja carinskih, trošarinskih, okoljskih, prometnih in kmetijskih predpisov opravljajo:
1. Finančni urad Celje tudi za območji Finančnega urada Hrastnik in Finančnega urada Velenje,
2. Finančni urad Ljubljana tudi za območje Finančnega urada Kočevje in območje letališča Brnik;
3. Finančni urad Maribor tudi za območje Finančnega urada Ptuj in Finančnega urada Dravograd;
4. Finančni urad Novo mesto tudi za območje Finančnega urada Brežice;
5. Finančni urad Koper tudi za območje Finančnega urada Postojna.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena naloge zavarovanja izvršitve po zakonu, ki ureja prekrške, in naloge hrambe, prodaje, uničenja ter nadzora nad uničenjem blaga iz 12. točke 5. člena te uredbe opravljajo:
1. Finančni urad Koper tudi za območje Finančnega urada Nova Gorica in Finančnega urada Postojna;
2. Finančni urad Ljubljana tudi za območje Finančnega urada Brežice, Finančnega urada Hrastnik, Finančnega urada Kočevje, Finančnega urada Kranj in Finančnega urada Novo mesto;
3. Finančni urad Maribor tudi za območje Finančnega urada Celje, Finančnega urada Dravograd, Finančnega urada Murska Sobota, Finančnega urada Ptuj in Finančnega urada Velenje.«.
3. člen
V 4. točki 4. člena se za četrto alinejo dodata novi peta in šesta alineja, ki se glasita:
»– izdajanje dovoljenj za povezavo nadzorno informacijskega sistema v informacijski sistem nadzornega organa v zadevah prirejanja iger na srečo;
– izdajanje soglasij k ceniku stroškov ugotavljanja skladnosti igralne naprave, s katero se izvajajo igre na srečo, s predpisanimi tehničnimi in drugimi zahtevami;«.
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se na koncu besedila pred piko dodata vejica in besedilo »razen če predpisi določajo drugače«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Naloge s področja trošarinskih in okoljskih predpisov opravlja finančni urad po sedežu ali stalnem prebivališču trošarinskega ali okoljskega zavezanca oziroma upravičenca do vračila trošarine, ob upoštevanju drugega odstavka 3. člena te uredbe, razen če predpisi določajo drugače.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Naloge s področja carinskih predpisov opravlja finančni urad po sedežu ali stalnem prebivališču zavezanca, ob upoštevanju drugega odstavka 3. člena te uredbe, razen če predpisi določajo drugače.«.
Dosedanji šesti odstavek postane nov sedmi odstavek.
5. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(1) Ne glede na 3. in 6. člen te uredbe posamezni finančni urad opravlja naloge za območje celotne Republike Slovenije, in sicer:
1. Finančni urad Novo mesto:
– odmera, obračun in finančni nadzor davka na dodano vrednost po posebni ureditvi za obdavčitev storitev občasnega prevoza potnikov v mednarodnem cestnem prometu.
2. Finančni urad Celje:
a) izvršba drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki se izterjujejo v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, zakonom, ki ureja upravne takse, zakonom, ki ureja brezplačno pravno pomoč, ter drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih izterjuje finančna uprava po drugih predpisih;
b) izdajanje enotnih dovoljenj za poenostavljene postopke (EDPP) in
c) izdajanje dovoljenj za poenostavljene carinske postopke, za poenostavitve v tranzitnih postopkih, razen za tiste poenostavitve v tranzitnih postopkih, za katere je v tem členu določeno, da nalogo opravlja drug finančni urad, in za pooblaščenega pošiljatelja za poenostavljeno dokazovanje skupnostnega statusa blaga.
3. Finančni urad Koper:
a) izdajanje dovoljenj za poenostavitve v tranzitnih postopkih za prevoz blaga po morju in za elektronsko dokazovanje skupnostnega statusa blaga za ladijske družbe;
b) odmera, obračun in finančni nadzor davka na vodna plovila in dodatnega davka na vodna plovila in
c) izvršba drugih denarnih nedavčnih obveznosti iz naslova denarnih kazni, ki se izterjujejo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek, denarnih kazni, stroškov postopka in odvzema premoženjske koristi v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek, sodnih taks v skladu z zakonom, ki ureja sodne takse, ter stroškov privedbe v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij.
4. Finančni urad Kranj:
a) upravljanje sistema kvot in podatkovne zbirke TARIC ter izdajanje listin, potrebnih pri uvozu določenega blaga, ki je predmet količinskega nadzora ali količinskih omejitev, za registracijo oseb iz tretjih držav v Republiki Sloveniji ter dodeljevanje številk EORI, in
b) odmera, obračun in finančni nadzor okoljskih dajatev iz pristojnosti finančne uprave, razen okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih.
5. Finančni urad Ljubljana:
a) odločanje o vračilu DDV davčnim zavezancem s sedežem v drugi državi članici oziroma s sedežem v tretji državi;
b) odmera, obračun in finančni nadzor DDV s področja posebne ureditve za elektronsko opravljene storitve, ki jih davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj EU, opravi osebam, ki niso davčni zavezanci znotraj EU (eVAT);
c) izdajanje dovoljenj za poenostavitve v tranzitnih postopkih za prevoz blaga po železnici, v velikih zabojnikih, po zraku ali za gibanje po cevovodih;
č) izdajanje potrdil za pooblaščeni gospodarski subjekt (AEO) in
d) odločanje o oprostitvah in vračilu davkov za diplomatska predstavništva, konzulate, institucije in organe EU ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.
6. Finančni urad Maribor:
a) izvršba drugih denarnih nedavčnih obveznosti iz naslova glob, stroškov postopka in odločb o odvzemu premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska, ki se izterjujejo v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, in jih izreka ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, oziroma policija in
b) odločanje o vračilu trošarine za komercialni prevoz upravičencem s sedežem v drugih državah članicah EU ali s sedežem v državah članicah EFTE.
7. Finančni urad Murska Sobota:
a) odmera, obračun in finančni nadzor proizvodnih dajatev za sladkor;
b) izvršba drugih denarnih nedavčnih obveznosti iz naslova glob, stroškov postopka in odločb o odvzemu premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska, ki se izterjujejo v skladu z zakonom, ki ureja prekrške;
c) finančni nadzor v zvezi s sistemom potrebne skrbnosti v skladu z zakonom, ki ureja gozdove, in
č) finančni nadzor blaga skupne kmetijske politike v skladu z uredbo, ki ureja pregled transakcij, ki so del sistema financiranja evropskega kmetijskega in jamstvenega sklada, s strani držav članic.
8. Finančni urad Nova Gorica:
a) zbiranje, preverjanje, analiziranje, hramba in posredovanje statističnih podatkov o blagovni menjavi med državami članicami EU;
b) izdajanje dovoljenj za uporabo skupnega zavarovanja v tranzitnih postopkih in opustitev zavarovanja v tranzitnih postopkih in
c) odmera, obračun, finančni nadzor ter zaključevanje nepravilno zaključenih in nezaključenih tranzitnih postopkov ter nerazbremenjenih zvezkov ATA.
9. Finančni urad Hrastnik:
– odmera, obračun in finančni nadzor DDV s področja posebne ureditve za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve, opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci.
10. Finančni urad Ptuj:
– postopki v zvezi z uveljavljanjem pravice do pavšalnega nadomestila po Zakonu o davku na dodano vrednost.
(2) Posebni finančni urad opravlja naloge iz 5. člena te uredbe, razen nalog s področja carinskih, trošarinskih, okoljskih, prometnih in kmetijskih predpisov, za banke, hranilnice, zavarovalnice, družbe, ki prirejajo trajne klasične igre na srečo in posebne igre na srečo, ter družbe, ki prirejajo posebne igre na srečo v igralnih salonih, borze, borznoposredniške družbe, investicijske družbe, družbe za upravljanje, pokojninske družbe in klirinško-depotne družbe ter nadzor nad prirejanjem iger na srečo za vse zavezance.
(3) Posebni finančni urad opravlja naloge iz 5. člena te uredbe, razen nalog s področja carinskih, trošarinskih, okoljskih, prometnih in kmetijskih predpisov, za gospodarske družbe, katerih skupni prihodki so v preteklem davčnem letu presegli 50 milijonov eurov.
(4) Višina skupnih prihodkov iz prejšnjega odstavka se ugotavlja na dan 1. julija tekočega leta.
(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena Posebni finančni urad opravlja naloge iz drugega odstavka tega člena tudi za gospodarske družbe, ki ne izpolnjujejo več pogojev iz tretjega odstavka tega člena, še tri leta po prenehanju izpolnjevanja pogoja.
(6) Ne glede na drugi, tretji in peti odstavek tega člena Posebni finančni urad opravlja naloge finančnega urada tudi za gospodarske družbe, ki ne izpolnjujejo več pogojev iz tretjega odstavka tega člena, če je nad njimi začet stečajni postopek.
(7) Posebni finančni urad odloča o vračilu preveč odtegnjenega in plačanega davka od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov po 383.d členu ZDavP-2, ki ga je izračunal, odtegnil in plačal plačnik davka iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena.
(8) Ne glede na 6. člen te uredbe lahko finančni uradi izvajajo postopke izvršbe, finančnega nadzora in postopke o prekršku na celotnem območju Republike Slovenije.«.
6. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2015.
Št. 00712-49/2014
Ljubljana, dne 17. decembra 2014
EVA 2014-1611-0081
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost