Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

3692. Uredba o obliki in barvi zastave in znaka Finančne uprave Republike Slovenije ter njuni uporabi, stran 10264.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o obliki in barvi zastave in znaka Finančne uprave Republike Slovenije ter njuni uporabi
1. člen
Ta uredba ureja obliko in barvo zastave Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zastava), znaka Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: znak) ter njuno uporabo.
2. člen
(1) Zastava in znak se smeta uporabljati le v obliki, barvi in z vsebino ter na način, določen s to uredbo.
(2) Geometrijska, likovna in barvna pravila za oblikovanje zastave in znaka so kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
3. člen
(1) Zastave oziroma znaka ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
(2) Zastave oziroma znaka ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se zmanjšuje ugled Finančne uprave Republike Slovenije.
(3) Posamezniki, državni organi, gospodarske družbe, samoupravne lokalne skupnosti, samostojni podjetniki posamezniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, društva ter druge osebe ne smejo reproducirati ali uporabljati zastave in znaka, ki sta po barvi in obliki enaka ali podobna zastavi in znaku Finančne uprave Republike Slovenije po tej uredbi.
4. člen
Materialne avtorske pravice do zastave in znaka so pridržane Finančni upravi Republike Slovenije.
5. člen
Zastava je v treh odtenkih modrozelene barve. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Na sredini zastave je znak, določen v 10. členu te uredbe, v beli barvi. Pod znakom je napis »Finančna uprava Republike Slovenije« v beli barvi.
6. člen
Zastava je stalno izobešena ob zastavi Republike Slovenije pred poslopjem Generalnega finančnega urada in poslopij, v katerih je sedež finančnih uradov.
7. člen
Zastava je lahko izobešena ob zastavi Republike Slovenije tudi:
1. na proslavah in drugih slovesnostih Finančne uprave Republike Slovenije;
2. ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih dogodkih, na katerih se predstavlja oziroma ki se jih udeležuje Finančna uprava Republike Slovenije;
3. v drugih primerih, če tako določi minister, pristojen za finance, na predlog predstojnika Finančne uprave Republike Slovenije ob pogojih, ki jih določa ta uredba.
8. člen
Zastava se lahko uporablja kot vezeni ali tkani našitek, namizna zastavica, nalepka, kovinska značka, plaketa in spominska značka v različnih grafičnih izvedbah.
9. člen
Zastava se izobesi na način, kot ga določa zakon, ki ureja grb, zastavo in himno Republike Slovenije, ter uredba, ki ureja uporabo zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji.
10. člen
Znak ima stilizirano obliko Triglava v modrozeleni barvi s poudarjenim poševnim elementom v temnejši modrozeleni barvi. Pod znakom je napis »Finančna uprava Republike Slovenije« v barvi znaka.
11. člen
Znak se uporablja:
1. v prostorih in na poslopjih Generalnega finančnega urada ter finančnih uradov;
2. na specialnih vozilih in drugih službenih vozilih, ki jih določi predstojnik Finančne uprave Republike Slovenije;
3. na oblačilih in drugih simbolih, s katerimi uslužbenci predstavljajo Finančno upravo Republike Slovenije;
4. na vabilih, čestitkah, vizitkah, službenih izkaznicah in podobnih uradnih izkazih ter dokumentih, ki jih za službene namene uporabljajo uslužbenci Finančne uprave Republike Slovenije;
5. v drugih primerih, če tako določi minister, pristojen za finance, na predlog predstojnika Finančne uprave Republike Slovenije ob pogojih, ki jih določa ta uredba.
12. člen
Znak se lahko uporablja kot vezeni ali tkani našitek, nalepka, kovinska značka, plaketa in spominska značka v različnih grafičnih izvedbah. Znak in kovinska značka sta lahko izdelana tridimenzionalno.
13. člen
(1) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek kaznuje z globo od 4.000 do 10.000 eurov, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 3. člena te uredbe.
(2) Z globo od 800 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 400 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 400 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Finančna uprava Republike Slovenije.
15. člen
Z dnem začetka uporabe te Uredbe se prenehata uporabljati Uredba o obliki in barvi zastave in znaka carinske službe ter njuni uporabi (Uradni list RS, št. 64/06 in 25/14 – ZFU) in Uredba o obliki in barvi zastave in znaka davčne službe ter njuni uporabi (Uradni list RS, št. 71/07 in 25/14 – ZFU).
16. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2015.
Št. 00712-47/2014
Ljubljana, dne 17. decembra 2014
EVA 2013-1611-0189
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina