Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

3691. Uredba o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta, stran 10261.

Na podlagi tretjega odstavka 136. člena in za izvajanje šestindvajsete alineje 132. člena v povezavi s sedmim odstavkom 4. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B in 60/11) ter 3. člena Zakona o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št. 47/03 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 77/08 – ZJS-1 in 105/12 – ZSDH) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa merila za določitev višine nadomestila:
– za omejeno rabo prostora zaradi območja jedrskega objekta (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), ki ga mora upravljavec jedrskega objekta (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) plačevati občinam, v katerih je zaradi ukrepov sevalne in jedrske varnosti na območju jedrskega objekta raba prostora omejena;
– za načrtovanje in izvajanje intervencijskih ukrepov (v nadaljnjem besedilu: dajatev), ki ga mora upravljavec plačevati občinam, ki deloma ali v celoti ležijo na območju načrtovanja intervencijskih ukrepov jedrskega objekta.
2. člen
(uporaba)
Ta uredba se uporablja za naslednje jedrske objekte:
1. jedrsko elektrarno, ki obratuje, vključno s skladiščem za izrabljeno jedrsko gorivo in skladiščem za lastne radioaktivne odpadke,
2. jedrsko elektrarno, ki ne obratuje ali je v razgradnji, na njenem območju pa se skladišči jedrsko gorivo ali lastni radioaktivni odpadki,
3. odlagališče za izrabljeno jedrsko gorivo ali visokoradioaktivne odpadke,
4. odlagališče za nizko- ali srednjeradioaktivne odpadke,
5. skladišče za nizko- ali srednjeradioaktivne odpadke iz sevalnih in manj pomembnih sevalnih objektov ter
6. raziskovalni reaktor, ki se uporablja za raziskave, proizvodnjo radionuklidov ali izobraževalne namene, vključno s skladiščem za izrabljeno jedrsko gorivo in skladiščem za lastne radioaktivne odpadke.
3. člen
(izrazi)
Izraza, uporabljena v tej uredbi, pomenita:
1. načrtovanje intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta (v nadaljnjem besedilu: načrtovanje intervencijskih ukrepov) so dejavnosti, ki vključujejo pripravljenost in takojšen odziv na jedrsko ali radiološko nesrečo glede na oceno ogroženosti ob izrednih dogodkih v jedrskih objektih, kot je predvideno za območje takojšnjih zaščitnih ukrepov v državnem načrtu zaščite in reševanja;
2. območje omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta (v nadaljnjem besedilu: območje omejene rabe) je območje, na katerem je zaradi ukrepov sevalne in jedrske varnosti posameznega jedrskega objekta raba prostora omejena. Območje omejene rabe je v tej uredbi najmanjša velikost širšega območja nadzorovane rabe, določena v predpisu, ki ureja območja omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in pogoje gradnje objektov na teh območjih.
4. člen
(osnova za nadomestilo)
(1) Za odmero nadomestila se uporabi osnova O(N) = 5.171.000 eurov.
(2) Nadomestilo N(O) se za posamezen jedrski objekt uravnoteži s faktorjem F:
N(O) = O(N) ∙ F
pri čemer je:
O(N)   osnova za odmero nadomestila;
F   1 x A za jedrsko elektrarno ali njeno posamezno enoto,
    če jedrsko elektrarno sestavlja več enot za proizvodnjo
    elektrike iz jedrskega goriva, iz 1. točke 2. člena te
    uredbe, pri čemer je A razmerje med največjo toplotno
    močjo jedrske elektrarne ali njene posamezne enote in
    največjo toplotno močjo obstoječe Nuklearne elektrarne
    Krško;
F   0,5 x A za jedrsko elektrarno ali njeno posamezno
    enoto, če jedrsko elektrarno sestavlja več enot za
    proizvodnjo elektrike iz jedrskega goriva, iz 2. točke
    2. člena te uredbe, pri čemer je A razmerje med
    največjo toplotno močjo jedrske elektrarne ali njene
    posamezne enote in največjo toplotno močjo obstoječe
    Nuklearne elektrarne Krško;
F   98 za odlagališče iz 3. in 4. točke 2. člena te uredbe;
F   0,034 za skladišče iz 5. točke 2. člena te uredbe;
F   0,034 za raziskovalni reaktor iz 6. točke 2. člena te
    uredbe.
5. člen
(osnova za dajatev)
(1) Za odmero dajatve se uporabi osnova O(D) = 4.626.000 eurov.
(2) Dajatev D(0) se za posamezen jedrski objekt uravnoteži s faktorjem F:
D(0) = O(D) ∙ F
pri čemer je:
OD   osnova za odmero dajatve;
F   faktor iz drugega odstavka 4. člena te uredbe.
6. člen
(plačilo nadomestila in dajatve)
(1) Občina je za posamezen del svojega območja upravičena samo do enega nadomestila in samo do ene dajatve ne glede na število jedrskih objektov, ki s svojim območjem delno ali v celoti pokrivajo ta del območja občine.
(2) Kadar območja omejene rabe posameznih jedrskih objektov hkrati prekrivajo del območja posamezne občine ali občin, si upravljavci razdelijo plačilo nadomestila na način, ki je določen v 7. členu te uredbe.
(3) Kadar območja načrtovanja intervencijskih ukrepov posameznih jedrskih objektov hkrati prekrivajo del območja posamezne občine ali občin, si upravljavci razdelijo plačilo dajatve na način, ki je določen v 8. členu te uredbe.
(4) Površina jedrskega objekta, ki je znotraj fizično nadzorovanega območja jedrskega objekta, ni predmet plačevanja nadomestila in dajatve.
7. člen
(izračun višine nadomestila)
(1) Upravljavec plačuje nadomestilo občini, na območju katere je jedrski objekt, v višini 1 % nadomestila No iz drugega odstavka 4. člena te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek plačuje upravljavec nadomestilo eni ali več občinam, ki imajo del svojega območja na območju omejene rabe posameznega jedrskega objekta, v višini, ki se izračuna tako:
8. člen
(izračun višine dajatve)
(1) Upravljavec plačuje dajatev občini, ki ima del svojega območja na območju načrtovanja intervencijskih ukrepov, v višini 3 % dajatve Do iz drugega odstavka 5. člena te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek plačuje upravljavec dajatev eni ali več občinam, ki imajo del svojega območja na območju načrtovanja intervencijskih ukrepov posameznega jedrskega objekta, v višini, ki se izračuna tako:
9. člen
(trajanje plačevanja)
(1) Nadomestilo se začne plačevati z dnem sprejetja državnega prostorskega načrta za posamezen jedrski objekt.
(2) Nadomestilo se preneha plačevati z dnem pridobitve dovoljenja, ki ga izda organ, pristojen za jedrsko varnost, s katerim:
1. preneha obratovati jedrska elektrarna iz 1. točke 2. člena te uredbe;
2. se zapre odlagališče iz 3. in 4. točke 2. člena te uredbe;
3. preneha obratovati skladišče iz 5. točke 2. člena te uredbe.
(3) Nadomestilo za jedrsko elektrarno v razgradnji iz 2. točke 2. člena te uredbe se preneha plačevati z dnem, ko je v celoti preneseno jedrsko gorivo in lastni radioaktivni odpadki v odlagališče izrabljenega jedrskega goriva ali visokoradioaktivnih odpadkov, v odlagališče nizko- ali srednjeradioaktivnih odpadkov ali drugo skladišče radioaktivnih odpadkov.
(4) Dajatev se začne plačevati z dnem pridobitve dovoljenja, ki ga izda organ, pristojen za jedrsko varnost, in s katerim se lahko začne shranjevati sveže jedrsko gorivo na območju jedrske elektrarne iz 2. točke 2. člena te uredbe.
(5) Dajatev se preneha plačevati z dnem, ko je v celoti preneseno jedrsko gorivo iz jedrske elektrarne v razgradnji iz 2. točke 2. člena te uredbe v odlagališče izrabljenega jedrskega goriva.
(6) Ne glede na četrti in peti odstavek tega člena se mora dajatev plačevati tudi za druge jedrske objekte, za katere so v državnem načrtu zaščite in reševanja predvideni intervencijski ukrepi zaradi jedrske ali radiološke nesreče in sicer vse od dneva spremembe, dopolnitve ali izdaje novega državnega načrta zaščite in reševanja.
10. člen
(način odmere plačila)
(1) Ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), odmeri upravljavcu nadomestilo in dajatev z odločbo do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.
(2) Upravljavec nakazuje plačila nadomestil in dajatev neposredno občinam, ki so do tega upravičene, v višini, ki je določena z odločbo iz prejšnjega odstavka. O vsakokratnem nakazilu nadomestila in dajatve obvesti ministrstvo.
(3) Če je občina v preteklem koledarskem letu odmerila upravljavcu prispevke v skladu s svojimi pristojnostmi po predpisih o lokalni samoupravi in se ti prispevki nanašajo na uporabo stavbnih zemljišč, razen nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, mora višino teh prispevkov sporočiti ministrstvu do 31. januarja tekočega leta.
(4) Ministrstvo zmanjša odmero nadomestila za območje omejene rabe iz prvega odstavka tega člena za znesek odmerjenih prispevkov iz prejšnjega odstavka.
(5) Upravljavec plačuje nadomestilo in dajatev med letom v mesečnih akontacijah. Znesek mesečne akontacije znaša dvanajstino zadnjega odmerjenega nadomestila ali dajatve.
(6) Morebitna razlika med z akontacijo vplačanim zneskom nadomestila in dajatve iz prejšnjega odstavka ter zneskom, odmerjenim z odločbo iz prvega odstavka tega člena, se upravljavcu poračuna v sklopu odločbe iz prvega odstavka tega člena.
(7) Ne glede na prvi odstavek tega člena izda ministrstvo v štirih tednih po spremembi statusa jedrskega objekta ali spremembi površine občine, ki leži na območju omejene rabe prostora ali načrtovanja intervencijskih ukrepov jedrskega objekta, upravljavcu novo odločbo, s katero določi novo nadomestilo ali dajatev.
11. člen
(razpolaganje z nadomestilom in dajatvijo)
(1) Občina mora zagotoviti, da se sredstva, pridobljena na podlagi plačil nadomestila, uporabijo za vzpostavitev občinske javne infrastrukture in občinskih javnih služb, zato da se izboljša kakovost življenja prebivalcev občine, ki je upravičena do nadomestila za omejeno rabo prostora.
(2) Občina mora zagotoviti, da se s sredstvi, pridobljenimi na podlagi plačil dajatev, zagotovi načrtovanje in izvajanje intervencijskih ukrepov.
(3) Nadomestilo in dajatev sta prihodek proračuna občine.
(4) Poraba sredstev, pridobljenih na podlagi plačila nadomestila in dajatve, mora biti prikazana v načrtu razvojnih programov proračuna občine.
12. člen
(prehodni določbi)
(1) Pri poračunu mesečnih akontacij se v odločbi iz prvega odstavka 10. člena te uredbe za leto 2014 upoštevajo akontacije, ki so bile v letu 2014 izplačane skladno z Uredbo o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta (Uradni list RS, št. 134/03 in 100/08).
(2) Do pridobitve gradbenega dovoljenja za odlagališče nizko- ali srednjeradioaktivnih odpadkov, ki se pridobi skladno z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B in 60/11), plačuje namesto upravljavca odlagališča nizko- ali srednjeradioaktivnih odpadkov nadomestilo sklad, ki je bil ustanovljen na podlagi Zakona o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št. 47/03 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 77/08 – ZJS-1 in 105/12 – ZSDH).
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta (Uradni list RS, št. 134/03 in 100/08), pri čemer se do 28. februarja 2015 uporablja za plačilo mesečnih akontacij 9. člen omenjene uredbe.
14. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2015.
Št. 00728-63/2013
Ljubljana, dne 17. decembra 2014
EVA 2012-2330-0260
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti