Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2014 z dne 18. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2014 z dne 18. 12. 2014

Kazalo

3687. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 10246.

Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
1. člen
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04 – ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08 – ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13, 36/13, 51/13 in 43/14) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
(1) V sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so:
– Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
– Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
(2) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge, ki se nanašajo na izvajanje ukrepov na področjih kmetijstva, gozdarstva, živilstva in ribištva skladno s skupno kmetijsko in ribiško politiko Evropske unije ter na druge naloge za izvajanje ukrepov kmetijske politike ter promocije.
(3) Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opravlja upravne in strokovne naloge ter naloge uradnega nadzora na področju varnosti, kakovosti in označevanja kmetijskih pridelkov in živil, vključno z gensko spremenjenimi živili, razen upravnih nalog na področju kakovosti kmetijskih pridelkov in živil, ki se nanašajo na pripravo predlogov predpisov in drugih aktov in gradiv, vodenje registrov in evidenc ter poročanje, in upravnih nalog na področju zaščite kmetijskih pridelkov in živil (sheme kakovosti); na področju varnosti, kakovosti in označevanja naravnih mineralnih vod, krme, vključno z gensko spremenjeno krmo; uporabe materialov ter izdelkov, namenjenih za stik z živili v postopkih pridelave, predelave in distribucije živil, vključno s prodajo na drobno; vode za napajanje živali; na področju živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi, razen nalog, ki so v pristojnosti Agencije Republike Slovenije za okolje in Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo; na področju identifikacije in registracije živali, zdravja živali, varstva prebivalstva pred zoonozami, zaščite živali, uporabe in z uporabo povezane sledljivosti zdravil v veterinarski medicini, preventive pri razmnoževanju živali, varstva rastlin, semenskega materiala kmetijskih rastlin, razen nalog javne službe na področju semenarstva; ocenjevanja aktivnih snovi ter ocenjevanja in registracije fitofarmacevtskih sredstev; prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, testiranja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev; analize tveganja ter obveščanja prebivalstva in izpolnjevanja mednarodnih obveznosti iz pristojnosti uprave. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opravlja tudi naloge inšpekcijskega nadzora na področju varstva novih sort kmetijskih rastlin. Inšpekcijski nadzor znotraj Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izvaja inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v skladu s pristojnostmi, ki so določene za inšpektorje za hrano, uradne veterinarje in fitosanitarne inšpektorje po področnih zakonih.
(4) Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področij kmetijstva, varstva kmetijskih zemljišč, delovanjem agrarnih skupnosti, promocije kmetijskih in živilskih proizvodov, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, vključno z nalogami uradnega nadzora na področju varnosti, kakovosti in označevanjem vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, razvoja podeželja, ukrepov kmetijske politike, zootehnike, na področju identifikacije in registracije živali, nad izvajanjem rejskih programov ter delovanjem selekcijskih centrov, delovanjem javnih služb v kmetijstvu, dobre kmetijske prakse, prometom in uporabo organskih in mineralnih gnojil in sredstev za izboljšanje tal ter njihove uporabe na obdelovalnih in pašnih površinah, na področju živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi, razen nalog, ki so v pristojnosti Agencije Republike Slovenije za okolje in Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, nad uporabo biološko razgradljivih odpadkov, varstvom voda in kmetijskih zemljišč pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, na področju soobstoja gensko spremenjenih kmetijskih rastlin, gozdarstva, lovstva in varstva prostoživečih živalskih vrst, sladkovodnega in morskega ribištva, lahko opravlja tudi kontrolo v postopkih izvajanja ukrepov iz pristojnosti Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.«.
2. člen
Za 8.a členom se dodata nova 8.b in 8.c člen, ki se glasita:
»8.b člen
(Ministrstvo za javno upravo)
(1) V sestavi Ministrstva za javno upravo je:
– Inšpektorat za javni sektor.
(2) Inšpektorat za javni sektor opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanem predpisov in splošnih aktov s področja delovnih razmerij javnih uslužbencev in plač v javnem sektorju ter naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov, ki urejajo splošni upravni postopek in posebne upravne postopke, upravno poslovanje in dostop do informacij javnega značaja.
8.c člen
(Ministrstvo za okolje in prostor)
(1) V sestavi Ministrstva za okolje in prostor so:
– Agencija Republike Slovenije za okolje,
– Geodetska uprava Republike Slovenije,
– Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost,
– Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
(2) Agencija Republike Slovenije za okolje opravlja upravne in strokovne naloge na področjih celovitega varstva okolja in naravnih dobrin, varstva voda, zraka in tal, presoje vplivov na okolje, javnih služb varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred hrupom in drugimi tveganji za okolje, ohranjanja narave, gospodarjenja z vodno infrastrukturo, upravljanja z vodnimi zemljišči v lasti države, monitoringov in drugega evidentiranja meteoroloških, hidroloških, agroloških in ekoloških razmer, meteoroloških, hidroloških in ekoloških analiz in ekspertiz, napovedovanja meteoroloških in hidroloških procesov ter snežnih plazov, opozarjanja na nevarne razmere in izredne pojave, letalske meteorologije, monitoringa in drugega evidentiranja seizmoloških, geoloških in drugih geofizikalnih pojavov, njihovih rajonizacij in kategorizacij, ocenjevanja potresne nevarnosti, varstva, zaščite in hitrega obveščanja o potresnih pojavih, ravnanja z odpadki, razen radioaktivnih, sodelovanja v sistemu zaščite in reševanja, odprave posledic naravnih in drugih nesreč, izpolnjevanja mednarodnih obveznosti s teh področij in mednarodne izmenjave podatkov.
(3) Geodetska uprava Republike Slovenije opravlja strokovne in upravne naloge vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja zbirk podatkov na področju osnovnega geodetskega sistema, evidentiranja nepremičnin, množičnega vrednotenja nepremičnin, državne meje, prostorskih enot in hišnih številk, topografskega in kartografskega sistema ter koordinira povezljivost zbirk podatkov o prostoru in nepremičninah.
(4) Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost opravlja upravne in razvojne naloge na področjih sevalne in jedrske varnosti, izvajanja sevalnih dejavnosti in uporabe virov sevanja, z izjemo v zdravstvu ali veterinarstvu, varstva okolja pred ionizirajočimi sevanji, fizičnega varovanja jedrskih snovi in objektov, neširjenja jedrskega orožja in varovanja jedrskega blaga, spremljanja stanja radioaktivnosti okolja in odgovornosti za jedrsko škodo, opravlja tudi naloge inšpekcijskega nadzora na naštetih področjih in ob izrednih radioloških ali jedrskih dogodkih sodeluje z Republiškim štabom civilne zaščite pri določanju zaščitnih ukrepov za prebivalstvo in obveščanju.
(5) Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področij varstva okolja: kakovost zraka, ravnanje z odpadki, čezmejno pošiljanje odpadkov, kakovost voda, emisije snovi v vode, industrijsko onesnaževanje in tveganje, hrup, elektromagnetno sevanje, svetlobno onesnaževanje, nadzor nad emisijami oziroma drugimi nepravilnostmi pri uporabi kemikalij; ohranjanja narave, urejanja voda in gospodarjenje z njimi in nadzora nad gensko spremenjenimi organizmi; naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem predpisov in splošnih aktov glede urejanja prostora in naselij, graditvijo objektov in izvedbo gradbenih konstrukcij, izpolnjevanjem bistvenih zahtev za objekte, stanovanjskimi zadevami in geodetsko dejavnostjo.«.
3. člen
V prvem odstavku 10. člena se v drugi alineji vejica nadomesti s piko, tretja alineja pa se črta.
Četrti odstavek se črta.
4. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(Ministrstvo za infrastrukturo)
(1) V sestavi Ministrstva za infrastrukturo so:
– Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo,
– Uprava Republike Slovenije za pomorstvo,
– Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo.
(2) Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo opravlja strokovno tehnične, upravne, organizacijske in razvojne naloge na področjih graditve, vzdrževanja in varstva državnih cest ter varstva prometa na njih, nadzora nad njihovim stanjem, upravne naloge na področju pobiranja povračil za uporabo cest, vodenje evidence o državnih cestah, druge naloge, določene z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo javne ceste; Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo opravlja strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področjih gradnje, nadgradnje, obnov in vzdrževanja javne železniške infrastrukture, ter druge naloge, določene z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo javno železniško infrastrukturo.
(3) Uprava Republike Slovenije za pomorstvo opravlja upravne in strokovne naloge na področjih pomorstva in pristaniške infrastrukture, nadzora nad izvajanjem reda v pristaniščih, preostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih voda, varnostjo plovbe, opravljanjem pomorskega prometa in vzdrževanjem objektov za varnost plovbe in plovnih poti, opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov na področju morskega prometa in pristaniške infrastrukture ter inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo plovbo po celinskih vodah.
(4) Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov na področjih železniškega prometa, cestnega prometa in prometne infrastrukture za vse vrste prometa ter na področju žičniških naprav in varnosti na smučiščih, naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb predpisov, ki določajo pravila cestnega prometa, in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, predpisov, povezanih z delom subjektov, ki usposabljajo kandidate za voznike motornih vozil, izvajajo programe za voznike začetnike in izvajajo programe dodatnih izobraževanj in usposabljanj voznikov ter spremljevalcev izrednih prevozov, predpisov, ki urejajo pogoje za dajanje motornih in priklopnih vozil na trg, njihovo registracijo in udeležbo v cestnem prometu, pogoje za opravljanje nalog tehničnih služb, strokovnih in registracijskih organizacij, predpisov, ki določajo pogoje za prevoz nevarnega blaga za posamezne vrste prometa, naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem zakona, ki ureja energijo, in podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi zakona ter drugih predpisov, ki pooblaščajo energetske inšpektorje za izvajanje nadzora, in naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določil zakona, ki ureja rudarstvo in na njegovi podlagi izdanih predpisov, tehničnih predpisov in predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter drugih predpisov pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin ter pri izvajanju drugih rudarskih del.
(5) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka 3. člena te uredbe izvaja Uprava Republike Slovenije za pomorstvo naloge strokovne pomoči samostojno, če tako določa akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe kot isti proračunski uporabniki nadaljujejo z delom Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje kot Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Inšpektorat Republike Slovenije za promet, energetiko in prostor kot Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo in Direkcija Republike Slovenije za ceste kot Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.
(2) Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest organov v sestavi ministrstev se z določbami te uredbe uskladijo s 1. januarjem 2015.
(3) Organi v sestavi ministrstev v skladu s to uredbo 1. januarja 2015 prevzamejo naloge, ustrezne javne uslužbence, opremo, prostore in dokumentacijo.
(4) Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo 1. januarja 2015 prevzame od Ministrstva za infrastrukturo javne uslužbence, pravice proračunske uporabe, obveznosti, dokumentacijo, prostore, opremo in inventar, ki se uporablja za izvajanje prevzetega delovnega področja gradnje, nadgradnje, obnov in vzdrževanja javne železniške infrastrukture, ter druge naloge, določene z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo javno železniško infrastrukturo.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-4/2014
Ljubljana, dne 18. decembra 2014
EVA 2014-1711-0074
Vlada Republike Slovenije
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost