Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2014 z dne 18. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2014 z dne 18. 12. 2014

Kazalo

3686. Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 10246.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14 in 76/14) se 13. člen spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(število in vrste direktoratov)
V ministrstvih se ustanovijo naslednji direktorati:
1. v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:
– Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela,
– Direktorat za trg dela in zaposlovanje,
– Direktorat za socialne zadeve,
– Direktorat za družino,
– Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja;
2. v Ministrstvu za finance:
– Direktorat za javno premoženje,
– Direktorat za finančni sistem,
– Direktorat za zakladništvo,
– Direktorat za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov,
– Direktorat za proračun,
– Direktorat za javno računovodstvo;
3. v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo:
– Direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo,
– Direktorat za notranji trg,
– Direktorat za turizem in internacionalizacijo,
– Direktorat za regionalni razvoj;
4. v Ministrstvu za javno upravo:
– Direktorat za javni sektor,
– Direktorat za informatiko,
– Direktorat za stvarno premoženje,
– Direktorat za javno naročanje;
5. v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
– Direktorat za kmetijstvo,
– Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo;
6. v Ministrstvu za notranje zadeve:
– Direktorat za policijo in druge varnostne naloge,
– Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo;
7. v Ministrstvu za obrambo:
– Direktorat za logistiko,
– Direktorat za obrambne zadeve,
– Direktorat za obrambno politiko;
8. v Ministrstvu za okolje in prostor:
– Direktorat za okolje,
– Direktorat za vode in investicije,
– Direktorat za prostor, graditev in stanovanja;
9. v Ministrstvu za infrastrukturo:
– Direktorat za infrastrukturo,
– Direktorat za promet,
– Direktorat za energijo;
10. v Ministrstvu za pravosodje:
– Direktorat za pravosodno upravo,
– Direktorat za zakonodajo s področja pravosodja;
11. v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport:
– Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo,
– Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih,
– Direktorat za šport,
– Direktorat za investicije,
– Direktorat za visoko šolstvo,
– Direktorat za znanost,
– Direktorat za informacijsko družbo;
12. v Ministrstvu za zdravje:
– Direktorat za javno zdravje,
– Direktorat za zdravstveno varstvo,
– Direktorat za zdravstveno ekonomiko;
13. v Ministrstvu za zunanje zadeve:
– Direktorat za bilateralo in evropske zadeve,
– Direktorat za globalne zadeve in politično multilateralo,
– Direktorat za gospodarsko diplomacijo,
– Direktorat za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč,
– Direktorat za mednarodno pravo in zaščito interesov;
14. v Ministrstvu za kulturo:
– Direktorat za kulturno dediščino,
– Direktorat za ustvarjalnost,
– Direktorat za medije.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se s to uredbo uskladijo s 1. januarjem 2015.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2015.
Št. 00714-5/2014
Ljubljana, dne 17. decembra 2014
EVA 2014-1711-0073
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina