Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2014 z dne 18. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2014 z dne 18. 12. 2014

Kazalo

3685. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2015, stran 10243.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13), Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014 (Uradni list RS, št. 20/13, 107/13, 12/14 in 60/14) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je župan Občine Trebnje dne 9. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Trebnje (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
Obdobje začasnega financiranja, za katerega je sprejel ta sklep župan, lahko traja največ tri mesece. Če proračun ni sprejet v obdobju začasnega financiranja, se obdobje začasnega financiranja lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta.
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Za obdobje od 1. 1. do 31. 3. 2015 se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljevanju: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014 (Uradni list RS, št. 20/13, 107/13, 12/14 in 60/14; v nadaljevanju: odlok o proračunu Občine Trebnje) in za iste programe kot v letu 2014.
Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13; v nadaljevanju: ZJF) in odlokom o proračunu Občine Trebnje.
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2014.
V obdobju začasnega financiranja občina ne sme povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 2014.
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v EUR|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/        |   Proračun|
|   |Konto/Podkonto              |januar – marec|
|   |                     |     2015|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 2.162.714,13|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 2.134.439,13|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 1.878.057,73|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 1.752.543,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   54.395,76|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   69.553,22|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |   1.565,75|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  256.381,40|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   85.197,85|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   1.505,28|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |   2.387,36|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in     |   19.096,20|
|   |storitev                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  148.194,71|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   23.924,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |   23.924,00|
|   |neopr. sredstev             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   4.351,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   4.351,00|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 1.993.026,59|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  645.127,07|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  126.828,65|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   19.582,07|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  447.616,78|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   34.616,26|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |   16.483,31|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 1.145.668,77|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |  855.733,36|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim organizac.  |   59.259,29|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  230.676,12|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  122.203,65|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  122.203,65|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   80.027,10|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |   80.027,10|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |  169.687,54|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |       |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |       |
|   |naložb                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       |
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |       |
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |     0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |  119.339,47|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |  119.339,47|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |  119.339,47|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |   50.348,07|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  –119.339,47|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |  –169.687,54|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |       |
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu Občine Trebnje, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun občine tekočega leta.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk/podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(izvrševanje proračuna)
S tem sklepom se določi prioriteta financiranja posameznega neposrednega uporabnika glede na obseg sredstev, kar pomeni, da se sredstva zagotavljajo po naslednjem vrstnem redu glede na razpoložljivo kvoto:
– za izplačilo plač in prispevkov,
– za socialne transfere in transfere posameznikom,
– za materialne stroške, ki omogočajo izvajanje zakonsko predpisanih nalog,
– za ostale materialne stroške,
– za že sprejete obveznosti iz naslova investicij,
– za dogovorjene programe.
6. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, odlok o proračunu Občine Trebnje, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
7. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
8. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko v skladu s 85. členom ZJF likvidnostno zadolži v primeru, da se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje začasnega financiranja ne more uravnovesiti, vendar se na tej podlagi ne more povečati obseg odhodkov in drugih izdatkov, ki je določen v 3. členu tega sklepa.
5. KONČNA DOLOČBA
9. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep se vroči nadzornemu odboru ter se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.
Št. 410-277/2014-3
Trebnje, dne 9. decembra 2014
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina