Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2014 z dne 18. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2014 z dne 18. 12. 2014

Kazalo

3683. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014, stran 10241.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 2. redni seji dne 10. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |  Rebalans|
|   |                      |  proračun|
|   |                      |  leta 2014|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)       |  4,975.238|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  2,364.347|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  2,056.285|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  1,922.874|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   67.021|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   66.390|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   308.062|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   105.772|
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    2.181|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |    1.070|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   199.039|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   24.582|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   21.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |    3.582|
|   |neopred. dolg. sredstev          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  2.586.309|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   570.785|
|   |javnofinanč. institucij          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna iz|  2.015.524|
|   |sred. proračuna EU             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  5.245.531|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |   987.381|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   182.071|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalca za socialno   |   29.255|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   750.555|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   15.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   10.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  1,135.139|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   59.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |   615.905|
|   |gospodinjstvom               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |   156.695|
|   |ustanov.                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   303.539|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  2.853.337|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  2.853.337|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   269.761|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi fizičnim in  |   269.761|
|   |prav. osebam, ki niso pr. up.       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   30.913|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-  |  –270.293|
|   |II.)                    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb|      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |   140.126|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |   140.126|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   140.126|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)           |   40.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA              |   40.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   40.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |  –170.167|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   100.126|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX. = - |   270.293|
|   |III.)                   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SRED. NA RAČUNU OB KONCU PRET. LETA |   170.167|
+------+-------------------------------------------+------------+
                                «
2. člen
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici – http:/www.sveti-jurij.si/.
3.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0010/2014
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 10. decembra 2014
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Miroslav Petrovič l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina