Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2014 z dne 18. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2014 z dne 18. 12. 2014

Kazalo

3681. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2015, stran 10238.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12 in 101/13) in 105. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je župan Občine Rogašovci dne 10. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Rogašovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12 in 101/13; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Rogašovci za leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/13 in 83/14; v nadaljevanju: Odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |                     |    v EUR|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|KONTO |          OPIS         |   Proračun|
|    |                     | januar–marec|
|    |                     |     2015|
+---------------------------------------------------------------+
|        A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |   I.|SKUPAJ PRIHODKI          |  671.680,10|
|   |    |(70+71+72+73+74+78)        |       |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |  582.234,15|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|70  |    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |  539.325,55|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |700   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |  515.827,00|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |703   |DAVKI NA PREMOŽENJE        |   2.299,86|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |704   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |  21.198,69|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |706   |DRUGI DAVKI            |     0,00|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|71  |    |NEDAVČNI PRIHODKI         |  42.908,60|
|   |    |(710+711+712+713+714)       |       |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |710   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD |   5.002,32|
|   |    |PREMOŽENJA            |       |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |711   |TAKSE IN PRISTOJBINE       |     0,00|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |712   |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI   |    315,38|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |713   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN   |   3.227,56|
|   |    |STORITEV             |       |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |714   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |  34.363,34|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|72  |    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |     0,00|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |720   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH   |     0,00|
|   |    |SREDSTEV             |       |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |721   |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG     |     0,00|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |722   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |     0,00|
|   |    |NEOPREDMETENIH SREDSTEV      |       |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|73  |    |PREJETE DONACIJE (730+731)    |     0,00|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |730   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |     0,00|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |731   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE    |     0,00|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|74  |    |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)   |  89.445,95|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |740   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   |   5.866,87|
|   |    |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ     |       |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |741   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA   |  83.579,08|
|   |    |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA  |       |
|   |    |EVROPSKE UNIJE          |       |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|78  |    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE|     0,00|
|   |    |(786+787)             |       |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |786   |OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ    |     0,00|
|   |    |PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE     |       |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |787   |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH    |     0,00|
|   |    |EVROPSKIH INSTITUCIJ       |       |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |   II.|SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |  491.780,87|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|40  |    |TEKOČI ODHODKI          |  165.335,37|
|   |    |(400+401+402+403+409)       |       |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |400   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |  47.676,11|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |401   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO|   8.173,68|
|   |    |VARNOST              |       |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |402   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   |  108.344,35|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |403   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |   1.141,23|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |409   |REZERVE              |     0,00|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|41  |    |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)|  241.896,37|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |410   |SUBVENCIJE            |     0,00|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |411   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     |  177.956,23|
|   |    |GOSPODINJSTVOM          |       |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |412   |TRANSFERI NEPROFITNIM       |  21.718,84|
|   |    |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM    |       |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |413   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |  42.221,30|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |414   |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO     |     0,00|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|42  |    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |  64.465,95|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |420   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV|  64.465,95|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|43  |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) |  20.083,18|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |431   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN|  18.892,00|
|   |    |FIZ. OSEBAM            |       |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |432   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |   1.191,18|
|   |    |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM     |       |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |  III.|PRORAČUNSKI PRESEŽEK       |  179.899,23|
|   |    |(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)      |       |
+---------------------------------------------------------------+
|       B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB       |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|75  |   IV.|PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |    344,41|
|   |    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
|   |    |(750+751+752)           |       |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |750   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |     0,00|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |751   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |     0,00|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |752   |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |    344,41|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|44  |   V.|DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |   2.225,00|
|   |    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)   |       |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |440   |DANA POSOJILA           |     0,00|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |441   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN |   2.225,00|
|   |    |FINANČNIH NALOŽB         |       |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |   VI.|PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |  –1.880,59|
|   |    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   |       |
|   |    |(IV.–V.)             |       |
+---------------------------------------------------------------+
|           C. RAČUN FINANCIRANJA           |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|50  |  VII.|ZADOLŽEVANJE (500)        |     0,00|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |500   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |     0,00|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|55  |  VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)       |     0,00|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |550   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA     |     0,00|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |   IX.|POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA|  178.018,64|
|   |    |RAČUNIH              |       |
|   |    |(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) –  |       |
|   |    |(II.+V.+VIII.)          |       |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |   X.|NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)  |     0,00|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |   XI.|NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  | –179.899,23|
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.|  90.200,00|
|   |    |12. PRETEKLEGA LETA        |       |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
Občina Rogašovci se v obdobju začasnega financiranja ne bo zadolževala.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.
Št. 410-15/2014-1
Rogašovci, dne 10. decembra 2014
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti