Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2014 z dne 18. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2014 z dne 18. 12. 2014

Kazalo

3679. Sklep o začasnem financiranju Občine Pivka v obdobju januar–marec 2015, stran 10235.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je župan Občine Pivka dne 9. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Pivka v obdobju januar–marec 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Pivka (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Pivka za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13 z dne 27. 12. 2013; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto |   Proračun|
|   |                     | januar–marec|
|   |                     |     2015|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 2.534.955,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 1.141.281,57|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  993.454,33|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  942.201,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  19.392,87|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |  31.661,47|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |    198,99|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  147.827,24|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |  117.049,74|
|   |premoženja                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    507,60|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |  10.626,65|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |  12.359,57|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   7.283,68|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  73.132,79|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |  23.040,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |  50.092,79|
|   |neopred. sredstev             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |73 PREJETE DONACIJE            |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            | 1.320.540,64|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  307.791,56|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     | 1.012.749,08|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 2.841.260,56|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  763.070,55|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  117.098,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |  16.554,00|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  609.395,73|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |  15.022,82|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |   5.000,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  714.395,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |  81.300,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |  254.000,00|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|  119.376,00|
|   |ustanovam                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  259.719,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 1.358.895,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 1.358.895,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   4.900,01|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |430 Investicijski transferi        |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi neprof.    |   2.000,00|
|   |organiz. in ustanovam           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   2.900,01|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI| –306.305,56|
|   |PRIMANJKLJAJ)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |     0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |     0,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |     0,00|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |     0,00|
|   |naložb                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |     0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  341.142,55|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  341.142,55|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |  34.836,99|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |  34.836,99|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|     0,00|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  306.305,56|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |  306.305,56|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |       |
|   |PRETEKLEGA LETA              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
5. člen
Po preteku obdobja, navedenega v 1. členu tega sklepa, se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Pivka za leto 2015.
6. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece. Če proračun ni sprejet v roku treh mesecev začasnega financiranja, se začasno financiranje občinskega proračuna lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta.
7. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Pivka.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
8. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o proračunu Občine Pivka.
9. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu. Prav tako se občina lahko likvidnostno zadolži, če predvideva, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega prihodkov in drugih prejemkov, kot je navedeno v drugem odstavku 32. člena ZJF. V obdobju začasnega financiranja se lahko Občina Pivka zadolži do višine 341.142,55 evrov.
5. KONČNA DOLOČBA
11. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.
Št. 032-1/2014-33
Pivka, dne 9. decembra 2014
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost