Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2014 z dne 18. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2014 z dne 18. 12. 2014

Kazalo

3674. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1. 1.–31. 3. 2015, stran 10232.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) in 28. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je župan Mestne občine Nova Gorica dne 10. decembra 2014 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1. 1.–31. 3. 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 112/13, 28/14 in 85/14; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |                     |    Začasno|
|   |                     | financiranje|
|   |                     | januar–marec|
|   |                     |     2015|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |                     |     V EUR|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |   6.316.360|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   6.240.961|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   4.462.868|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   3.989.986|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    194.617|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    278.140|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |      126|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   1.778.093|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   1.493.726|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     2.451|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    24.901|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|    25.769|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    231.246|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    25.747|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |    25.747|
|   |neopredmetenih sredstev         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      50|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |      50|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |    49.601|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |    49.601|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     |   6.098.040|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   2.576.047|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    513.821|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    77.688|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   1.766.195|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    73.343|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |    145.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   2.755.595|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |    107.890|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |   1.509.663|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    192.345|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |    945.697|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |    717.634|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |    717.634|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    48.763|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |    21.582|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    21.181|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI    |    218.320|
|   |PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (Skupaj prihodki|       |
|   |minus skupaj odhodki)          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –  |    282.765|
|   |7102) – (II. – 403 – 404) (Skupaj    |       |
|   |prihodki brez prihodkov od obresti minus |       |
|   |skupaj odhodki brez plačil obresti)   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) |    909.319|
|   |– (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči|       |
|   |odhodki in tekoči transferi)       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      688|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      688|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      688|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    70.258|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    70.258|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |    70.258|
|   |javnih skladih in drugih pravnih osebah |       |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje v   |       |
|   |svoji lasti               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |    –69.570|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)        |    148.750|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    148.750|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    148.750|
+------+-----------------------------------------+--------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju vplačani prejemki in plačani izdatki, vključijo v proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2015.
4. KONČNA DOLOČBA
6. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.
Št. 410-29/2014-4
Nova Gorica, dne 10. decembra 2014
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina