Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2014 z dne 15. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2014 z dne 15. 12. 2014

Kazalo

3658. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2014, stran 10210.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09, 51/10, 84/10 Odl. US:U-I-176/08-10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 3. redni seji dne 12. 12. 2014 sprejel
O D LO K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2014
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2014 (Uradni list RS, št. 22/14 z dne 31. 3. 2014) tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |                     |   v eurih|
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto |   Rebalans|
|   |                     |     2014|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 2.012.000,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 1.893.334,94|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 1.807.761,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      | 1.679.392,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  83.289,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |  45.080,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  85.573,94|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |  72.966,69|
|   |premoženja                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    82,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    501,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  12.024,25|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   8.167,50|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   5.550,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   2.617,50|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  110.497,56|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  110.497,56|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |     0,00|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evr.   |       |
|   |unije                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 2.188.480,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  773.681,20|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  148.907,93|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |  26.845,00|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  545.428,27|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |  52.500,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  646.784,57|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   2.501,68|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |  410.171,85|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |  70.499,49|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  74.558,68|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  752.335,55|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  752.335,55|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  15.678,68|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |     0,00|
|   |fizičnim osebam, ki niso pror. uporabniki |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |  15.678,68|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       | –176.480,00|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |     0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   1.520,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   1.520,00|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |   1.520,00|
|   |finančnih naložb             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |     0,00|
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |     0,00|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega  |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |  –1.520,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    | –178.000,00|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali |       |
|   |0 ali +                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |  176.480,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |  178.891,60|
|   |PRETEKLEGA LETA              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali + |  178.891,60|
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gornji Petrovci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2014, ki se s tem odlokom ne spremenijo, ostanejo še naprej v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2014.
Št. 007-0001/2014-28
Gornji Petrovci, dne 15. decembra 2014
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost