Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2014 z dne 15. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2014 z dne 15. 12. 2014

Kazalo

3653. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada, stran 10204.

Na podlagi druge in tretje alineje petega odstavka 284. člena, sedmega odstavka 285. člena, enajstega odstavka 313. člena in drugega odstavka 366. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415 in 44/14 – ORZPIZ206) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada
1. člen
V 7. členu Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 79/12) se besedilo »Sklepa o upravljanju tveganj« nadomesti z besedilom »Sklepa o upravljanju tveganj pokojninskega sklada«.
2. člen
V III. poglavju priloge 2 k sklepu se črta število »(1)«.
V besedilu navodila šifranta »314. Vrsta naložbe« se besedilo »Instrumenti denarnega trga iz 8.c, 8.h in 8.d točke prvega odstavka 244. člena ZISDU-2« nadomesti z besedilom »Instrumenti denarnega trga iz 8.c in 8.d točke prvega odstavka 244. člena ZISDU-2«.
3. člen
V prilogi 4 k sklepu se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. Postavka poročila
Vpiše se znesek posamezne postavke v eurih na dve decimalni mesti natančno od pričetka koledarskega leta do zadnjega dne v mesecu, na katerega se nanaša poročilo:
01 Prihodki od obresti
02 Prihodki od dividend in deležev
03 Realizirani čisti dobički iz finančnih naložb, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
04 Realizirani čisti dobički iz finančnih naložb, ki niso merjene po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
05 Čisti prihodki iz naslova spremembe poštene vrednosti finančnih naložb, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
06 Čisti prihodki iz naslova spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji
07 Drugi finančni prihodki
08 Prihodki od oddajanja naložbenih nepremičnin v najem
09 Realizirani čisti dobički pri odtujitvi naložbenih nepremičnin
10 Čisti prihodki iz naslova spremembe poštene vrednosti naložbenih nepremičnin, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
11 Prihodki iz vplačil upravljavca zaradi nedoseganja zajamčene donosnosti
12 Drugi prihodki
13 Odhodki za upravljavsko provizijo
14 Odhodki v zvezi s skrbnikom
15 Odhodki v zvezi z revidiranjem
16 Odhodki v zvezi z obveščanjem članov vzajemnega pokojninskega sklada
17 Odhodki iz posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev
18 Drugi odhodki v zvezi z upravljanjem in poslovanjem vzajemnega pokojninskega sklada
19 Odhodki za obresti
20 Realizirane čiste izgube iz finančnih naložb, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
21 Realizirane čiste izgube iz finančnih naložb, ki niso merjene po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
22 Čisti odhodki iz naslova spremembe poštene vrednosti finančnih naložb, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
23 Čisti odhodki iz naslova spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji
24 Drugi finančni odhodki
25 Odhodki v zvezi z upravljanjem in oddajanjem naložbenih nepremičnin
26 Realizirane čiste izgube pri odtujitvi naložbenih nepremičnin
27 Čisti odhodki iz naslova spremembe poštene vrednosti naložbenih nepremičnin, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
28 Drugi odhodki«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2015.
Št. 00702-3/2014-2
Ljubljana, dne 12. decembra 2014
EVA 2014-1611-0104
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost