Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2014 z dne 15. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2014 z dne 15. 12. 2014

Kazalo

3646. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1l), stran 10177.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1l)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1l), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 5. decembra 2014.
Št. 003-02-10/2014-6
Ljubljana, dne 15. decembra 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI (ZDU-1l)
1. člen
V Zakonu o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13 in 12/14) se v prvem odstavku 17. člena doda drugi stavek, ki se glasi: »V ministrstvu, pristojnem za finance, se lahko imenujejo največ štirje državni sekretarji.«.
2. člen
V 29. členu se črtata besedi »javnih naročil,«.
3. člen
V 30. členu se za besedama »in konkurenčnosti,« dodata besedi »socialnega podjetništva,«.
4. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»32. člen
(ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravlja naloge na področjih kmetijstva, razvoja podeželja, prehrane, varstva rastlin, veterinarstva in zootehnike, gozdarstva, lovstva, ribištva, varnosti ter kakovosti krme in hrane oziroma živil, uporabe materialov, ki prihajajo v stik z živili v postopkih pridelave, predelave in distribucije živil, ter varnosti in kakovosti živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu.«.
5. člen
V 34. členu se za besedo »migracij« vejica nadomesti s piko, besedilo »javne uprave, sistemskega urejanja organiziranosti in delovanja javnega sektorja, sistema javnih uslužbencev, plačnega sistema v javnem sektorju, volilne in referendumske zakonodaje, sistemskega urejanja splošnega upravnega postopka, upravnega poslovanja, elektronskega poslovanja javne uprave, dostopa do informacij javnega značaja, delovanja nevladnih organizacij, lokalne samouprave, kakovosti javne uprave, boljše zakonodaje ter odprave administrativnih ovir« pa se črta.
6. člen
Za 34. členom se doda nov 34.a člen, ki se glasi:
»34.a člen
(ministrstvo za javno upravo)
Ministrstvo za javno upravo opravlja naloge na področjih javne uprave, sistemskega urejanja organiziranosti in delovanja javnega sektorja, sistema javnih uslužbencev, plačnega sistema v javnem sektorju, javnih naročil, volilne in referendumske zakonodaje, sistemskega urejanja splošnega upravnega postopka, sistemskega urejanja upravnih taks, upravnega poslovanja, upravljanja z informacijsko komunikacijskimi sistemi in zagotavljanja elektronskih storitev javne uprave, dostopa do informacij javnega značaja, integritete in preprečevanja korupcije v javnem sektorju, delovanja nevladnih organizacij, lokalne samouprave, kakovosti javne uprave, boljše zakonodaje ter odprave administrativnih ovir in naloge na področju sistemskega urejanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, centraliziranega ravnanja s stvarnim premoženjem države, načrtovanja in koordiniranja prostorskih potreb organov državne uprave ter drugih nalog na področju ravnanja s stvarnim premoženjem v skladu s predpisi ali aktom vlade.«.
7. člen
V 37. členu se za besedilom »mednarodnega pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah,« doda besedilo »usmerjanja ministrstev glede izvrševanja sodb mednarodnih sodišč, e-pravosodja ter naloge na področju načrtovanja in koordiniranja prostorskih potreb pravosodnih organov in vodenje investicij za potrebe teh organov.« besedilo », e-pravosodja, sistemskega urejanja gospodarskih javnih služb ter naloge na področju sistemskega urejanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, načrtovanja in koordiniranja prostorskih potreb pravosodnih organov in organov državne uprave, vodenja investicij za potrebe dveh ali več organov državne uprave oziroma za potrebe posameznega organa državne uprave na podlagi pooblastila in druge naloge na področju ravnanja s stvarnim premoženjem v skladu z zakonom ali aktom vlade« pa se črta.
8. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen
(ministrstvo za infrastrukturo)
Ministrstvo za infrastrukturo opravlja naloge na področjih železniškega, zračnega, pomorskega prometa, plovbe po celinskih vodah in cestnega prometa, razen nadzora varnosti cestnega prometa, naloge na področjih prometne infrastrukture in žičniških naprav, naloge na področju energetike, rudarstva ter naloge na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.«.
9. člen
Za 38. členom se doda nov 38.a člen, ki se glasi:
»38.a člen
(ministrstvo za okolje in prostor)
Ministrstvo za okolje in prostor opravlja naloge na področjih varovanja okolja, ohranjanja narave, upravljanja voda, podnebnih sprememb, ravnanja z odpadki in učinkovite rabe virov, celovite presoje vplivov na okolje, ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi, sistemskega urejanja gospodarskih javnih služb, javnih služb varstva okolja, javnih služb ohranjanja narave, javnih služb urejanja voda, jedrske varnosti, varstva pred ionizirajočimi sevanji, opozarjanja in odprave posledic naravnih nesreč in investicij v okoljsko ter vodno infrastrukturo in naloge na področju prostorskega in urbanega razvoja, spremljanja stanja in trendov v prostoru, razvoja, spodbujanja in promocije urejanja prostora, zemljiške politike, državnega, regionalnega in občinskega prostorskega načrtovanja, graditve objektov ter stanovanjske politike.«.
10. člen
V 39. členu se za besedama »informacijske družbe« doda vejica in beseda »mladine«.
11. člen
V 59. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ministrstva in drugi upravni organi pri vzpostavljanju informacijskih sistemov, za katere so pristojni, sodelujejo z ministrstvom, pristojnim za upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
12. člen
74.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»74.a člen
(upravljanje informacijsko komunikacijskih sistemov državne uprave)
Ministrstvo, pristojno za javno upravo, je v državni upravi pristojno za upravljanje informacijsko komunikacijske infrastrukture, razvoj skupnih informacijskih rešitev ter njihovo tehnološko, procesno in organizacijsko skladnost s centralnim informacijsko komunikacijskim sistemom, izvajanje enotne informacijske varnostne politike ter načrtovanje in upravljanje vseh proračunskih virov na teh področjih.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za informacijsko komunikacijske sisteme, namenjene področju obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, policije, obveščevalno-varnostne dejavnosti, zunanjih zadev, preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma ter opravljanja plačilnega prometa za proračunske uporabnike.
Razvoj upravljanja z informacijsko komunikacijskimi sistemi državne uprave in upravljanje njihovih proračunskih virov usmerja svet za razvoj informatike, ki ga imenuje vlada.
Vlada določi podatkovne in tehnološke standarde, smernice za skupne informacijske rešitve in skupno varnostno politiko.
Ministrstvo, pristojno za javno upravo, zagotavlja storitve centralnega informacijsko komunikacijskega sistema, elektronsko podporo upravnim ter drugim postopkom in razvoj skupnih informacijskih rešitev za elektronsko poslovanje državnih organov, javnih agencij, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil.
Stroške uporabe storitev centralnega informacijsko komunikacijskega sistema za državne organe in centre za socialno delo krije državni proračun. Javne agencije, organi lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil in ostali uporabniki storitve plačujejo v skladu s cenikom, ki ga določi minister, pristojen za upravo.
Organi državne uprave, organi lokalnih skupnosti ter druge pravne in fizične osebe, kadar na podlagi javnih pooblastil opravljajo upravne naloge, pri izvrševanju upravnih nalog vodijo elektronske evidence dokumentarnega gradiva s svojega delovnega področja. V elektronske evidence dokumentarnega gradiva se z namenom opravljanja upravnih nalog evidentira osebno ime oziroma firma subjekta dokumentarnega gradiva, naslov njegovega prebivališča oziroma sedež in morebitni elektronski naslov. Osebni podatki se iz evidence izbrišejo ob uničenju dokumentov ali ob njihovem izločanju, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo. V elektronskih evidencah dokumentarnega gradiva se evidentirajo tudi dokumenti v elektronski obliki oziroma fizični dokumenti, ki so pretvorjeni v elektronsko obliko. Elektronske evidence dokumentarnega gradiva se povezujejo s centralnim registrom prebivalstva in Poslovnim registrom Slovenije tako, da se na podlagi EMŠO, davčne ali matične številke, v postopkih, kjer so ti podatki obvezna sestavina vloge, v elektronske evidence dokumentarnega gradiva pri organu na posamezno zahtevo organa prenesejo podatki o osebnem imenu oziroma firmi in o naslovu stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedežu.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
V Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) se v tretjem odstavku 5. člena besedilo »delo, družino in socialne zadeve« nadomesti z besedo »gospodarstvo«.
V tretjem odstavku 7. člena se besedilo »delo, družino in socialne zadeve« nadomesti z besedo »gospodarstvo«.
14. člen
V Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14) se v 18. členu in drugem odstavku 37. člena beseda »pravosodje« nadomesti z besedo »sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem«.
15. člen
V Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo in 19/14) se v 22. točki prvega odstavka 2. člena, četrtem in obakrat v petem odstavku 3. člena, tretjem odstavku 12. člena, 5. točki prvega odstavka 29. člena, drugem odstavku 32. člena, sedmem odstavku 33. člena, trinajstem odstavku 41. člena, osmem odstavku 42. člena, tretjem odstavku 49. člena, prvem odstavku 67.a člena, prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku 77.a člena, prvem, tretjem in četrtem odstavku 106. člena ter sedmem odstavku 109. člena besedilo »ministrstvo, pristojno za finance« v uporabljenem sklonu nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za javna naročila« v ustreznem sklonu.
V trinajstem odstavku 41. člena se besedilo »minister, pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za upravo«, v drugem odstavku 67.a člena besedilo »Minister, pristojen za finance«, v šestem odstavku 107. člena pa besedilo »Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za finance« nadomesti z besedilom »minister, pristojen za javna naročila« z ustrezno začetnico.
16. člen
V Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odl. US, 90/12 in 19/14) se v 23. točki 2. člena, tretjem in obakrat v četrtem odstavku 3. člena, tretjem odstavku 17. člena, prvem odstavku 31. člena, 13. točki prvega odstavka 35. člena, sedmem odstavku 39. člena, v trinajstem odstavku 45. člena, tretjem odstavku 50. člena, prvem odstavku 67.a člena, prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku 81.a člena, prvem, tretjem in četrtem odstavku 104. člena ter sedmem odstavku 106. člena besedilo »ministrstvo, pristojno za finance« v uporabljenem sklonu nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za javna naročila« v ustreznem sklonu.«.
V trinajstem odstavku 45. člena se besedilo »minister, pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za upravo«, v drugem odstavku 67.a člena besedilo »Minister, pristojen za finance,«, v osmem odstavku 104. člena pa besedilo »Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za finance« nadomesti z besedilom »minister, pristojen za javna naročila« z ustrezno začetnico.
17. člen
V Zakonu o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12) se v 30. točki prvega odstavka 3. člena, tretjem odstavku 7. člena, 7. točki prvega odstavka 22. člena, osmem odstavku 32. člena, tretjem odstavku 40. člena, prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku 73. člena, drugem odstavku 81. člena, prvem, tretjem in četrtem odstavku 84. člena ter sedmem odstavku 86. člena besedilo »ministrstvo, pristojno za finance« v uporabljenem sklonu nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za javna naročila« v ustreznem sklonu.
V šestem odstavku 83. člena se besedilo »Minister ali ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za finance« nadomesti z besedilom »Minister, pristojen za javna naročila.
18. člen
V Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D in 63/13) se v drugem odstavku 6. člena, prvem, drugem, obakrat v petem in šestem odstavku 19. člena, drugem odstavku 24. člena, četrtem odstavku 28. člena, drugem odstavku 37. člena, obakrat v petem odstavku 45. člena, tretjem odstavku 51. člena, obakrat v prvem in drugem odstavku 57. člena, prvem in drugem odstavku 58. člena, prvem in tretjem odstavku 59. člena in 9. točki prvega odstavka 78. člena besedilo »ministrstvo, pristojno za finance« v uporabljenem sklonu nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za javna naročila« v ustreznem sklonu.«.
19. člen
V obdobju do 1. januarja 2017 se izvede prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države. Centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države zajema:
– nepremičnine, ki jih za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi potrebujejo vlada, vladne službe, ministrstva in organi v njihovi sestavi, upravne enote in posredni proračunski uporabniki, ki jih določi vlada;
– nepremičnine na območju mejnih prehodov;
– nepremičnine, ki so kot zapuščina brez dedičev, ter nepremičnine, ki so zaradi omejitve dedovanja premoženja osebe, ki je uživala pomoč po predpisih o socialnem varstvu, postale last Republike Slovenije;
– stanovanja iz pristojnosti Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije, ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, in ministrstva, pristojnega za obrambo in
– počitniške enote iz pristojnosti ministrstva, pristojnega za upravo, ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, in ministrstva, pristojnega za obrambo.
Ne glede na prejšnji odstavek Ministrstvo za javno upravo ne postane upravljavec naslednjih nepremičnin:
– nepremičnin, ki jih za opravljanje posebnih nalog potrebujejo Slovenska obveščevalno-varnostna agencija, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in ministrstvo, pristojno za obrambo;
– nepremičnin, ki so skladno z veljavnimi predpisi posebnega pomena za obrambo države in vojaških službenih stanovanj;
– nepremičnin, ki so skladno z veljavnimi predpisi posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč;
– nepremičnin, katerih upravljavec je določen s posebnim zakonom;
– nepremičnin, ki so namenjene izvajanju nalog izvrševanja kazenskih sankcij;
– nepremičnin, ki imajo na podlagi posebnih predpisov status javnega dobra, gospodarske javne infrastrukture, javne kulturne infrastrukture, in nepremičnin, ki se uporabljajo za kulturne namene;
– nepremičnin, ki imajo status infrastrukture po drugih predpisih, in nepremičnin, ki so nujne za opravljanje javnih nalog, povezanih s to infrastrukturo, razen mejnih prehodov;
– nepremičnin, ki jih za opravljanje javnih nalog potrebujejo javni zavodi, ki so posredni proračunski uporabniki, in drugi posredni proračunski uporabniki;
– nepremičnin za potrebe diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije v tujini;
– nepremičnin, ki jih za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi potrebujejo pravosodni organi in
– nepremičnin, ki jih za opravljanje svojih nalog potrebujejo nevladni neposredni proračunski uporabniki.
Upravljavci nepremičnin iz prvega in drugega odstavka tega člena so o ravnanju z nepremičninami v svojem upravljanju in uporabi, v okviru aplikacij, ki so vzpostavljene na podlagi predpisov ali sklepov vlade, in so namenjene za spremljanje podatkov o nepremičninah in stroških povezanih z nepremičninami, dolžni ažurno sporočati podatke Ministrstvu za javno upravo.
V obdobju do 1. januarja 2017 Ministrstvo za javno upravo postopno postane upravljavec nepremičnega premoženja iz prvega odstavka tega člena in prevzame zaposlene, finančna sredstva ter arhivsko in dokumentarno gradivo, povezano s tem premoženjem, po časovnem zaporedju, ki ga določi vlada.
Do vzpostavitve centraliziranega ravnanja z nepremičnim premoženjem iz prvega odstavka tega člena Ministrstvo za javno upravo na podlagi pooblastila opravlja naloge vodenja investicij za potrebe dveh ali več organov državne uprave ali pravosodnih organov oziroma za potrebe posameznega organa državne uprave ali pravosodnega organa.
20. člen
V obdobju do 1. januarja 2018 Ministrstvo za javno upravo prevzema v upravljanje informacijsko komunikacijske sisteme državne uprave iz prvega odstavka spremenjenega 74.a člena, zaposlene in finančna sredstva, po časovnem zaporedju, ki ga določi vlada.
21. člen
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladijo s tem zakonom s 1. januarjem 2015.
S tem datumom ministrstva prevzamejo naloge v skladu s tem zakonom, ustrezne javne uslužbence, opremo, dokumentacijo in prostore.
22. člen
Od dne uveljavitve tega zakona Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nadaljujeta z delom kot isti proračunski uporabnik. Do začetka uporabe rebalansa proračuna države za leto 2015 se sredstva za delovanje prenesenih delovnih področij in novoustanovljenih ministrstev zagotavljajo v okviru ministrstev, katerih del so bila ta delovna področja pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/14).
23. člen
Uradnikom, ki so z dnem uveljavitve tega zakona na položaju generalnega direktorja v ministrstvu ali direktorja organa v sestavi ministrstva, z uveljavitvijo aktov iz 21. člena, ne glede na določbo četrtega odstavka 83. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), položaji ne prenehajo, če se direktorati ali organi v sestavi ministrstva, ki jih vodijo, ustanovijo v vsebinsko enakem ali zmanjšanem obsegu v drugem ministrstvu ali v sestavi drugega ministrstva.
24. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/14-7/18
Ljubljana, dne 5. decembra 2014
EPA 172-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti