Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2014 z dne 1. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2014 z dne 1. 12. 2014

Kazalo

3491. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2014, stran 9864.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 101/13), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 2. redni seji dne 20. 11. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2014 (Uradni list RS, št. 12/13, 59/13, 13/14, 36/14) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna za leto 2014 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (€):
+----------+--------------------------------------+-------------+
|  KONTO |         OPIS         |   Proračun|
|     |                   |  leta 2014|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|     |  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|     |I. SKUPAJ PRIHODKI          |  19.688.507|
|     |(70+71+72+73+74+78)          |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  11.304.855|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI            |  9.172.988|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    700|Davki na dohodek in dobiček      |  7.804.916|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    703|Davki na premoženje          |  1.049.320|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    704|Domači davki na blago in storitve   |   318.752|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI           |  2.131.867|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    710|Udeležba na dobičku in dohodki od   |  1.617.128|
|     |premoženja              |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    711|Takse in pristojbine         |    5.780|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    712|Globe in druge denarne kazni     |    39.500|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    713|Prihodki od prodaje blaga in storitev |    28.459|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    714|Drugi nedavčni prihodki        |   441.000|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI          |  1.156.352|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    720|Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |  1.110.000|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    722|Prihodki od prodaje zemljišč in    |    46.352|
|     |neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|73    |PREJETE DONACIJE           |      0|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    730|Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI          |  7.010.386|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    740|Transferni prihodki iz drugih     |  1.913.444|
|     |javnofinančnih institucij       |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    741|Prejeta sredstva iz državnega     |  5.096.942|
|     |proračuna iz sredstev proračuna EU  |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|78    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  |   216.914|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    787|Prejeta sredstva od drugih evropskih |   216.914|
|     |institucij              |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|     |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)  |  20.763.549|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI            |  4.945.404|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    400|Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   761.015|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    401|Prispevki delodajalcev za socialno  |   115.868|
|     |varnost                |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    402|Izdatki za blago in storitve     |  3.743.631|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    403|Plačila domačih obresti        |   103.920|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    409|Rezerve                |   220.970|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI           |  4.978.913|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    410|Subvencije              |    54.040|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    411|Transferi posameznikom in       |  2.694.319|
|     |gospodinjstvom            |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    412|Transferi neprofitnim organizacijam  |   864.922|
|     |in ustanovam             |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    413|Drugi tekoči domači transferi     |  1.365.632|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  10.492.002|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    420|Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  10.492.002|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   347.230|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    431|Investicijski transferi pravnim in  |   136.570|
|     |fizičnim osebam, ki niso proračunski |       |
|     |uporabniki              |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    432|Investicijski transferi proračunskim |   210.660|
|     |uporabnikom              |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|     |III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ     |  –1.075.042|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|     |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|     |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |    1.780|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |    1.780|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    750|Prejeta vračila danih posojil     |    1.780|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    751|Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|     |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |    3.000|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV          |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |    3.000|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV          |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    441|Povečanje kapitalskih deležev in   |    3.000|
|     |finančnih naložb           |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|     |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |    –1.220|
|     |SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|     |    C. RAČUN FINANCIRANJA     |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|     |VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)      |  1.391.820|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE             |  1.391.820|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    500|Domače zadolževanje          |  1.391.820|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|     |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)    |   421.937|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA            |   421.937|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    550|Odplačila domačega dolga       |   421.937|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|     |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   |   –106.379|
|     |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|     |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |   969.883|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|     |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  |  1.075.042|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|     |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA  |   106.379|
|     |DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA      |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
                                «
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0027/2012
Idrija, dne 20. novembra 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti