Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2014 z dne 1. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2014 z dne 1. 12. 2014

Kazalo

3488. Operativno-tehnična zahteva za lete, ki se izvajajo v skladu s pravili vizualnega letenja (LETI VFR), stran 9863.

Na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo), 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) in odstavka (c) SERA.5005 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 izdaja direktor Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije naslednjo
O P E R A T I V N O – T E H N I Č N O Z A H T E V O
za lete, ki se izvajajo v skladu s pravili vizualnega letenja (LETI VFR)
1. člen
(vsebina)
(1) Ta operativno-tehnična zahteva določa v skladu z odstavkom (c) SERA.5005 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 923/2012), dodatne zahteve in pogoje za izvajanje letov, ki se izvajajo v skladu s pravili vizualnega letenja (v nadaljnjem besedilu: leti VFR), kot so opredeljeni v odstavku (c) SERA.5005 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012.
(2) Ta operativno-tehnična zahteva velja zlasti za uporabnike zračnega prostora iz 2. točke prvega člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, imajo enak pomen, kot so opredeljeni v 2. členu Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012.
3. člen
(vidljivost v vizualnih meteoroloških razmerah in najmanjša oddaljenost od oblakov)
Let zrakoplova v vidljivosti, ko so vrednosti manjše od najmanjših določenih v tabeli S5-1, SERA.5001 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 se dovoli v skladu z omejitvami opombe *** tabele S5-1 SERA.5001 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) 923/2012 in dodatnih pogojev:
(1) ki jih določata Pravilnik o letenju vojaških zrakoplovov (Uradni list RS, št. 82/09) in Pravilnik o plovnosti, letalskih operacijah, letalskem osebju ter določenih pravilih letenja policijskih in carinskih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 76/14); ali
a. za helikopterje do vidljivosti 1 500 m v skladu s pogoji opombe *** (a) tabele S5-1 SERA.5001 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) 923/2012; ali
b. v skladu z izdanim dovoljenjem Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) za specifične lete kot so npr. izvajanje del v zraku ali izvedba izrednega leta za letala pri vidljivosti manj kot 5 km ali za helikopterje pri vidljivosti manj kot 1 500 m v skladu z opombo ***(b) tabele S5-1 SERA.5001 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) 923/2012, pri čemer agencija upošteva (letalsko) varnostno oceno, s katero predlagatelj dokaže, da operacija zagotavlja sprejemljiv nivo varnosti za zrakoplov in okolico.
4. člen
(nočni leti VFR)
(1) V skladu z odstavkom (c) SERA.5005 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 se dovolijo nočni leti VFR v skladu s pogoji iz odstavka (c) SERA.5005 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012.
(2) V skladu z (v) alinejo 3. točke odstavka (c) SERA.5005 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 se za letenje letal v goratih področjih določi minimalna vidljivost 8 km. Za helikopterje veljajo omejitve iz Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012.
5. člen
(začetek veljave)
Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati 4. decembra 2014.
Ljubljana, dne 1. decembra 2014
Sandi Knez l.r.
v.d. direktor
Javne agencije za civilno letalstvo
Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost