Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2014 z dne 1. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2014 z dne 1. 12. 2014

Kazalo

3485. Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (uradno prečiščeno besedilo) (ZSŠP-UPB4), stran 9569.

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 12. 6. 2014 je Državni zbor na seji dne 21. 11. 2014 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o subvencioniranju študentske prehrane, ki obsega:
– Zakon o subvencioniranju študentske prehrane – ZSŠP (Uradni list RS, št. 85/02 z dne 4. 10. 2002),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane – ZSŠP-A (Uradni list RS, št. 52/07 z dne 12. 6. 2007),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane – ZSŠP-B (Uradni list RS, št. 33/09 z dne 30. 4. 2009),
– Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12 z dne 30. 5. 2012),
– Zakon o spremembah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane – ZSŠP-C (Uradni list RS, št. 46/14 z dne 23. 6. 2014).
Št. 411-10/14-6/3
Ljubljana, dne 21. novembra 2014
EPA 2117-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik
Z A K O N
O SUBVENCIONIRANJU ŠTUDENTSKE PREHRANE uradno prečiščeno besedilo (ZSŠP-UPB4)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon določa pravico študentov do subvencionirane študentske prehrane, ter način in merila za subvencioniranje.
2. člen
Strokovno organizacijske naloge pri subvencioniranju študentske prehrane in nadzor nad namensko, gospodarno in učinkovito uporabo sredstev opravlja ministrstvo, pristojno za delo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Za izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega odstavka ministrstvo pooblasti Študentsko organizacijo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
Ponudnike subvencionirane študentske prehrane izbere ministrstvo na javnem razpisu v skladu s predpisi o izvrševanju proračuna. Pri razpisu sodelujejo v okviru razpisne komisije predstavniki izvajalca. V javnem razpisu se kot prednostni kriterij upošteva kakovost hrane in njena cena.
Medsebojna razmerja, obveznosti in odgovornosti med ministrstvom in izvajalcem se uredijo s posebno pogodbo.
II. NAČIN SUBVENCIONIRANJA ŠTUDENTSKE PREHRANE
3. člen
Subvencioniranje študentske prehrane se zagotavlja z odobritvijo posameznih obrokov prehrane pri ponudniku subvencionirane študentske prehrane v posameznem mesecu.
Subvencioniranje študentske prehrane se izvaja v obliki tiskanih bonov ali elektronskega zapisa z računalniško podprtim sistemom na način, ki zagotavlja učinkovitost, preglednost in nadzor.
4. člen
Višina subvencije za obrok študentske prehrane znaša 2,35 eura in se usklajuje na način in v roku, ki ga določa zakon, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.
5. člen
Proračunska sredstva za subvencioniranje študentske prehrane se lahko uporabljajo le za ta namen. Sredstva za kritje stroškov izvajanja subvencionirane študentske prehrane zagotavlja ministrstvo v višini s pogodbo iz 2. člena tega zakona priznanih stroškov.
III. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE PREHRANE
6. člen
Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter niso v delovnem razmerju, ne opravljajo gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine. Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študenti tujih univerz, ki v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodnih izmenjalnih programov. Zanje veljajo enaki pogoji kot za študente, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji.
7. člen
Upravičenci iz prejšnjega člena imajo pravico do enega subvencioniranega obroka za vsak delovni dan.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, imajo upravičenci pravico do subvencioniranih obrokov tudi za sobote in nedelje, če v tem času, v skladu s študijskim programom, opravljajo študijske obveznosti in to izkažejo s potrdilom, ki ga izda višja strokovna šola oziroma visokošolski zavod.
Ne glede na določbi prejšnjih dveh odstavkov upravičenci nimajo pravice do subvencioniranega obroka od 15. julija do vključno 15. avgusta.
Subvencionirani obroki se lahko nudijo le od 8.00 ure do 20.00 ure.
8. člen
Upravičenci s posebnimi potrebami zaradi težke oziroma težje funkcionalne prizadetosti, otroci padlih v vojni za Slovenijo 1991 s statusom študenta in upravičenci – starši imajo pravico do deset dodatnih subvencioniranih obrokov mesečno.
Pravica do dodatnih subvencioniranih obrokov na podlagi izkazanega starševstva velja za vsakega otroka, ki tudi šteje za upravičenca, uveljavi pa jo lahko le eden od staršev.
8.a člen
Izvajalec zaradi izvajanja subvencionirane študentske prehrane upravlja evidenco upravičencev do subvencionirane študentske prehrane, v kateri se obdelujejo naslednji osebni podatki:
– osebno ime upravičenca,
– EMŠO,
– številka mobilnega telefona, kadar študent uveljavlja subvencionirano študentsko prehrano z uporabo mobilnega telefona,
– naslov elektronske pošte ali številka mobilnega telefona za obveščanje o upravičenosti in delovanju sistema subvencionirane študentske prehrane na podlagi privolitve upravičenca do subvencionirane študentske prehrane,
– obdobje pravice do subvencionirane študentske prehrane,
– število subvencioniranih obrokov prehrane, do katerih je študent mesečno upravičen, in
– število subvencioniranih obrokov prehrane, ki so bili izkoriščeni pri posameznem ponudniku v posameznem mesecu.
Izvajalec posebej upravlja evidenco upravičencev, ki so upravičeni do desetih dodatnih subvencioniranih obrokov mesečno. V tej evidenci se obdelujejo enaki podatki kot v evidenci iz prejšnjega odstavka in razlog, zaradi katerega je glede na 8. člen tega zakona upravičenec upravičen do dodatnih subvencioniranih obrokov mesečno.
Izvajalec vpiše osebo v evidenco upravičencev do subvencionirane študentske prehrane oziroma v evidenco upravičencev, ki so upravičeni do desetih dodatnih subvencioniranih obrokov mesečno, ko ugotovi izpolnjevanje pogojev za priznanje pravice. Za ugotavljanje upravičenosti študentov do subvencionirane študentske prehrane izvajalec podatek o statusu študenta pridobi iz evidence študentov in diplomantov, ki jo upravlja ministrstvo, pristojno za višje strokovno in visoko šolstvo, podatek o tem, da študent ni v delovnem razmerju, ne opravlja gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic in ne prejema pokojnine, razen družinske pokojnine, pa iz evidence zavarovanih oseb obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jo upravlja nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja. Upravičenci so ponudniku subvencionirane študentske prehrane na njegovo zahtevo dolžni izkazati svojo istovetnost s predložitvijo osebnega dokumenta s fotografijo na vpogled.
Izvajalec osebo izpiše iz evidence upravičencev do subvencionirane študentske prehrane, ko ugotovi, da ne izpolnjuje več pogojev za upravičenost do subvencionirane študentske prehrane.
Izvajalec upravlja tudi evidenco ponudnikov, v kateri se obdelujejo naslednji podatki:
– firma pravne osebe ali podjetnika,
– njegov sedež in poslovni naslov,
– osebno ime in telefonska številka odgovorne osebe,
– število subvencioniranih obrokov prehrane,
– višina prejetih zahtevkov z zneski subvencije za posamezen mesec in
– evidenca skupnih mesečnih obračunov subvencij po ponudnikih.
O podatkih iz evidence iz prejšnjega odstavka mora izvajalec mesečno obveščati ministrstvo.
Ponudnik subvencionirane študentske prehrane upravlja dnevno in mesečno evidenco števila in vrednosti izkoriščenih subvencij obrokov prehrane. O podatkih iz evidence mora ponudnik mesečno obveščati izvajalca.
Izvajalec za pridobitev podatkov, pomembnih za odločitev o upravičenosti do subvencionirane študentske prehrane, poveže evidenco upravičencev do subvencionirane študentske prehrane z evidenco študentov in diplomantov, ki jo upravlja ministrstvo, pristojno za višje strokovno in visoko šolstvo, tako da na podlagi podatka o EMŠU upravičenca pridobi podatek o statusu študenta in osebnem imenu upravičenca.
Izvajalec za ugotavljanje upravičenosti do subvencionirane študentske prehrane brezplačno pridobiva podatke za osebe iz 6. člena tega zakona iz zbirke podatkov, ki jo upravlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in sicer podatek o tem, ali je upravičenec v delovnem razmerju, ali opravlja gospodarsko, poklicno ali kmetijsko dejavnost oziroma poslovodno funkcijo kot edini ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju oziroma ali je prejemnik pokojnine, razen družinske pokojnine.
8.b člen
Nadzor nad izvajanjem subvencionirane študentske prehrane vključuje zlasti preverjanje namenske in racionalne porabe proračunskih sredstev v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ter nadzor nad izvajanjem pogodb, sklenjenih s ponudniki subvencionirane študentske prehrane.
Če so pri nadzoru nad delom ponudnika subvencionirane študentske prehrane ugotovljene kršitve, lahko izvajalec izreče pisni opomin, prepoved izvajanja subvencionirane študentske prehrane za dobo najmanj enega meseca in največ šest mesecev ter odpoved pogodbe ponudniku študentske prehrane.
Pisni opomin se izreče, če je pri ponudniku subvencionirane študentske prehrane kršitev ugotovljena prvič.
Prepoved izvajanja subvencionirane študentske prehrane za čas najmanj enega in največ šestih mesecev se izreče, če je pri ponudniku ponovno ugotovljena enaka kršitev. Glede na težo kršitve se določi čas trajanja sankcije.
Odpoved pogodbe ponudniku subvencionirane študentske prehrane se izreče, ko je kršitev ugotovljena tretjič oziroma če se med izvajanjem pogodbe ugotovi, da ponudnik ne izpolnjuje osnovnih oziroma vstopnih pogojev za zagotavljanje subvencionirane študentske prehrane, navedenih v javnem razpisu.
8.c člen
Minister, pristojen za delo, s podzakonskim aktom podrobneje uredi izvajanje subvencionirane študentske prehrane, njeno obračunavanje in plačevanje, vodenje evidenc in poročanje ter izvajanje nadzora nad subvencionirano študentsko prehrano.
Zakon o subvencioniranju študentske prehrane – ZSŠP (Uradni list RS, št. 85/02) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Minister, pristojen za delo, izda navodilo iz 3. člena tega zakona v 30 dneh po njegovi uveljavitvi.
Do izdaje navodila iz prejšnjega odstavka se subvencioniranje študentske prehrane izvaja po dotlej veljavni uredbi in navodilu za izvajanje subvencioniranja študentske prehrane, kolikor nista v nasprotju s tem zakonom.
10. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane – ZSŠP-A (Uradni list RS, št. 52/07) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Minister, pristojen za delo, izda podzakonski akt iz 8.c člena tega zakona v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
Do izdaje podzakonskega akta iz prejšnjega odstavka se subvencionirana študentska prehrana izvaja po do tedaj veljavnem navodilu za izvajanje študentske prehrane, v kolikor ni v nasprotju s tem zakonom.
Izvajalec zagotovi vodenje evidenc za subvencionirano študentsko prehrano v obliki elektronskega zapisa z računalniško podprtim sistemom najkasneje za študijsko leto 2009/2010.
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane – ZSŠP-B (Uradni list RS, št. 30/09) vsebuje naslednjo končno določbo:
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane – ZSŠP-C (Uradni list RS, št. 46/14) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
Do vzpostavitve povezave med informacijskim sistemom izvajalca s Centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ) oziroma Evidenčnim in analitskim informacijskim sistemom visokega šolstva v Republiki Sloveniji (eVŠ), ki bo omogočala takojšnje preverjanje podatkov, izvajalec ob vpisu v sistem subvencionirane študentske prehrane upošteva uradni dokument s podatki o statusu študenta, ki ga izda višja strokovna šola oziroma visokošolski zavod, ter te podatke pozneje preveri v Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ) oziroma Evidenčnem in analitskem informacijskem sistemu visokega šolstva v Republiki Sloveniji (eVŠ). Povezava se vzpostavi najpozneje do 1. januarja 2015.
5. člen
Minister, pristojen za delo, izda podzakonski akt iz 8.c člena zakona v 60 dneh od uveljavitve tega zakona.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 72/09), uporablja pa se do uveljavitve podzakonskega akta iz prejšnjega člena, če ni v nasprotju s tem zakonom.
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti