Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2014 z dne 24. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2014 z dne 24. 11. 2014

Kazalo

3434. Pravilnik o posebnih zahtevah glede označevanja in predstavljanja predpakiranih živil, stran 9065.

Na podlagi četrtega odstavka 64. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) in prvega odstavka 8. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrico za zdravje
P R A V I L N I K
o posebnih zahtevah glede označevanja
in predstavljanja predpakiranih živil
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa posebne zahteve glede označevanja in predstavljanja predpakiranih živil, ki so v prometu namenjena za prodajo končnemu potrošniku in za oskrbo obratov javne prehrane:
– za izvajanje Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L št. 304 z dne 22. 11. 2011, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 78/2014 z dne 22. novembra 2013 o spremembi prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, kar zadeva nekatera žita, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost, in živila z dodanimi fitosteroli, estri fitosterolov, fitostanoli ali estri fitostanolov (UL L št. 27 z dne 30. 1. 2014, str. 7), in
– v skladu z Direktivo 2011/91/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o označbah ali znakih za identifikacijo serije, v katero spada živilo (UL L št. 334 z dne 16. 12. 2011, str. 1).
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za živila v prometu, ki niso predpakirana, za živila, ki so pakirana na mestu prodaje na zahtevo končnega potrošnika, in za živila, ki so predpakirana za neposredno prodajo in je njihovo označevanje urejeno s posebnim predpisom.
2. člen
(izrazi)
Izraza, uporabljena v tem pravilniku, imata naslednji pomen:
1. serija (lot) je serija prodajnih enot živila, predelanega, izdelanega in pakiranega v enakih razmerah;
2. nosilec živilske dejavnosti je fizična ali pravna oseba, odgovorna za zagotavljanje izpolnjevanja zahtev pri opravljanju živilske dejavnosti.
3. člen
(pretečen datum)
(1) Datuma uporabe in datuma minimalne trajnosti ni dovoljeno podaljševati.
(2) Živilo, ki ima pretečen datum minimalne trajnosti, mora biti v primeru prodaje nameščeno na posebnih prodajnih policah, dejstvo pretečenega datuma minimalne trajnosti pa mora biti jasno, vidno in nedvoumno označeno. V ostalih primerih dajanja v promet, ki niso prodaja na drobno, je treba prejemnike tistih živil, ki imajo pretečen datum minimalne trajnosti, o tem seznaniti.
(3) Živilo, kateremu je potekel datum uporabe, ne sme biti v prometu.
4. člen
(pogoji za navedbo serije oziroma lota)
(1) Vsako živilo, ki je v prometu, mora imeti navedeno označbo serije (lot) na predpakiranju ali na nameščeni etiketi tako, da je dobro vidna, razločno napisana in neizbrisna.
(2) Serijo (lot) določi pridelovalec, predelovalec, tisti, ki živilo pakira, ali prvi prodajalec s sedežem v Evropski uniji.
(3) Serija (lot) mora biti označena s črko L in številko serije, ki skupaj omogočata identifikacijo živila. Črka L ni potrebna, če se serija (lot) jasno razlikuje od drugih označb na etiketi.
5. člen
(neobvezna navedba serije oziroma lota)
Navedba serije (lota) iz prejšnjega člena ni obvezna za:
– živila, ki imajo na embalaži naveden datum uporabe ali datum minimalne trajnosti, ki vključuje najmanj dan in mesec v tem zaporedju;
– kmetijske pridelke, ki se prodajajo ali dostavljajo na začasno skladiščenje, pripravo ali pakiranje oziroma se dostavljajo do proizvajalcev ali pa se zberejo za takojšnjo uporabo v tehnološki pripravi oziroma predelavi;
– živila, ki pri prodaji končnemu potrošniku niso predpakirana, so zapakirana na zahtevo končnega potrošnika ali so predpakirana za neposredno prodajo;
– embalažo, katere največja površina je manjša od 10 cm2;
– posamezna pakiranja sladoleda, ker mora biti navedba, ki omogoča identifikacijo serije (lota), navedena na skupnem pakiranju.
6. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil (Uradni list RS, št. 36/14).
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 14. decembra 2014.
Št. 007-399/2014
Ljubljana, dne 3. novembra 2014
EVA 2014-2330-0199
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
Soglašam!  
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

AAA Zlata odličnost