Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2014 z dne 10. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2014 z dne 10. 11. 2014

Kazalo

3340. Pravila o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu, stran 8872.

Na podlagi šestega odstavka 242. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) in po pridobitvi soglasja sveta Agencije za energijo št. 25-33/2014-24/213 z dne 6. 11. 2014 izdaja operater prenosnega sistema družba Plinovodi d.o.o.
P R A V I L A
o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S tem aktom se določajo pravila za izvajanje Uredbe (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in sveta z dne 13. julij 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (UL L št. 211 z dne 14. 8. 2009, str. 36; v nadaljnjem besedilu: Uredba 715/2009/ES) glede dodeljevanja zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu.
2. člen
(področje urejanja)
S tem aktom se ureja:
– sistem vstopno-izstopnih točk,
– postopki za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije,
– kratkoročne storitve za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije, ki jih ponuja operater prenosnega sistema,
– trgovanje na sekundarnem trgu z zmogljivostmi na relevantnih točkah,
– postopke upravljanja prezasedenosti v primeru pogodbene prezasedenosti,
– objave informacij.
Postopke dodeljevanja zmogljivosti na mejnih vstopnih in izstopnih točkah prenosnega sistema na primarnem trgu ureja splošni akt operaterja prenosnega sistema o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi v teh pravilih imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v Uredbi 715/2009/ES in Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14; v nadaljnjem besedilu: EZ-1), v kolikor v nadaljevanju niso opredeljeni drugače:
– agencija: je Agencija za energijo;
– delovni dan: je vsak dan od ponedeljka do petka, razen tistih dni, ki so po zakonu dela prosti;
– dolgoročne storitve dostopa: so storitve zakupa letnih ali večletnih zmogljivosti;
– končni odjemalec: je odjemalec, ki kupuje zemeljski plin za lastno rabo;
– kratkoročne storitve dostopa: so storitve zakupa mesečnih zmogljivosti, dnevnih zmogljivosti in zmogljivosti za dan vnaprej;
– neizkoriščena zmogljivost: je zagotovljena zmogljivost, ki jo je uporabnik sistema sicer pridobil v okviru pogodbe o prenosu, vendar njene uporabe ni napovedal do poteka roka, določenega s pogodbo, z zakonom ali podzakonskim aktom;
– plinski dan: pomeni časovno obdobje 24 zaporednih ur od 6:00 ure zjutraj do 6:00 ure zjutraj naslednjega dne;
– plinsko leto: pomeni časovno obdobje od 1. 10. v tekočem koledarskem letu do 30. 9. v naslednjem koledarskem letu;
– pogodba o prenosu: je pogodba, ki jo je operater prenosnega sistema sklenil z uporabnikom sistema z namenom izvajati prenos zemeljskega plina;
– uporabnik sistema: je uporabnik prenosnega sistema kot je ta opredeljen v 56. točki 159. člena EZ-1, vključno z operaterjem distribucijskega sistema in potencialnim uporabnikom prenosnega sistema;
– povezovalna točka: je mejna vstopna ali mejna izstopna točka, v kateri je prenosni sistem v Republiki Sloveniji povezan s prenosnim sistemom v sosednjih državah;
– relevantna točka: je vstopna ali izstopna točka na prenosnem sistemu, ki jo je skladno s tretjim odstavkom 241. člena EZ-1 potrdila agencija;
– vstopna točka (prevzemno mesto): je točka na prenosnem sistemu, v kateri operater prenosnega sistema na podlagi pogodbe o prenosu prevzame v prenos količine zemeljskega plina za uporabnika sistema;
– vstopna zmogljivost: je za uporabnika sistema v pogodbi o prenosu dogovorjena zakupljena zmogljivost posamezne vstopne točke;
– izstopna točka (predajno mesto): je točka na prenosnem sistemu, v kateri operater prenosnega sistema na podlagi pogodbe o prenosu preda uporabniku sistema zemeljski plin;
– izstopna zmogljivost: je za uporabnika sistema v pogodbi o prenosu dogovorjena zakupljena zmogljivost posamezne izstopne točke;
– zaprt distribucijski sistem: je od distribucijskega sistema v lokalni skupnosti izločen distribucijski sistem, ki je namenjen distribuciji zemeljskega plina na geografsko zaokroženem industrijskem ali poslovnem območju ali območju za skupne storitve in ki praviloma ne oskrbuje gospodinjskih odjemalcev na tem območju ter je priključen neposredno na prenosni sistem na izstopni točki.
II. SISTEM VSTOPNO-IZSTOPNIH TOČK
4. člen
(zagotavljanje dostopa po sistemu vstopno-izstopnih točk)
Operater prenosnega sistema na primarnem trgu prodaja pravice do uporabe zmogljivosti s sklepanjem dolgoročnih in kratkoročnih pogodb o prenosu, ločeno in neodvisno na vstopnih in izstopnih točkah prenosnega sistema.
S sklenitvijo pogodbe o prenosu za določeno vstopno točko pridobi uporabnik sistema pravico, da operater prenosnega sistema na tej vstopni točki od njega prevzame zemeljski plin z namenom izvajati prenos.
S sklenitvijo pogodbe o prenosu za določeno izstopno točko pridobi uporabnik sistema pravico, da mu operater prenosnega sistema na tej izstopni točki preda zemeljski plin.
5. člen
(način zagotavljanja dostopa na vstopnih in izstopnih točkah znotraj Republike Slovenije)
Operater prenosnega sistema zagotavlja dostop do vstopnih in izstopnih točk znotraj Republike Slovenije na podlagi sklepanja pogodb o prenosu za naslednje standardne produkte zmogljivosti:
– za zakup letne in večletne zmogljivosti,
– za zakup mesečne zmogljivosti,
– za zakup dnevnih zmogljivosti in
– za zakup dnevne zmogljivosti za dan vnaprej.
Prenosne zmogljivosti iz prejšnjega odstavka se nudijo kot zagotovljene storitve dostopa.
Ponujena zmogljivost na izstopni točki znotraj Republike Slovenije ne more biti večja, kot izhaja iz omejitev, ki jih določi operater prenosnega sistema za to priključno mesto v pogodbi o priključitvi.
Zakup zmogljivosti, ki jih operater prenosnega sistema ponuja na primarnem trgu, se obračuna v skladu s splošnim aktom agencije, ki ureja obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina.
6. člen
(izstopna točka do končnega odjemalca)
Vsa odjemna mesta do končnih odjemalcev, ki so neposredno priključeni na prenosni sistem, so izstopne točke prenosnega sistema.
Na izstopni točki do končnega odjemalca iz prejšnjega odstavka lahko dostop uveljavi oseba, ki ima za zadevno izstopno točko z operaterjem prenosnega sistema sklenjeno pogodbo o priključitvi ali druga oseba, ki ima s to osebo sklenjeno pogodbo, na podlagi katere lahko uporablja to izstopno točko za čas, za katerega uveljavlja dostop.
7. člen
(izstopna točka do distribucijskega sistema)
Na izstopni točki do distribucijskega sistema, ki je priključen na prenosni sistem, lahko dostop uveljavi samo operater tega distribucijskega sistema.
Na izstopni točki do zaprtega distribucijskega sistema, ki je priključen na prenosni sistem, lahko dostop uveljavi samo operater tega zaprtega distribucijskega sistema, razen v primeru iz tretjega odstavka 229. člena EZ-1.
8. člen
(vstopna oziroma vstopno-izstopna točka do sistema za terminale UZP in skladišča)
Na vstopni točki iz terminalov za utekočinjeni zemeljski plin in na vstopno-izstopni točki do skladiščnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji, lahko dostop uveljavi samo operater teh sistemov.
Na vstopni točki v Republiki Sloveniji, neposredno povezani s proizvodnjo zmogljivostjo enega samega proizvajalca, lahko dostop na tej vstopni točki uveljavi le ta proizvajalec.
III. POSTOPKI ZA DODELJEVANJE ZMOGLJIVOSTI PRENOSNEGA SISTEMA ZA VSTOPNE IN IZSTOPNE TOČKE ZNOTRAJ REPUBLIKE SLOVENIJE
9. člen
(postopek za dodelitev letnih in večletnih zmogljivosti)
Uporabniki sistema so dolžni operaterju prenosnega sistema posredovati zahteve za dostop do prenosnega sistema do vključno 28. februarja v tekočem plinskem letu za prihodnje plinsko leto ali več prihodnjih plinskih let.
Zahteva za dostop mora vsebovati:
– naziv in naslov končnega odjemalca,
– naziv in naslov dobavitelja zemeljskega plina,
– naziv in naslov nosilca bilančne skupine,
– predajno mesto, predajni tlak, največji dnevni pretok, največji urni pretok,
– okvirne mesečne in letne količine zemeljskega plina za odjemalca,
– začetek in trajanje dostopa do prenosnega sistema.
Če se zahteva za dostop nanaša na vstopno točko v Republiki Sloveniji, mora namesto podatkov iz četrte alineje prejšnjega odstavka vsebovati podatke o prevzemnem mestu, prevzemnem tlaku, največjem dnevnem pretoku, največjem urnem pretoku in podatke o lastnostih zemeljskega plina.
Če operater prenosnega sistema ne zavrne zahteve uporabnika sistema za dostop, mu v 15 dnevnem roku od vložitve pravočasne in popolne zahteve posreduje v podpis pogodbo o prenosu. Šteje se, da je operater prenosnega sistema odobril dostop do prenosnega sistema, ko je upravičencu do dostopa posredoval v podpis pogodbo o prenosu s 15 dnevnim opcijskim rokom za podpis pogodbe.
Operater prenosnega sistema lahko zavrne zahtevo za dostop do sistema, če je podan kateri od razlogov za zavrnitev dostopa iz prvega odstavka 239. člena EZ-1.
Po izteku roka iz prvega odstavka tega člena operater prenosnega sistema obravnava zahteve za dostop, po vrstnem redu prispetja vlog, vse do zasedenosti prenosnih zmogljivosti. V kolikor uporabnik sistema po izteku roka iz prvega odstavka tega člena sklene pogodbo o prenosu za preostanek tekočega plinskega leta in za naslednje plinsko leto, se šteje, da je sklenjena večletna pogodba.
Vlagatelju zahteve za dostop do prenosnega sistema ni mogoče odobriti večjega dnevnega pretoka, kot ga omogočajo priključek in tehnične možnosti plinovodnega sistema.
10. člen
(pogodba o prenosu)
Pogodba o prenosu, ki jo sklene uporabnik sistema z operaterjem prenosnega sistema, vsebuje najmanj naslednje:
– vstopno oziroma izstopno točko v Republiki Sloveniji, obdobje zakupa prenosne zmogljivosti, obseg zakupljene pogodbene prenosne zmogljivosti,
– predajni oziroma prevzemni tlak na mestu predaje oziroma prevzema in dovoljeno odstopanje,
– največji dovoljeni urni pretok,
– najmanjši dovoljeni pretok zemeljskega plina,
– ceno zakupa,
– plačilne pogoje,
– obliko in način zavarovanja plačila omrežnine za zakupljene zmogljivosti, pri čemer lahko operater prenosnega sistema od uporabnika sistema zahteva, da le-ta zavaruje povprečno izračunani znesek dvomesečne omrežnine, glede na pogodbeno dogovorjeni največji obseg zakupljene prenosne zmogljivosti,
– čas veljavnosti pogodbe.
IV. KRATKOROČNE STORITVE ZA VSTOPNE IN IZSTOPNE TOČKE ZNOTRAJ REPUBLIKE SLOVENIJE, KI JIH PONUJA OPERATER PRENOSNEGA SISTEMA
11. člen
(zagotavljanja kratkoročnih storitev dostopa)
Operater prenosnega sistema zagotavlja naslednje kratkoročne storitve dostopa:
– zakup mesečne zmogljivosti;
– zakup dnevnih zmogljivosti in
– zakup dnevne zmogljivosti za dan vnaprej.
Če za kratkoročne storitve dostopa v tem poglavju ni posebnih določb, veljajo za postopek dodeljevanja zmogljivosti in sklenitev pogodbe o prenosu določbe iz 9. in 10. člena tega akta.
12. člen
(zakup mesečne zmogljivosti)
Z zakupom mesečne zmogljivosti se uporabniku sistema dodeli zmogljivost, ki jo lahko v določenem obsegu zakupa koristi vsak obračunski dan v določenem koledarskem mesecu. Posamezno mesečno obdobje prične teči s prvim obračunskim dnem meseca in traja do izteka zadnjega obračunskega dne istega meseca.
Pogodbo o prenosu za mesečno zmogljivost na vstopni in izstopni točki znotraj Republike Slovenije sklene uporabnik z operaterjem prenosnega sistema za obdobje enega ali več mesecev, vendar za največ 11 zaporednih mesecev.
Uporabnik sistema mora zaprositi za dostop do sistema na podlagi zahteve za zakup mesečne zmogljivosti najkasneje 3 delovne dni pred začetkom meseca, v katerem naj bi se prenos izvršil, ki jo mora operater prenosnega sistema prejeti do 10. ure dopoldan. Operater prenosnega sistema odloči o dostopu do prenosnega sistema najkasneje dva delovna dneva od prejetja pravočasne in popolne vloge za dostop. Šteje se, da je operater prenosnega sistema odobril kratkoročni dostop do prenosnega sistema, ko je upravičencu do dostopa posredoval v podpis kratkoročno pogodbo o prenosu z opcijskim rokom en delovni dan od prejema pogodbe, za podpis pogodbe.
13. člen
(zakup dnevnih zmogljivosti)
Z zakupom dnevnih zmogljivosti se uporabniku sistema dodeli zmogljivost, ki jo lahko v določenem obsegu zakupa koristi en ali več plinskih dni, vendar največ za obdobje, ki je najmanj en dan krajše kot je število dni v koledarskem mesecu, za katerega se sklepa pogodba o prenosu za dnevne zmogljivosti na vstopnih in izstopnih točkah znotraj Republike Slovenije.
Uporabnik sistema mora zaprositi za dnevni dostop do sistema na podlagi zahteve za zakup dnevne zmogljivosti najkasneje 3 delovne dni pred dnevom začetka predvidenega prenosa, ki jo mora operater prenosnega sistema prejeti do 10. ure dopoldan. Operater prenosnega sistema odloči o dostopu do prenosnega sistema najkasneje dva delovna dneva po prejemu pravočasne in popolne vloge. Šteje se, da je operater prenosnega sistema odobril kratkoročni dostop do prenosnega sistema, ko je upravičencu do dostopa posredoval v podpis kratkoročno pogodbo o prenosu z opcijskim rokom en delovni dan od prejema pogodbe, za podpis pogodbe.
14. člen
(zakup dnevne zmogljivosti za dan vnaprej)
Poleg pogodb o prenosu določenih s temi pravili, lahko uporabnik z operaterjem prenosnega sistema sklene tudi okvirno pogodbo o prenosu za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije, na podlagi katere se lahko zakupi prenosna zmogljivost tudi za dan vnaprej.
Z okvirno pogodbo se določi: največja možna zakupljena zmogljivost po tej pogodbi za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije, minimalni vstopni tlak na vstopni točki v prenosni sistem, izstopni tlak na izstopni točki in dovoljeno odstopanje, največji pretok in najmanjši dovoljeni pretok zemeljskega plina, način obveščanja operaterja prenosnega sistema o vseh pričakovanih izrednih povečanjih potreb po prenosni zmogljivosti, ki so posledica izvajanja predvidenih vzdrževalnih del, način obračuna, plačilni pogoji, načini zavarovanja plačil, odgovorne osebe za aktiviranje prenosne zmogljivosti, podroben postopek aktiviranja prenosne zmogljivosti in čas veljavnosti pogodbe. Operater prenosnega sistema na svoji spletni strani objavi vzorec okvirne pogodbe za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije.
Pogoj za sklenitev okvirne pogodbe je, da ima uporabnik v trenutku sklenitve veljavno vsaj eno pogodbo o prenosu za zagotovljene zmogljivosti za predmetno vstopno ali izstopno točko znotraj Republike Slovenije, ki ni bila sklenjena skladno s tem členom. Največja možna zakupljena zmogljivost, ki se določi z okvirno pogodbo, lahko znaša največ 2,5 kratnik zakupljene zmogljivosti po pogodbi o prenosu za zagotovljene zmogljivosti, pri čemer mora biti čas veljavnosti okvirne pogodbe v celoti znotraj veljavnosti navedene pogodbe o prenosu. Okvirna pogodba se praviloma sklepa hkrati s pogodbo o prenosu za zagotovljene zmogljivosti in v rokih, ki jih pravila določajo za sklepanje take pogodbe o prenosu, v kolikor pa se ne sklepata sočasno, se glede rokov smiselno uporabljajo določbe 9. člena.
S sklenitvijo okvirne pogodbe se stranki veljavno zavežeta k splošnim pogojem, pod katerimi bodo na njeni podlagi sklenjene morebitne bodoče, posamezne pogodbe o prenosu. Vsebina sklenjene okvirne pogodbe je v celoti veljavna in neodvisna od posameznih pogodb o prenosu, sklenjenih na njeni podlagi ter je za pogodbeni stranki v celoti in brezpogojno zavezujoča. Obseg zmogljivosti in čas, za katerega se zakupi ta zmogljivost, stranki dogovorita s posameznimi pogodbami o prenosu, sklenjenimi na podlagi okvirne pogodbe. Te pogodbe so po sklenitvi samostojno zavezujoče.
Zahtevek za aktiviranje prenosne zmogljivosti predstavlja ponudbo uporabnika sistema za sklenitev pogodbe o prenosu na podlagi sklenjene okvirne pogodbe. S potrditvijo zahtevka za aktiviranje prenosne zmogljivosti pa se šteje, da je operater prenosnega sistema sprejel ponudbo uporabnika sistema ter da je na podlagi okvirne pogodbe sklenjena pogodba o prenosu za obseg zmogljivosti ter čas, kot sta bila potrjena na zahtevku za aktiviranje prenosne zmogljivosti ter pod pogoji in v okviru iz okvirne pogodbe. V kolikor operater prenosnega sistema zahtevek za aktiviranje prenosne zmogljivosti potrdi le delno (delna potrditev je možna za zahtevan obseg zmogljivosti in za čas, za katerega se zmogljivost zakupi), se šteje, da je v tem delu ponudbo uporabnika sprejel, v presežku pa jo zavrnil in da je iz strani uporabnika vnaprej dana izjava o sprejemu takšne delne potrditve s strani operaterja prenosnega sistema.
Zahtevek za aktiviranje prenosne zmogljivosti se lahko pošlje po pošti (na sedež operaterja prenosnega sistema) ali po elektronskih komunikacijskih sredstvih (na elektronski naslov ali faks, ki sta navedena v okvirni pogodbi).
Okvirna pogodba se ne izčrpa s sklenitvijo posameznih pogodb o prenosu na njeni podlagi. Posamezne pogodbe o prenosu, sklenjene na podlagi okvirne pogodbe, so lahko sklenjene tudi za ista oziroma prekrivajoča se obdobja, pri čemer skupna dnevna zakupljena zmogljivost po vseh posameznih pogodbah o prenosu, sklenjenih na podlagi okvirne pogodbe, ne sme preseči največje možne dnevne zakupljene zmogljivosti, ki je določena z okvirno pogodbo.
Prenosna zmogljivost določena v okvirni pogodbi se za dan »D« (obračunski dan) aktivira tako, da prejšnji dan »D-1« (dan pred obračunskim dnevom) pooblaščena oseba uporabnika posreduje operaterju prenosnega sistema v času, ki je predviden za napoved uporabe sistema, zahtevek za aktiviranje prenosne zmogljivosti. Pooblaščena oseba operaterja prenosnega sistema v času, ki je predviden za potrditev napovedi, pisno potrdi ali zavrne aktiviranje zmogljivosti.
V primeru, da je pooblaščena oseba operaterja prenosnega sistema potrdila aktiviranje, ima uporabnik sistema pravico uporabiti prenosno zmogljivost v obsegu in času, kot je bil potrjen na podlagi zahtevka za aktiviranje prenosne zmogljivosti ter pod pogoji iz okvirne pogodbe.
Operater prenosnega sistema ne glede na okvirno pogodbo ni dolžan potrditi zahtevka za aktiviranje prenosne zmogljivosti, v kolikor bi bila s tem ogrožena varnost in zanesljivost delovanja prenosnega sistema.
Umik zahtevka za aktiviranje prenosne zmogljivosti nima učinka po tem, ko ga prejme operater prenosnega sistema.
15. člen
(poročanje v zvezi s kratkoročnimi storitvami)
Operater prenosnega sistema je dolžan vsako leto, najkasneje do 31. januarja za preteklo koledarsko leto poročati agenciji o posameznih sklenjenih kratkoročnih pogodbah o prenosu. Na zahtevo agencije je operater prenosnega sistema dolžan posredovati tudi fotokopije sklenjenih kratkoročnih pogodb o prenosu.
V. TRGOVANJE NA SEKUNDARNEM TRGU Z ZMOGLJIVOSTMI NA RELEVANTNIH TOČKAH
16. člen
(predmet trgovanja na sekundarnem trgu)
Predmet trgovanja na sekundarnem trgu so lahko samo prenosne zmogljivosti na posamezni relevantni točki, na katero se nanaša pogodba o prenosu.
Uporabniki sistema, ki imajo s pogodbo o prenosu z operaterjem prenosnega sistema zakupljeno zmogljivost na posamezni relavantni točki, lahko s pogodbeno zmogljivostjo, ki je ne izkoriščajo, razpolagajo na sekundarnem trgu, in sicer tako:
– da jo dajo v podzakup ali
– da jo ponovno prodajo (prenos pogodbe o prenosu).
Na sekundarnem trgu se s pogodbeno zmogljivostjo iz prejšnjega odstavka trguje v skladu s tem aktom po tržno dogovorjenih cenah ter v okviru pravic in obveznosti, s katerimi uporabniki sistema razpolagajo. Predmet razpolaganja na sekundarnem trgu je le zmogljivost na določeni relevantni točki pod pogoji, kot je določeno s pogodbo o prenosu z operaterjem prenosnega sistema, kar se s prenosom na sekundarnem trgu ne spremeni.
17. člen
(oddaja zmogljivosti v podzakup)
Uporabnik sistema, ki ima del pogodbeno dogovorjene zmogljivosti neizkoriščene, lahko le-to odda v podzakup na sekundarnem trgu tako, da sklene pogodbo o podzakupu, pri tem pa ostane njegova pogodba o prenosu z operaterjem prenosnega sistema v veljavi.
V tem primeru mora uporabnik sistema, ki sklepa pravni posel na sekundarnem trgu, pred sklenitvijo pravnega posla, pisno obvestiti operaterja prenosnega sistema o predvideni relevantni točki, predvideni višini zakupljene zmogljivosti in predvidenem datumu začetka in konca prenosa.
Operater prenosnega sistema po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka, lahko v roku 3 delovnih dni pisno zavrne pravni posel na sekundarnem trgu, za predvideno relevantno točko in za predviden začetek ter konec trajanja pravnega posla, če je posel sklenjen v nasprotju s tem aktom.
Uporabnik sistema, ki je zmogljivost dal v podzakup in mu operater prenosnega sistema ni pisno zavrnil pravnega posla po prejšnjem odstavku, mora najkasneje v 15-tih dneh po sklenitvi pogodbe o podzakupu, vendar ne kasneje kot 3 delovne dneve pred začetkom izvajanja le-te, o tem obvestiti operaterja prenosnega sistema tako, da mu posreduje fotokopijo pogodbe o podzakupu, pri čemer v tej pogodbi lahko prikrije podatek o ceni oziroma druge, zanj poslovno občutljive podatke. Operater prenosnega sistema realizira pogodbo o podzakupu pod pogojem, da je sklenjena skladno z določili tega člena in da je bil operater prenosnega sistema pravočasno obveščen o začetku njenega izvajanja.
Uporabnik sistema, ki daje zmogljivosti v podzakup, mora operaterju prenosnega sistema o podzakupniku posredovati vse podatke, ki jih operater prenosnega sistema potrebuje za izpolnjevanje obveznosti trošarinske in carinske zakonodaje.
18. člen
(ponovna prodaja zmogljivosti)
V primeru ponovne prodaje zmogljivosti na sekundarnem trgu uporabnik sistema (prenosnik) v celoti prenese pogodbo o prenosu, ki jo ima sklenjeno z operaterjem prenosnega sistema na tretjo osebo (prevzemnik), tako da postane prevzemnik imetnik vseh njegovih pravic in obveznosti iz pogodbe o prenosu ter namesto prenosnika vstopi v pravno razmerje z operaterjem prenosnega sistema.
Uporabnik sistema, ki ponovno prodaja zmogljivosti, mora pred sklenitvijo pravnega posla pisno obvestiti operaterja prenosnega sistema o predlogu sporazuma o ponovni prodaji zmogljivosti. Pri predložitvi predloga sporazuma lahko prikrije podatek o ceni oziroma druge, zanj poslovno občutljive podatke.
Operater prenosnega sistema na podlagi obvestila iz drugega odstavka v roku treh delovnih dni pisno potrdi ali zavrne ponovno prodajo zmogljivosti.
Uporabnik sistema sme skleniti sporazum o ponovni prodaji zmogljivosti le, če operater prenosnega sistema pravni posel potrdi skladno s prejšnjim odstavkom. Prenos pogodbe o prenosu je veljaven le na podlagi potrditve operaterja prenosnega sistema ter začne veljati po prejemu te potrditve.
Operater prenosnega sistema lahko zavrne potrditev predvsem iz naslednjih razlogov:
– če je pravni posel sklenjen v nasprotju s tem aktom;
– če prevzemnik ne predloži finančnega jamstva v skladu s splošnim aktom operaterja prenosnega sistema o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo.
Uporabnik sistema, ki je zmogljivost ponovno prodal, mora najkasneje v 15 dneh po sklenitvi sporazuma o ponovni prodaji zmogljivosti, vendar ne kasneje kot 3 delovne dni pred začetkom izvajanja le-tega, o tem obvestiti operaterja prenosnega sistema tako, da mu posreduje fotokopijo sporazuma o ponovni prodaji zmogljivosti, pri čemer lahko prikrije podatek o ceni oziroma druge, zanj poslovno občutljive podatke.
Operater prenosnega sistema realizira prenos pogodbe o prenosu zmogljivosti pod pogojem, da je sporazum sklenjen skladno z določili tega člena.
19. člen
(enotna spletna stran za trgovanje z zmogljivostmi na sekundarnem trgu)
Z namenom zagotavljanja transparentnosti in nediskriminatornosti pri trgovanju z zmogljivostmi, je pri operaterju prenosnega sistema oblikovana enotna spletna stran, na kateri lahko vsi ponudniki zmogljivosti in vsi povpraševalci po zmogljivostih posredujejo svoje ponudbe oziroma povpraševanja.
Operater prenosnega sistema na spletni strani objavi tudi obvezujoč vzorec pogodbe o podzakupu in sporazuma o ponovni prodaji zmogljivosti. Obvezujoč vzorec lahko pogodbeni stranki dopolnita z dodatnimi določili, ki ne smejo biti v nasprotju z vsebino obvezujočega vzorca.
Ponudba oziroma povpraševanje mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime in naslov ponudnika oziroma povpraševalca;
– matično številko ponudnika oziroma povpraševalca;
– obdobje opredeljeno z datumom začetka in konca nameravanega podzakupa;
– obseg zmogljivosti, ki se daje v podzakup;
– pri ponudbi za sklenitev sporazuma o ponovni prodaji zmogljivosti, morata biti obdobje in obseg zmogljivosti v ponudbi opredeljena v celotnem obsegu in za celotno preostalo obdobje, kot sta določena s pogodbo o prenosu zmogljivosti;
– relevantno točko;
– rok veljavnosti ponudbe oziroma rok veljavnosti povpraševanja.
Operater prenosnega sistema objavi obrazec za objavljanje povpraševanj oziroma ponudb na enotni spletni strani za trgovanje z zmogljivostmi na sekundarnem trgu.
VI. POSTOPKI UPRAVLJANJA PREZSEDENOSTI V PRIMERU POGODBENE PREZASEDENOSTI
20. člen
(spremljanje dejanske uporabe pogodbenih zmogljivosti)
Operater prenosnega sistema v okviru izvajanja nalog upravljanja prenosnega sistema spremlja in nadzoruje napovedano uporabo prenosnih zmogljivosti z zakupljenimi zagotovljenimi prenosnimi zmogljivostmi.
21. člen
(področje uporabe postopkov upravljanja pogodbene prezasedenosti)
Postopki upravljanja prezasedenosti se uporabljajo za povezovalne točke prenosnega sistema.
Operater prenosnega sistema izvaja postopke upravljanja prezasedenosti v primeru pogodbene prezasedenosti, z namenom vračanja neizkoriščenih zmogljivosti nazaj na trg tako, da se prerazporedijo v rednem postopku dodeljevanja kot zagotovljene zmogljivosti.
Operater prenosnega sistema ob nastanku stanja pogodbene prezasedenosti na svoji spletni strani objavi obdobje pogodbene prezasedenosti na posamezni povezovalni točki ter o tem obvesti agencijo.
22. člen
(ukrepi za upravljanje prezasedenosti)
V primeru pogodbene prezasedenosti se uporabijo naslednji postopki upravljanja prezasedenosti:
1. predaja pogodbenih zmogljivosti,
2. mehanizem dolgoročne uporabe ali izgube zmogljivosti,
3. povečanje zmogljivosti s programom prevelikega zakupa in ponovnega odkupa.
Operater prenosnega sistema najprej dodeli dodatne zmogljivosti, pridobljene na podlagi postopkov upravljanja prezasedenosti v primeru pogodbene prezasedenosti iz 1. točke prejšnjega odstavka nato tiste iz 2. točke prejšnjega odstavka in nazadnje dodeli druge dodatne zmogljivosti.
V primeru pogodbene prezasedenosti operater prenosnega sistema ugotovi in ponudi vse dodatne zmogljivosti, ki izhajajo iz uporabe postopkov upravljanja prezasedenosti, v rednem postopku dodeljevanja zmogljivosti na povezovalnih točkah.
Dodatne zmogljivosti, ki izhajajo iz uporabe postopkov upravljanja prezasedenosti v primeru pogodbene prezasedenosti dodeli operater prenosnega sistema šele takrat, ko so razporejene vse zagotovljene zmogljivosti v okviru tehnične zmogljivosti.
1. Predaja pogodbenih zmogljivosti
23. člen
(pravica do predaje pogodbenih zmogljivosti)
Uporabnik sistema lahko v primeru pogodbene prezasedenosti in za obdobje pogodbene prezasedenosti preda operaterju prenosnega sistema zakupljene zagotovljene zmogljivosti na povezovalni točki, za časovno obdobje daljše od enega dne, in sicer najmanj 3 delovne dni pred želenim datumom predaje. Vzorec obvestila o predaji se nahaja na spletni strani operaterja prenosnega sistema.
Uporabnik sistema ohrani svoje pravice in obveznosti iz pogodbe o prenosu, dokler operater prenosnega omrežja predanih zagotovljenih zmogljivosti dejansko ne prerazporedi in do obsega zmogljivosti, ki jih operater prenosnega sistema ne prerazporedi.
Uporabnik sistema mora nemudoma obvestiti operaterja prenosnega sistema, če po prejemu obvestila o predaji s strani operaterja prenosnega sistema, za predane zagotovljene zmogljivosti sklene pogodbo na sekundarnem trgu.
Operater prenosnega sistema prerazporedi predane zmogljivosti po vrstnem redu prejetja obvestil o predaji.
24. člen
(aneks o prerazporeditvi)
Zmogljivosti se prerazporedijo s sklenitvijo pogodbe o prenosu za predane zmogljivosti z drugim uporabnikom. Ko se za predane zmogljivosti sklene pogodba o prenosu se šteje, da je operater prenosnega sistema sprejel ponudbo uporabnika sistema o predaji zmogljivosti ter da je sklenjen k pogodbi o prenosu aneks o prerazporeditvi, o čemer sistemski operater uporabnika nemudoma obvesti z aneksom o prerazporeditvi.
V aneksu o prerazporeditvi med operaterjem prenosnega sistema ter uporabnikom sistema se ugotovi, da se obseg zmogljivosti iz pogodbe o prenosu zmanjša za obseg, ki je bil zaradi postopka upravljanja prezasedenosti prerazporejen in za katerega je bila sklenjena pogodba o prenosu z drugim uporabnikom sistema.
25. člen
(prepoved prenosa na sekundarnem trgu)
Po sklenitvi aneksa o prerazporeditvi, uporabnik sistema ne razpolaga več s predanimi in prerazporejenimi zagotovljenimi zmogljivostmi, zato z njimi tudi ne more trgovati na sekundarnem trgu.
2. Mehanizem dolgoročne uporabe ali izgube zmogljivosti
26. člen
(preklic pogodbene zmogljivosti)
Operater prenosnega sistema zagotavlja agenciji za posamezno povezovalno točko podatke o dnevnem obsegu izkoriščanja pogodbenih zmogljivosti veljavnih pogodb o prenosu, ki so sklenjene za obdobje daljše od enega leta ter pogodb o prenosu, ki so sklenjene za krajše časovno obdobje, ki so skupno sklenjene za neprekinjeno obdobje vsaj dveh let. Operater prenosnega sistema pošilja predmetne informacije agenciji do 15. 11. vsako leto, za obdobje od 1. 4. do 30. 9. istega leta ter do 15. 5. vsako leto, za obdobje od 1. 10. predhodnega leta do 31. 3. istega leta.
Po prejemu odločbe agencije, da mora operater prenosnega sistema delno ali v celoti preklicati pogodbene zmogljivosti na mejnih vstopnih ali izstopnih točkah, ki se sistematično nezadostno izkoriščajo, operater prenosnega sistema o tem obvesti uporabnike sistema, ki imajo s pogodbo o prenosu dodeljene take zmogljivosti.
Preklic je lahko za del zmogljivosti ali celoten obseg zmogljivosti ter za določen čas ali za preostanek veljavnega pogodbenega časa.
Uporabnik sistema ohrani svoje pravice in obveznosti iz pogodbe o prenosu, dokler operater prenosnega sistema preklicanih zmogljivosti dejansko ne prerazporedi in do obsega zmogljivosti, ki jih operater prenosnega sistema ne prerazporedi.
Preklicane zmogljivosti se prerazporedijo s sklenitvijo pogodbe o prenosu, in sicer za preklicane zmogljivosti z drugim uporabnikom sistema. Ko se za preklicane zmogljivosti sklene pogodba o prenosu, se šteje, da je sklenjen aneks o prerazporeditvi preklicanih zmogljivosti, o čemer sistemski operater uporabnika nemudoma obvesti z aneksom o prerazporeditvi preklicanih zmogljivosti.
V aneksu o prerazporeditvi preklicanih zmogljivosti med operaterjem prenosnega sistema ter uporabnikom sistema se ugotovi, da se obseg zmogljivosti iz pogodbe o prenosu zmanjša za obseg, ki je bil zaradi postopka upravljanja prezasedenosti preklican ter prerazporejen in za katerega je bila sklenjena pogodba o prenosu z drugim uporabnikom sistema.
3. Program prevelikega zakupa in ponovnega odkupa
27. člen
(obveznost ponujanja zmogljivosti iz programa prevelikega zakupa in ponovnega odkupa)
Operater prenosnega sistema ponuja poleg zagotovljenih zmogljivosti v okviru tehničnih zmogljivosti povezovalne točke še dodatne zagotovljene zmogljivosti iz programa prevelikega zakupa in ponovnega odkupa, in sicer ob upoštevanju tehničnih pogojev, kot so kalorična vrednost, temperatura in pričakovana potrošnja.
28. člen
(ponudba dodatnih zagotovljenih zmogljivosti v okviru programa)
Operater prenosnega sistema ponuja za posamezen dan v letu dodatne zagotovljene zmogljivosti na posamezni povezovalni točki, kot dnevne zmogljivosti, v kolikor statistični podatki za posamezen dan v letu izkazujejo izpolnjenost naslednjih pogojev:
– da je bila predmetna povezovalna točka v zadnjih petih letih pogodbeno prezasedena,
– da so bile vsako leto v zadnjih treh letih za predmetno povezovalno točko sklenjene pogodbe o prenosu za prekinljive zmogljivosti, skladno s katerimi se je izvajal prenos in ki niso bile prekinjene s strani operaterja prenosnega sistema in,
– da je bila na predmetni povezovalni točki v zadnjih petih letih vsako leto na razpolago neizkoriščena zmogljivost v višini najmanj 10 % tehnične zmogljivosti.
Operater prenosnega sistema pri določitvi dodatnih zmogljivosti iz programa prevelikega zakupa in ponovnega odkupa ustrezno upošteva tudi dodatne zmogljivosti, ki so na razpolago iz ostalih ukrepov za upravljanje pogodbene prezasedenosti.
Ne glede na predhodna določila tega člena, sme operater prenosnega sistema v prvem letu po uveljavitvi predmetnega postopka upravljanja prezasedenosti objaviti dodatne zmogljivosti samo v takem obsegu, da skupne zmogljivosti, katere operater prenosnega sistema ponuja iz naslova ukrepov za upravljanje pogodbene prezasedenosti, ne presegajo 5 % tehnične zmogljivosti predmetne povezovalne točke. Meja 5 % iz prejšnjega stavka se v drugem letu po uveljavitvi predmetnega postopka upravljanja prezasedenosti poveča na 10 %, v tretjem letu in naslednjih letih pa na 15 %.
29. člen
(ponovni odkup zmogljivosti)
V primeru, da operater prenosnega sistema na podlagi prejetih nominacij ali na drug ustrezen način ugotovi, da nameravajo uporabniki sistema v določenem dnevu ali daljšem obdobju na določeni povezovalni točki uporabiti vse zakup­ljene zagotovljene zmogljivosti po pogodbah o prenosu, ki skupaj presegajo tehnično zmogljivost te povezovalne točke, obvesti vse uporabnike sistema, ki imajo v obravnavanem obdobju in na obravnavani povezovalni točki sklenjene pogodbe o prenosu za zagotovljene zmogljivosti, o veljavnem postopku ponovnega odkupa ter jih pozove k dajanju ponudb za ponovni odkup zmogljivosti.
Operater prenosnega sistema v pozivu navede tudi rok zbiranja ponudb.
Ponudbe uporabnikov sistema morajo navajati količino ponujenih zagotovljenih prenosnih zmogljivosti in ceno na enoto.
Po izteku roka za zbiranje ponudb, operater prenosnega sistema izbere najcenejše ponudbe. V primeru, da ima več ponudb isto ceno, upošteva operater prenosnega sistema vrstni red prejema ponudb.
Če operater prenosnega sistema od uporabnika sistema odkupi tako ponujeno prenosno zmogljivost, pogodbeno obveznost za tako odkupljeno prenosno zmogljivost deloma ali v celoti pobota z obveznostjo uporabnika sistema iz pogodbe o prenosu. Morebitni preostanek denarne obveznosti dolžnik poravna. Plačilni pogoji tako izstavljenih računov morajo biti enaki, kot jih določa akt, ki ureja obračun omrežnine.
V primeru, da obseg pridobljenih ponudb ni zadosten za realizacijo pogodb o prenosu za dodatne zmogljivosti, operater prenosnega sistema po metodi sorazmernega zmanjševanja (pro rata) zavrne tisti del nominacij za dodatne zmogljivosti, ki jih tehnično ni mogoče realizirati. Za zavrnjeni del nominacij operater prenosnega sistema alocira zemeljski plin iz sistema izravnave odstopanj, v obsegu in na način, kot ga omogoča sistem izravnave odstopanj. Pri tem se dovoljene prekoračitve in morebitne nedovoljene prekoračitve količin obravnavajo po ceni za dovoljene prekoračitve.
30. člen
(način obračuna)
Operater prenosnega sistema obračuna dodatne zmogljivosti v skladu s tem aktom na enak način kot druge zagotovljene zmogljivosti na primarnem trgu.
VII. OBJAVE INFORMACIJ
31. člen
(način objave)
Operater prenosnega sistema zagotavlja objavo informacij skladno z zahtevami uredbe.
Objavljene informacije so podane na jasen in pregleden način in so dostopne vsem uporabnikom enako.
32. člen
(rok hrambe podatkov)
Podatke iz IV. in VI. poglavja tega akta mora operater prenosnega sistema arhivirati in hraniti še pet let po objavi.
33. člen
(uporabljena enota za zmogljivost)
Zmogljivosti se izražajo v energijskih enotah na časovno enoto z uporabo naslednje energijske enote: kWh/dan ali kWh/h.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
(dodelitev letne zmogljivosti na vstopni in izstopni točki znotraj Republike Slovenije v prvem plinskem letu)
Prvo plinsko leto po tem aktu traja od 1. januarja 2015 do 30. septembra 2015.
Prva letna zmogljivost, ki se dodeli na vstopni in izstopni točki znotraj Republike Slovenije v skladu s tem aktom, se izjemoma zaradi prehoda iz koledarskega na plinsko leto dodeli za devetmesečno časovno obdobje s pričetkom zakupa 1. januarja 2015 in traja do 30. septembra 2015 (prvo plinsko leto). Uporabniki sistema so dolžni operaterju prenosnega sistema posredovati zahteve za dostop do prenosnega sistema do vključno 31. oktobra leta 2014 za zakup prenosnih zmogljivosti za prvo plinsko leto.
35. člen
(možnost podaljšanja obstoječih dolgoročnih pogodb o prenosu za vstopne in izstopne točke v Republiki Sloveniji)
V kolikor imajo uporabniki sistema na dan uveljavitve tega akta z operaterjem prenosnega sistema sklenjeno dolgoročno pogodbo o prenosu za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije, ki se v zadnjem koledarskem letu veljavnosti pogodbe izteče na datum po 30. septembru, lahko uporabniki sistema z operaterjem prenosnega sistema sklenejo aneks k takšni pogodbi tako, da s tem aneksom podaljšajo veljavnost dolgoročno sklenjene pogodbe o prenosu tako, da je veljavna do 30. septembra naslednjega koledarskega leta. Uporabniki sistema morajo pisno zahtevo za podaljšanje trajanja pogodbe posredovati operaterju prenosnega sistema posredovati najkasneje do 28. februarja v zadnjem koledarskem letu veljavnosti pogodbe.
36. člen
(sprememba časovnega intervala za obračunski dan »D«)
Sprememba časovnega intervala za obračunski dan »D« se zaradi prehoda na nov plinski dan izvede s prvim plinskim dnem, ki zaradi tega traja od 8:00 zjutraj dne 1. decembra 2014 do 6:00 zjutraj naslednjega dne.
S to spremembo postane plinski dan nov obračunski interval, ki se uporablja za napovedovanje uporabe zakupljenih zmogljivosti prenosnega sistema ter za izravnavo in obračun odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina na vseh vstopnih in izstopnih točkah prenosnega sistema.
37. člen
(pretvorba pogodbenih zmogljivosti v energijske enote)
Pogodbene zmogljivosti, za katere imajo uporabniki sistema ob uveljavitvi tega akta sklenjeno pogodbo o prenosu in so izražene v količinski enoti Sm³/dan, se pretvorijo v energijsko enoto kWh/dan s pretvorbenim faktorjem, ki znaša 10,68 kWh/Sm³, kar izhaja iz povprečja energijskih vrednosti zemeljskega plina v Republiki Sloveniji v letu 2013. Preračunane zmogljivosti se zaokroži na celo število, brez decimalk.
38. člen
(začetek zagotavljanja podatkov o prenesenih količinah zemeljskega plina in cenah tarifnih postavk v energijskih enotah)
Operater prenosnega sistema sistemsko vzpostavi določanje prenesenih količin v energijskih enotah v skladu s 33. členom tega akta in obračunavanje v skladu z Aktom o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 61/12, 64/12 – popravek in 47/13) od 1. decembra 2014 dalje. Od tega dne dalje postanejo energijske enote obračunske enote za določanje prenesenih količin, za obračun prenosa in odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina ter za izražanje količin zemeljskega plina, ki jih morajo uporabniki sistema predhodno napovedati za prevzemna in predajna mesta svoje bilančne skupine.
Od 1. decembra 2014 dalje postanejo energijske enote tudi obračunske enote za obračunavanje omrežnine za zakupljene prenosne zmogljivosti na vseh vstopnih in izstopnih točkah v prenosnem sistemu. Cene tarifnih postavk, ki so z aktom agencije o določitvi omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina in s Pravili za obračun odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 23/11) določene v EUR/Sm3, EUR/Sm3/h ali EUR/Sm3/dan, se za namene obračunavanja omrežnine in izravnave odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina ob vsaki spremembi pretvorijo v EUR/kWh, EUR/kWh/h ali EUR/kWh/dan s pretvorbenim faktorjem iz 37. člena tega akta.
39. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem začetka veljavnosti teh pravil se prenehajo uporabljati Pravila o postopku za izvajanje Uredbe (ES) št. 715/2009/ES*, razen 4. do 6. člena in 13. do 17. člena v delu, ki se nanaša na dodeljevanje kratkoročnih zmogljivosti na povezovalnih točkah in za katere se prenehanje uporabe določi v splošnem aktu operaterja prenosnega sistema o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo.
Z dnem, ko je v skladu s tem aktom predviden začetek dodeljevanja zmogljivosti na vstopnih in izstopnih točkah znotraj Republike Slovenije v prvem plinskem letu, se v delih, ki se nanašajo na pogoje in način dodeljevanja teh zmogljivosti na vstopnih in izstopnih točkah znotraj RS, prenehajo uporabljati naslednja določila splošnih aktov operaterja prenosnega sistema:
– 6. in 7. člen Sistemskih obratovalnih navodil za prenos zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 89/05) in
– 16. do 23. člen Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz prenosnega omrežja (Uradni list RS, št. 89/05).
* o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (Uradni list RS, št. 68/12 in 80/13)
S pričetkom prvega plinskega dne se preneha uporabljati tudi določba iz štiriindvajsete alineje 3. člena Sistemskih obratovalnih navodil za prenos zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 89/05), ki določa časovni interval obračunskega dneva »D«, in se namesto tega za obračunski dan »D« uporablja nov obračunski interval skladno s 36. členom tega akta.
40. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. EP/SKR-1236-MS/MZ
Ljubljana, dne 6. novembra 2014
EVA 2014-2430-0090
PLINOVODI d.o.o.
Glavni direktor
Marjan Eberlinc l.r.
 
Namestnica glavnega direktorja
mag. Sarah Jezernik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti