Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2014 z dne 10. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2014 z dne 10. 11. 2014

Kazalo

3339. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN za Poslovno cono Prelesje, stran 8871.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 33. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07, 102/09) sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN za Poslovno cono Prelesje
1. člen
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Poslovno cono Prelesje.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 81/13, 94/13 – tehn. popr.; v nadaljnjem besedilu: OPN) je za območje enote urejanja prostora PRE – 01 BD (OPPN), PRE – 03 IG (OPPN) in PRE – 04 IG (OPPN) predvideno urejanje z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (v nadaljevanju OPPN).
Predmetno območje je z OPN namenjeno:
a) površinam za trgovino in storitve (BD), kjer so dopustne namembnosti oziroma dejavnosti trgovina in storitve (nakupovalna središča), gostinstvo, poslovni prostori raznih dejavnosti (pisarne), dejavnosti rekreacije, zabave in sprostitve, niso pa dopustna stanovanja/bivanje razen stanovanje za lastnika oziroma upravljavca obstoječega gostinskega;
b) gospodarski coni (IG), kjer so dopustne namembnosti oziroma dejavnosti proizvodnje, trgovine, storitev, gostinstvo, – gradbeništvo, poslovni prostori (pisarne), kvartarne dejavnosti, šport in rekreacija, ni pa dopustno bivanje.
Cilj priprave OPPN je določitev izvedbenih prostorskih pogojev za prostorsko zasnovo poslovne cone z objekti za poslovne in trgovske dejavnosti v severnem delu, gospodarske dejavnosti v južnem delu, s potrebno prometno in komunalno-energetsko infrastrukturo ter z drugimi spremljajočimi ureditvami.
3. člen
Območje OPPN
Območje urejanja zajema enote urejanja prostora PRE – 01 BD (OPPN), PRE – 03 IG (OPPN) in PRE – 04 IG (OPPN) in je veliko 11,5 ha. V območje urejanja so tako vključena zemljišča s parc. št. 2530/3, 2809, 2813, 2814, 2815, 2816/1, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2840, vse k.o. Bistrica (parcele v celoti oziroma njihovi deli).
Na osnovi izdelanih projektnih rešitev, strokovnih podlag in izraženih interesov lastnikov zemljišče ali pripravljavca OPPN se območje OPPN lahko tudi zmanjša ali na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, v skladu s prostorsko zakonodajo in določili odloka o OPN.
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Sektor za upravljanje cest – območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto (v vednost);
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto;
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto (v vednost);
– Elektro Celje, d.d., Distribucijska enota Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško;
– Komunala Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje;
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje – Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto;
– Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert;
– drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt-a podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt-a mnenje v 30 dneh od podane vloge. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt-a štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
5. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Za pripravo OPPN se uporabi (preuči in uskladi) že izdelano projektno dokumentacijo in strokovne podlage ter po potrebi izdela dodatne strokovne podlage.
Ob upoštevanju izdelane projektne dokumentacije, strokovnih podlag in določil OPN, ki veljajo za enote urejanja prostora PRE – 01 BD (OPPN), PRE – 03 IG (OPPN), PRE – 04 IG (OPPN), se izdelajo strokovne rešitve v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, določene v prvem odstavku 3. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
6. člen
Roki za pripravo OPPN
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
– Sprejem in objava sklepa o začetku postopka priprave OPPN;
– Priprava osnutka OPPN;
– Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora;
– Pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje;
– Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN;
– V primeru, da je potrebno za OPPN izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek OPPN izdela okoljsko poročilo in se ga skupaj z dopolnjenim osnutkom OPPN pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja;
– Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN;
– Preučitev pripomb in predlogov javnosti;
– Sprejem stališča do pripomb in predlogov javnosti;
– Priprava predloga OPPN na podlagi sprejetega stališča do pripomb in predlogov javnosti;
– Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora;
– Priprava usklajenega predloga OPPN;
– Sprejem OPPN na občinskem svetu;
– Objava sprejetega OPPN v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Šentrupert;
– Izdelava končnega elaborata sprejetega OPPN.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Izdelavo OPPN v celoti financira naročnik, Občina Šent­rupert.
8. člen
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Šentrupert www.sentrupert.si.
Št. 3500-0013/2014-1
Šentrupert, dne 30. oktobra 2014
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti