Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2014 z dne 10. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2014 z dne 10. 11. 2014

Kazalo

3329. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, stran 8857.

Na podlagi 331. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo UPB3, s spremembami, – ZTFI), je uprava borze, ki jo zastopata Andrej Šketa, predsednik uprave, in mag. Nina Vičar, članica uprave, dne 30. septembra 2014 sprejela Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (Uradni list RS, št. 88/10, 89/11, 71/12, 84/12, 44/13, 81/13, 10/14, v nadaljevanju: Pravila), h katerim je Agencija za trg vrednostnih papirjev izdala soglasje z odločbo opr. št.: 40211-2/2014-3, z dne 14. 10. 2014.
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana
1. člen
(1) Na koncu prvega odstavka 2. člena Pravil se doda nova točka, ki se glasi:
»– Izraz ZPPDFT pomeni Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.«.
2. člen
V 125. členu Pravil se črta 9. točka, dosedanja 10. točka postane 9. točka ter se spremeni tako, da se po novem glasi:
»– Naročilo vnesi na vrh in naročilo plus vnesi na vrh – omogočata, da se naročilo vnese na trg kot omejeno naročilo, pri čemer je vnos oziroma zavrnitev vnosa naročila pogojena z vrednostjo skupnega obsega naročil z enakim oziroma boljšim tečajem na isti strani trga. Vrednostna meja, določena z navodili, je pri naročilu vnesi na vrh in pri naročilu plus vnesi na vrh opredeljena različno.«.
3. člen
V 130. členu Pravil se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Možnost vnosa opcijskih podatkov je lahko tudi večja, kot je predpisano v prvem odstavku tega člena ter je odvisna od funkcionalnosti vmesnika, ki je v uporabi.«.
4. člen
(1) V 137. členu Pravil se črta šesti odstavek, dosedanji sedmi odstavek se preštevilči v šesti odstavek in se spremeni, tako da se po novem glasi:
»(6) Vnos naročil »vnesi na vrh« in »plus vnesi na vrh« je možen:
– le v stanju odprtega trga v okviru neprekinjenega trgovanja, pri čemer je dovoljen vnos naročila le, če znaša skupni vrednostni obseg vseh naročil na isti strani trga, z enakim oziroma boljšim tečajem, manj kot vrednostna meja opredeljena v navodilih;
– le kolikor bi se naročilo ob vnosu v trgovalni sistem lahko zavedlo v globino trga in ga ne bi bilo možno takoj delno ali v celoti izvršiti s predhodno vnesenim naročilom na nasprotni strani globine trga.«.
(2) V 137. členu Pravil se dosedanji osmi odstavek preštevilči v sedmi odstavek.
5. člen
V 138. členu Pravil se spremeni prvi odstavek, tako da se po novem glasi:
»(1) Borza lahko v primerih izključitve vrednostnega papirja iz borznega trga, pri korporacijskih akcijah, ki vplivajo na spremembo lastnosti vrednostnega papirja, kot so npr. razdelitev delnic, združitev delnic ipd., spremembah nominalne vrednosti glavnice obveznic, izključitvah borznega člana iz članstva na borzi, zamenjavah kode vrednostnega papirja, zamenjavah valute trgovanja, pred nadgradnjo trgovalnega sistema in v drugih podobnih primerih, sklene, da se vsa naročila za vrednostni papir, ki so bila vnesena v trgovalni sistem pred ustavitvijo trgovanja, ob sprostitvi trgovanja ali izključitvi iz trgovanja oziroma pred nadgradnjo trgovalnega sistema odstranijo iz trgovalnega sistema.«.
6. člen
(1) V 153. členu Pravil se za prvim odstavkom vrine nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V primeru možnosti večjega nihanja tečajev oziroma drugih neobičajnih okoliščin na trgu (npr. velika odstopanja količine, tržno neravnovesje itd.), v primeru predvidenih sprememb pri vrednostnem papirju (npr. delitev delnice ipd.) ali v primeru sprememb pri izdajatelju vrednostnega papirja (npr. zaradi korporacijske akcije, izdaje novih vrednostnih papirjev, začetka ali konca prevzemne ponudbe ipd.), lahko borza z namenom zagotovitve urejenega oblikovanja tečajev, začasno za ta vrednostni papir spremeni način trgovanja skladno s sedmim odstavkom 119. člena Pravil oziroma ustrezno prilagodi trgovalne intervale iz prvega odstavka 150. člena Pravil ter iz prvega odstavka 152. člena Pravil.«.
(2) V 153. členu Pravil se dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek ustrezno preštevilčijo v tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
(3) V 153. členu Pravil se dosedanji šesti odstavek, po preštevilčenju sedmi odstavek, spremeni, tako da se po novem glasi:
»(7) Odločitve iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena določi borza v sklepu in o tem obvesti vse člane borze, Agencijo in javnost.«.
7. člen
Za 184. členom Pravil se doda nov 184.a člen, ki se glasi:
»Prepoved pranja denarja
184.a člen
Kolikor borza pri izvajanju svojih dejavnosti oziroma poslov ugotovi oziroma odkrije dejstva, ki so, ali bi lahko bila povezana s pranjem denarja ali financiranjem terorizma, kot to opredeljuje ZPPDFT, o teh dejstvih brez odlašanja pisno obvesti Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja.«.
8. člen
V 206. členu Pravil se spremeni drugi odstavek, tako da se po novem glasi:
»(2) Uprava mora predlog oziroma osnutek predvidenih sprememb Pravil (predlog sprememb Pravil), ki se nanašajo na izdajatelje, predložiti izdajateljem, ter predlog sprememb Pravil, ki se nanašajo na borzne člane, predložiti borznim članom, in sicer najmanj petnajst (15) dni pred dnem seje uprave, na kateri bo le-ta odločala o sprejemu predvidenih sprememb. V izjemnih primerih (bistvene spremembe na trgu ipd.) je lahko rok posredovanja Pravil izdajateljem in borznim članom krajši od petnajst (15) dni.«.
Prehodne določbe
9. člen
Spremeni se 208. člen Pravil, tako da se po novem glasi:
»Postopki borze v zvezi z izdajatelji
208. člen
Postopki odločanja o zadevah v zvezi z izdajatelji, v katerih je bila zahteva vložena oziroma je bil postopek začet pred uveljavitvijo in uporabo Sprememb in dopolnitev Pravil, z dne 30. septembra 2014, in borza o njih še ni odločila do uveljavitve in uporabe Sprememb in dopolnitev Pravil, z dne 30. septembra 2014, se končajo v skladu s Pravili, ki vključujejo Spremembe in dopolnitve Pravil, z dne 30. septembra 2014.«.
10. člen
Spremeni se 210. člen Pravil, tako da se po novem glasi:
»Prehodne določbe v zvezi z borznimi člani in trgovanjem
210. člen
(1) Spremembe in dopolnitve Pravil z dne 30. septembra 2014 v zvezi z nadgradnjo trgovalnega sistema Xetra in sicer spremembe in dopolnitve 125. in 137. člena Pravil začnejo veljati petnajsti (15) dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo po nadgradnji trgovalnega sistema Xetra z dnem, ki ga s sklepom določi uprava.
(2) Do začetka uporabe določb iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo določbe teh členov Pravil, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 88/10, 89/11, 71/12, 84/12, 44/13, 81/13, 10/14.«.
Končna določba
11. člen
Spremembe in dopolnitve Pravil se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh borze, veljati in uporabljati pa se začnejo petnajsti (15) dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen če v prehodnih določbah v 9. do 10. členu teh Sprememb in dopolnitev Pravil glede začetka uporabe ni določeno drugače.
Ljubljana, dne 30. septembra 2014
Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Andrej Šketa l.r.
predsednik uprave
 
mag. Nina Vičar l.r.
članica uprave

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti