Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2014 z dne 10. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2014 z dne 10. 11. 2014

Kazalo

3327. Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih, stran 8855.

Na podlagi prvega odstavka 491. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J in 63/13 – ZS-K) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Tarife o taksah in nadomestilih
1. člen
V Tarifi o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 54/08, 86/09, 59/10, 10/11, 80/12, 102/12 – popr. in 78/13) se v 1. členu v drugem odstavku dodata novi točki o) in p), ki se glasita:
»o) Zakonom o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (Uradni list RS, št. 100/13; v nadaljnjem besedilu: ZMbNFS),
p) Uredbo o izvajanju uredbe (EU) o dražbi pravic do emisije toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 14/14) v zvezi z Uredbo Komisije (EU) št. 1031/2010 z dne 12. 11. 2010 (UL L 302, 18. 11. 2010, str. 1, UL L 308, 24. 11. 2011, str. 2, UL L 234, 31. 8. 2012, str. 4 in UL L 310, 9. 11. 2012, str. 19) (v nadaljnjem besedilu: Uredba o izvajanju Uredbe 1031/2010/EU)«.
Dosedanja točka o) postane točka r).
2. člen
V 2. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Okrajšava »RTS 149/2013«, uporabljena v tej tarifi, je okrajšava za Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 149/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede posrednih ureditev kliringa, obveznosti kliringa, javnega registra, dostopa do mesta trgovanja, nefinančnih nasprotnih strank, tehnik zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek CNS.«.
3. člen
V 6. členu se sedmi in osmi odstavek črtata.
4. člen
V tarifni številki 3 se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Za izdajo nadzornega ukrepa iz 93. člena in 96. člena ZTFI (93. člen in 96/2. člen ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 300 točk.
5. člen
V tarifni številki 21 se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev osebi, ki v nasprotju s prepovedjo, določeno v 32. členu ZTFI, opravlja investicijske storitve in posle (300. člen in 301/3 člen ZTFI v zvezi z 244/3 členom ZBan-1) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 300 točk.«.
6. člen
V šestem odstavku tarifne številke 22 se za besedo »točk« pika nadomesti z vejico in se doda besedilo, ki se glasi: »za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe, vendar ne več kot 300 točk.«.
V sedemnajstem odstavku tarifne številke 22 se za besedo »Določbe« dodata besedi »prvega, drugega,«.
7. člen
V šestem odstavku tarifne številke 28 se za besedo »točk« pika nadomesti z vejico in se doda besedilo, ki se glasi: »za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe, vendar ne več kot 300 točk.«.
8. člen
V šestem odstavku tarifne številke 33 se za besedo »točk« pika nadomesti z vejico in se doda besedilo, ki se glasi: »za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe, vendar ne več kot 300 točk.«.
9. člen
Prvi odstavek tarifne številke 36 se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za vložitev ugovora zoper odredbo o odpravi kršitev znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, ki je predmet ugovora, vendar ne več kot 300 točk.
(2) Za vložitev ugovora zoper:
1. odredbo o nadzornem ukrepu,
2. odredbo o dodatnem nadzornem ukrepu,
3. odločbo predsednika senata pri odločanju o posamičnih zadevah po ZPre-1 (528/1. člen, 526. člen in 554/1. člen ZTFI),
znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 200 točk.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
10. člen
V petem odstavku tarifne številke 57 se za besedo »točk« pika nadomesti z vejico in se doda besedilo, ki se glasi: »za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe, vendar ne več kot 300 točk.«.
11. člen
Za poglavjem 1.10 tarife Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju se doda novo poglavje 1.11 Zakon o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema
Za tarifno številko 70.l se doda nova tarifna številka 70.m, ki se glasi:
»Tarifna številka 70.m
(1) Za izdajo priporočila ali opozorila, kot sta določena v ZISDU-2 in ZTFI (19/1/1 člen ZMbNFS) se ne plača pavšalno nadomestilo stroškov postopka, razen v primeru, če Agencija hkrati z opozorilom naloži tudi odpravo ugotovljenih kršitev, ko se plača pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk.
(2) Za izdajo odredbe o odpravi kršitev, kot je določena v ZTFI in ZISDU-2 (19/1/2 ZMbNFS) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vsako posamezno ugotovljeno kršitev od 200 do 800 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.
(3) Za izdajo odredbe o začasni zaustavitvi trgovanja s finančnim instrumentom na organiziranem trgu ali za izdajo odredbe o prepovedi trgovanja s finančnim instrumentom na organiziranem trgu, kot sta določeni v ZTFI (19/1/3 ZMbNFS) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka od 200 točko do 800 točk, in sicer glede na zahtevnost zadeve.
(4) Za izdajo odredbe o drugih nadzornih ukrepih nad opravljanjem investicijskih storitev in poslov, kot so določeni v ZTFI (19/1/4 ZMbNFS) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka od 200 točk do 800 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.
(5) Za izdajo odredbe o dodatnem ukrepu za uresničevanje pravil o upravljanju s tveganji, kot so določeni v ZBan-1 (19/1/6) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka od 200 točk do 800 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.
(6) Za izdajo odredbe o dodatnih ukrepih, kot so določeni v ZISDU-2 (19/1/7 ZMbNFS) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka od 200 točk do 800 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.
(7) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja, kot je določen v ZISDU-2 in ZTFI (19/1/8 ZMbNFS) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 1000 točk.
(8) Za izdajo makrobonitetnega nadzornega ukrepa iz prvega odstavka 19. člena ZMbNFS), ki je določen v drugem predpisu ali v odločitvi ESRB (tretji odstavek 19. člena ZMbNFS znaša nadomestilo stroškov postopka od 200 točk do 800 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.
(9) Za izdajo drugih nadzornih ukrepov in instrumentov iz 16. točke prvega odstavka 19. člena ZMbNFS znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka od 200 točk do 800 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zahteve.
12. člen
Za novim poglavjem 1. 11 Zakon o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema se doda novo poglavje 1.12 Uredba 1031/2010/EU in Uredba o izvajanju Uredbe 1031/2010/EU
Za novo tarifno številko 70.m se doda se nova tarifna številka 70.n, ki se glasi:
»Tarifna številka 70.n
Za zahtevo za izdajo pooblastila osebi za neposredni dostop do dražbenih sistemov, na katerih potekajo dražbe emisijskih kuponov (člen 59/5 Uredbe 1031/2010/EU v zvezi z 2. členom Uredbe o izvajanju Uredbe 1031/2010/EU) znaša taksa 600 točk.«.
Dosedanje poglavje 1.11 Odločanje o drugih posamičnih zadevah postane poglavje 1.13.
13. člen
Tarifna številka 71 se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za odločanje Agencije o drugih posamičnih zadevah in za izdajo sklepa, s katerim Agencija zavrže zahtevo za izdajo dovoljenja oziroma soglasja znaša taksa 100 točk.«
(2) Ne glede na določbo predhodnega odstavka te tarifne številke se ne plača taksa za izdajo sklepa, s katerim Agencija zavrže zahtevo za izdajo dovoljenja oziroma soglasja, če je vlagatelj zahteve plačal takso za to zahtevo.«.
14. člen
Za tarifno številko 74 se doda nova tarifna številka 74.a, ki se glasi:
»Za izdajo drugega in vsakega nadaljnjega RSA ključka oziroma drugega avtentikacijskega elementa, ki ga Agencija na njegovo zahtevo izda zavezancu, ki poroča Agenciji v okviru Nacionalnega sistema za poročanje, za potrebe prijave v navedeni sistem, se zaračuna pavšalno nadomestilo stroškov njegove izdaje v višini 50 točk.«.
15. člen
Prvi odstavek tarifne številke 76 se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Letno nadomestilo za nadzor:
– borze (491/1/2. člen ZTFI) znaša 18.000 točk oziroma mesečno 1.500 točk,
– centralne klirinškodepotne družbe (491/1/2. člen ZTFI) znaša 22.200 točk oziroma mesečno 1.850 točk.«.
16. člen
Za tarifno številko 81 se doda nova tarifna številka, ki se glasi:
»Tarifna številka 82
(1) Nadomestilo za nadzor nad finančno nasprotno stranko (12/4. in 15/2. člen RTS 149/2013 v zvezi s 11/14. členom Uredbe 648/2012/EU v zvezi s 491/1/3. členom ZTFI):
– v zvezi s pridobitvijo avtentikacijskih elementov za prijavo v sistem poročanja Agencije – Nacionalni sistem za poročanje skladno s Funkcionalno specifikacijo »Poročanje po EMIR o nepotrjenih transakcijah in reševanju sporov«, objavljeno na spletni strani Agencije, znaša 50 točk;
– v zvezi z vrnitvijo avtentikacijskih elementov za sistem poročanja Agencije – Nacionalni sistem za poročanje skladno s Funkcionalno specifikacijo »Poročanje po EMIR o nepotrjenih transakcijah in reševanju sporov«, objavljeno na spletni strani Agencije, znaša 50 točk;
– za poročanje Agenciji preko Nacionalnega sistema za poročanje skladno s Funkcionalno specifikacijo »Poročanje po EMIR o nepotrjenih transakcijah in reševanju sporov«, objavljeno na spletni strani Agencije, znaša 50 točk za vsak koledarski mesec.
(2) Obveznost plačila nadomestila iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka te tarifne številke nastane z dnem pridobitve avtentikacijskih elementov za prijavo v sistem poročanja Agencije oziroma z dnem vrnitve teh avtentikacijskih elementov in zapade v plačilo 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Obveznost plačila nadomestila iz tretje alinee prejšnjega odstavka te tarifne številke nastane z dnem pridobitve avtentikacijskih elementov za prijavo v sistem poročanja Agencije in preneha z dnem vrnitve teh avtentikacijskih elementov, zapade pa v plačilo vsakega 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
(3) Nadomestil iz prve in druge alinee prvega odstavka te tarifne številke ne plača finančna nasprotna stranka, ki razpolaga z avtentikacijskimi elementi za prijavo v sistem poročanja Agencije – Nacionalni sistem za poročanje, razen če s temi elementi razpolaga izključno zaradi poročanja skladno s Funkcionalno specifikacijo »Poročanje po EMIR o nepotrjenih transakcijah in reševanju sporov«. Obveznost plačila nadomestila iz tretje alinee prvega odstavka te tarifne številke za finančno nasprotno stranko iz prejšnjega stavka nastane z dnem prvega poročanja v sistem poročanja Agencije – Nacionalni sistem za poročanje skladno s Funkcionalno specifikacijo »Poročanje po EMIR o nepotrjenih transakcijah in reševanju sporov« in preneha z dnem zadnjega takega poročanja.«.
(4) Kot finančna nasprotna stranka iz prvega odstavka tega člena se šteje tudi investicijski sklad iz 8. člena ZISDU-2 in družba za upravljanje kadar trguje za svoj račun.
17. člen
Za poglavjem 3.5. Uredba 648/2012/EU in Uredba o izvajanju Uredbe 648/2012/EU se doda novo poglavje 3.6. Uredba 1031/2010/EU in Uredba o izvajanju Uredbe 1031/2010/EU
Doda se nova tarifna številka 83, ki se glasi:
»(1) Letno nadomestilo za nadzor nad osebami, ki so pridobile pooblastilo Agencije za neposredni dostop do dražbenih sistemov, na katerih potekajo dražbe emisijskih kuponov (3. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 1031/2010/EU v zvezi z 59. členom Uredbe 1031/2010/EU in v zvezi s 491/1/2. členom ZTFI) znaša 5.040 točk oziroma 420 točk mesečno.
(2) Obveznost plačila letnega nadomestila za nadzor po tej tarifni številki nastane v prvem naslednjem mesecu po izdaji pooblastila in se tako letno nadomestilo za nadzor v letu izdaje pooblastila proporcionalno zmanjša.
(3) Letno nadomestilo za nadzor se plačuje po dvanajstinah, in sicer v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo vsakega petega v mesecu za tekoči mesec.«.
18. člen
Te spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-3/2014-22
Ljubljana, dne 8. aprila 2014
EVA 2014-1611-0080
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti