Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014

Kazalo

3222. Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 8591.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14 in 43/14) se druga alineja 13. člena spremeni tako, da se glasi:
»– v Ministrstvu za finance:
Direktorat za javno premoženje
Direktorat za finančni sistem
Direktorat za zakladništvo
Direktorat za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov
Direktorat za proračun
Direktorat za javno računovodstvo
Direktorat za javno naročanje«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za finance se s to uredbo uskladi najpozneje do 30. oktobra 2014.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. novembra 2014.
Št. 00714-2/2014
Ljubljana, dne 22. oktobra 2014
EVA 2014-1711-0076
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik