Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014

Kazalo

3194. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini, stran 8444.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, v povezavi z 61. a členom, (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 19. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini
1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo
Ureditveno območje Šmartno v Rožni dolini zajema staro vaško naselje s cerkvijo, pokopališčem in podružnično šolo, ter novejše strnjeno stanovanjsko naselje. Območje je dolgoročno opredeljeno kot lokalno oskrbno središče. V sklopu opredeljenih ureditvenih območij stavbnih zemljišč v veljavnem PA je možna dopolnilna stanovanjska gradnja, izven teh pa se sicer po planu opredeljena nezazidana stavbna zemljišča varujejo za usmerjeno gradnjo in so opredeljena kot kmetijska.
Po prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) so zemljišča znotraj predmetnega ureditvenega območja obravnavana kot stavbna, katerih prostorsko urejanje je opredeljeno s Prostorskimi ureditvenimi pogoji za območje Šmartno v Rožni dolini, delno pa kot stavbna zemljišča pod pogojem sprejetja ustreznega prostorskega akta, ki bi podal pogoje gradnje.
Razlog za spremembe in dopolnitve prostorskega akta je namera pobudnika, da na zemljišču legalizira zgrajene objekte in določi pogoje urejanja tega območja.
2. člen
predmet, programska izhodišča, namen in ureditveno območje
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini je novo ureditveno območje s parcelno številko 111/1, 111/2, k.o. Šmartno, namenjeno umestitvi novega stanovanjskega objekta ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih normativov. Za navedeni predvideni poseg predhodno potrebni pridobiti tudi geološko mnenje.
Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
3. člen
način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01).
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati oziroma preučiti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01).
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Šmartno v Rožni dolini (Uradni list SRS, št. 10/89 s spremembami in dopolnitvami).
4. člen
način pridobitve strokovnih rešitev
Rokovno je priprava prostorskega akta vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem in se predvidoma zaključi v letu 2015.
Postopek priprave in sprejemanja dopolnitve prostorskega akta vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje. Načrtovalca izbere pobudnik. Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
– Simbio, JP d.o.o.,Teharska 49, Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje, Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. člen
način pridobitve strokovnih rešitev
Investitor sprememb in dopolnitev prostorskega akta je pobudnik Marjan Apotekar, Šmartno v Rožni dolini.
6. člen
način pridobitve strokovnih rešitev
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-301/2014
Celje, dne 28. julija 2014
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.