Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014

Kazalo

3193. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija – skrajšani postopek, stran 8443.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl.US) in 10. ter 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija – skrajšani postopek
1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo
(1) Območje Lave v Celju, Šolskega centra Celje, prostorsko določa Odlok o zazidalnem načrtu Glazija (Uradni list SRS, št. 31/84, 27/90, Uradni list RS, št. 23/91, 69/93, 49/95, 45/96, 78/01, 54/02, 110/02, 113/04, 91/05, 112/06, 19/09).
(2) Na območju se nahajajo objekti potrebni za delovanje navedene ustanove, izgrajeni v času njenega delovanja na tej lokaciji. Te objekte je zaradi normalnega razvoja dejavnosti potrebno dograjevati, rekonstruirati, vzdrževati, nekatere objekte pa tudi odstraniti. Veljavni prostorski akt podaja predvsem obstoječ stanje in pogoje za novogradnje, do navedenih posegov pa se natančno ne opredeljuje. Z nameravano spremembo želi Mestna občina Celje omogočiti prenovo, rekonstrukcijo ter dogradnjo teh objektov, izključno za namene obstoječe dejavnosti.
2. člen
predmet, programska izhodišča, namen in ureditveno območje
(1) Predmet sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija je določitev pogojev za objekte na zemljišču s parc. št. 672/3, 672/5, k.o. Celje in del 1139/48, k.o. Ostrožno.
(2) Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
3. člen
način pridobitve strokovnih rešitev
(1) Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01).
(2) Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje na podlagi četrtega odstavka 58. člena ZPNačrt, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
(3) Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati oziroma preučiti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o zazidalnem načrtu Glazija (Uradni list SRS, št. 31/84, 27/90, Uradni list RS, št. 23/91, 69/93, 49/95, 45/96, 78/01, 54/02, 110/02, 113/04, 91/05, 112/06, 19/09).
4. člen
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskega akta vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg Celjskih knezov 9, Celje;
– Vodovod - kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje;
– Simbio, JP d.o.o.,Teharska 49, Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje, Mariborska c. 88, Celje.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu s 53. in 54. členom ZPNačrt v roku 15 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
(4) Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
5. člen
roki za postopek sprejemanja
Spremembe prostorskega akta se nanašajo samo na prostorske izvedbene pogoje, zato v skladu s 53. in 54. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 ZVO-1B) potekajo po skrajšanem postopku. Nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice in mnenja v 15 dneh.
6. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem
(1) Pobudnik in investitor spremembe prostorskega akta je Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, Celje.
(2) Geodetski načrt za izdelavo podrobnega načrta mora biti izdelan v digitalni obliki v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
(3) Po končanem postopku je investitor dolžan predati pripravljavcu (Mestni občini Celje) po dva izvoda elaborata v tiskani in digitalni obliki, ki zagotavlja kompatibilnost z GIS MOC.
7. člen
končne določbe
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se pošlje pristojnemu ministrstvu in tudi objavi na spletni strani http://moc.celje.si/okolje/8-­staticne-strani/969-druge-novice.
Št. 3505-1/2014
Celje, dne 2. oktobra 2014
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.