Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014

Kazalo

3188. Pravilnik o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole, stran 8435.

Na podlagi petega odstavka 33. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole
1. člen
S tem pravilnikom se določijo merila za določitev vidnih dosežkov, ki jih mora za pridobitev naziva predavatelj izpolnjevati kandidat za predavatelja višje šole (v nadaljevanju besedilu: kandidat).
2. člen
Vidni dosežki za pridobitev naziva predavatelj višje šole (v nadaljnjem besedilu: predavatelj) na področju izobraževanja so:
1. Pedagoška praksa (najmanj 3 leta) v sekundarnem ali terciarnem izobraževanju. Izvedba predavanj in drugih oblik izobraževanja (seminarji, tečaji, delavnice …) za potrebe posameznih podjetij oziroma izvedba predavanj v drugih izobraževalnih institucijah v ustreznem obsegu.
2. Sodelovanje (soavtorstvo) pri pripravi sprejetih javno veljavnih izobraževalnih programov, katalogov znanj, izpitnih katalogov, poklicnih standardov ipd.. Potrdilo o sodelovanju (soavtorstvu) izda zavod oziroma inštitucija, ki je pripravila javno veljavni program.
3. Priprava potrjenih učbenikov oziroma gradiv za izvajanje javno veljavnih izobraževalnih programov (srednje izobraževanje) ali priprava študijskih gradiv za višje šole, sprejetih na pristojnem strokovnem svetu oziroma drugem pristojnem organu oziroma vsa ostala učna gradiva, ki ustrezajo izhodiščem, ki jih je potrdil ustrezni strokovni svet, in imajo pozitivno mnenje dveh neodvisnih recenzentov (strokovnega in didaktičnega).
4. Članstvo v komisijah pri strokovnih izpitih, ki so določeni z zakonom ali drugim predpisom na državnem nivoju. Članstvo v vladnih strokovnih svetih na področju izobraževanja ter njihovih komisijah.
5. Priprava in izvajanje objavljenih programov za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (katalog programov Programskega sveta za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju).
6. Objavljena vsaj dva strokovna članka ali referata na državni ali mednarodni konferenci ali objava znanstvenega članka, monografije ali deli monografij s področja pedagogike oziroma andragogike in izkazujejo napredno pedagoško, andragoško ali didaktično znanje.
7. Kompetence, pridobljene v različnih oblikah organiziranega pedagoško – andragoškega izobraževanja in usposabljanja, ki so na ustreznem strokovnem nivoju in obsegajo vsaj 3 KT.
8. Mentorstvo vsaj trem študentom oziroma dijakom na tekmovanjih na državnem nivoju, ki so dosegli prva tri mesta ali mentorstvo študentom ali dijakom na mednarodnih tekmovanjih.
Za kandidate, ki niso zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja, se kot vidni dosežek za pridobitev naziva predavatelj na področju izobraževanja šteje tudi:
1. Mentorstvo in somentorstvo najmanj trem študentom pri diplomskih in raziskovalnih nalogah in praktično orientiranih učnih projektih, mentorstvo pri praktičnem izobraževanju v podjetju in mentorstvo najmanj trem pripravnikom (diplomantom terciarnega izobraževanja) v podjetju, v obsegu, kot traja praktično izobraževanje v višjih šolah.
2. Priprava in sodelovanje pri pripravi internih izobraževalnih programov, učnih gradiv in drugih pripomočkov (učna gradiva in drugi pripomočki morajo biti didaktično ustrezni) za izvajanje programov izobraževanja in usposabljanja, priprava in usposabljanje predavateljev ali mentorjev dijakom oziroma študentom na praktičnem izobraževanju v podjetjih.
3. člen
Vidni dosežki za pridobitev naziva predavatelj na področju strokovnega dela so:
1. Delovne izkušnje v podjetjih (najmanj 3 leta) oziroma izkušnje pri aplikaciji stroke na strokovnem področju, za katerega kandidat kandidira za predavatelja.
2. Objavljena vsaj dva strokovna članka ali objava znanstvenega članka, objavljena strokovna dela, referati in podobno s strokovnega področja, za katerega kandidat kandidira za predavatelja.
3. Zaključeno izobraževanje tretje bolonjske stopnje ali zaključeno podiplomsko izobraževanje po prejšnjih predpisih, usmerjeno v strokovno področje, za katerega kandidat kandidira za predavatelja.
4. Vodenje ali sodelovanje pri zahtevnih praktičnih projektih, sodelovanje v mednarodnih projektih ali drugo zahtevno strokovno mednarodno sodelovanje s strokovnega področja, za katerega kandidat kandidira za predavatelja.
5. Pridobitev dokumentiranega patenta ali inovacije s strokovnega področja, za katerega kandidat kandidira za predavatelja.
6. Dokazila o posebnih znanjih in veščinah s strokovnega področja, za katerega kandidat kandidira za predavatelja in niso del študijskih programov, po katerih si je kandidat pridobil zahtevano izobrazbo.
4. člen
Za pridobitev naziva predavatelj mora kandidat izpolnjevati vsaj dva vidna dosežka na področju izobraževanja in vsaj dva vidna dosežka na področju strokovnega dela.
5. člen
Za vnovično imenovanje v naziv predavatelj mora kandidat izpolnjevati najmanj tri merila iz 2. in 3. člena tega pravilnika, pri čemer ne smejo biti vsa iz iste skupine vidnih dosežkov in dosežena v zadnjih petih letih.
6. člen
Kandidat, ki je pridobil naziv učitelj svetnik v sekundarnem ali terciarnem izobraževanju, izpolnjuje pogoje glede zahtevanih vidnih dosežkov na področju izobraževanja.
Učitelj svetnik pri vnovičnem imenovanju v naziv predavatelj dokazuje le vidni dosežek na področju strokovnega dela.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati Merila za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Uradni list RS, št. 1/09).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-55/2014
Ljubljana, dne 22. oktobra 2014
EVA 2014-3330-0039
dr. Stanislava Setnikar Cankar l.r.
Ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost