Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014

Kazalo

3178. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta naselja Tepanje (Uradni list SRS, št. 46/86 in Uradni list RS, št. 53/92, 54/98, 41/99 ter Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Tepanje, Uradni list RS, št. 59/01, 37/11), stran 8422.

Na podlagi 57., 61.a in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta naselja Tepanje (Uradni list SRS, št. 46/86 in Uradni list RS, št. 53/92, 54/98, 41/99 ter Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Tepanje, Uradni list RS, št. 59/01, 37/11)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Od leta 1986, ko je bil sprejet zazidalni načrt naselja Tepanje in do danes, se je potreba po izkoriščenosti obravnavanega prostora spremenila. Takrat predlagana ureditev je danes funkcionalno neustrezna in ne zagotavlja boljše kakovosti bivanja v širši okolici.
Razlogi za spremembe in dopolnitve akta
Na območjih obravnavane spremembe še ni prišlo do realizacije prostorskega akta predvsem zaradi neizvedljivosti načrtovanih rešitev in predlaga se funkcionalno in prostorsko bolje izkoriščena rešitev glede na lastniško strukturo. V območju 5 stanovanjska pozidava se parcele št. 553/195, 553/196, 553/23 del, vse k.o. Tepanje, predvidijo za gradnjo dveh stanovanjskih objektov in za novo parcelacijo zemljiških parcel. V območju 4 center pa Krajevna skupnost Tepanje želi na parcelah št. 65/10 del, 63/7 del, obe k.o. Tepanje, nadomestiti predvideno gradnjo poslovnega objekta s parkovno ureditvijo.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskega akta je Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, v nadaljevanju: ZP Načrt).
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev akta se nanaša na parcele številka 553/195, 553/196, 553/23 del, 65/10 del, 63/7 del, vse k.o. Tepanje. Na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000/dopolnjen v letu 1994 in 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04), je območje opredeljeno kot stavbo zemljišče.
Območje se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta naselja Tepanje (Uradni list SRS, št. 46/86 in RS, št. 53/92, 54/98, 41/99 ter Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Tepanje RS, št. 59/01, 37/11).
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta in se nanašajo na obravnavani objekt, bo priskrbel naročnik.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega akta je predvidena štirinajst dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena v naslednjih tridesetih dneh po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga akta je predviden v roku 6 mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so okvirni roki.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek pridobivanja smernic in mnenj, so:
– ELEKTRO Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
– PETROL Slovenska energetska družba d.d., Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana
– JKP d.o.o. Slovenske Konjice, Celjska c. 3, 3210 Slov. Konjice.
– Telekom Slovenije, Lava 1, 3000 Celje
– Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slov. Konjice
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira naročnik.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0005/2014
Slovenske Konjice, dne 17. oktobra 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti