Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014

Kazalo

3177. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (poslovni objekt), stran 8421.

Na podlagi 57., 61.a in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09; 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (poslovni objekt)
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota določa začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (poslovni objekt) (v nadaljevanju spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta).
(2) Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) Prostorski akt, katerega se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 27/99) ter Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (za namen TC Merkur) (Uradni list RS, št. 112/07).
(4) Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se bo delno preklical prostorski akt in njegove spremembe kot je navedeno v tretjem odstavku tega člena, v delu, ki se bo na novo definiral.
(5) V skladu s 96. členom ZPNačrt se bo novi akt Spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-­transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (poslovni objekt) štel za občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 63/14) je predmetno območje opredeljeno kot zazidljivo s podrobno namensko rabo BD.
V veljavi je prostorski akt Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 27/99) ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (za namen TC Merkur) (Uradni list RS, št. 112/07). Na predmetnem ožjem območju, kjer je po veljavnem prostorskem aktu že predvidena gradnja novega poslovnega objekta v dimenzijah 14,00 x 18,00 m, investitor želi zgraditi večji objekt v dimenzijah cca 22,00 x 31,00 m, od tega v večji meri kot nadstrešnica. Gradnja je predvidena na parcelah št. 3832 in 3833, obe k.o. Murska Sobota. Parceli v tem delu nista pozidani. Čeprav določbe veljavnega akta dovoljujejo nekatera odstopanja, povečevanje maksimalnih gabaritov ni dovoljeno. Za pridobitev gradbenega dovoljenja je tako potrebna sprememba določb veljavnega akta. Ker se spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta nanašajo samo na posamični poseg v prostor, ki ne vpliva na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, se izvede skrajšani postopek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
3. člen
(vsebina in oblika sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)
(1) Predmet izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je izdelati nova urbanistično-arhitektonska določila, ki bodo smiselno in ustrezno postavila pogoje za umestitev novega večjega poslovnega objekta.
(2) V spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta se bo predvidelo priključevanje na obstoječo komunalno infrastrukturo v skladu s pogoji iz smernic posameznih pristojnih služb.
(3) Načrtovalec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je poleg izdelave vseh strokovnih podlag, dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih obravnavah in drugih telesih v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne obravnave. Načrtovalec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bo moral predati pripravljavcu, to je Mestna občina Murska Sobota, po objavi sprejetega odloka v Uradnem listu RS, pet izvodov akta v analogni obliki in vsaj enem izvodu v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega pa v programu, ki ga uporablja pripravljavec.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Za potrebe izdelave osnutka spremembe prostorskega akta za spremembo gabaritov poslovnega objekta je izdelana idejna zasnova pri podjetju PROJEKTIRANJE »PLAN« Milan Prkič s.p. Bakovci, Murska Sobota. Načrtovalec spremembe prostorskega akta je podjetje ZEU-DNI d.o.o. iz Murske Sobote. Pri načrtovanju akta je potrebno upoštevati tudi veljavne občinske in državne prostorske akte, ki mejijo na to območje.
(2) Kolikor bodo potrebne dodatne strokovne podlage na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora, jih mora zagotoviti investitor.
5. člen
(postopek in roki priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)
V skladu z 61.a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A), (Uradni list RS, št. 108/09) se izvede skrajšani postopek priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
Izvedejo se naslednji postopki:
– objava Sklepa o začetku priprave akta
– priprava osnutka prostorskega akta
– pridobitev smernic v roku 15 dni in odločitev o CPVO
– dopolnitev osnutka akta v skladu z zahtevami iz podanih smernic (in morebitna priprava okoljskega poročila)*
– preverba kakovosti morebitnega okoljskega poročila (CPVO)*
– javno naznanilo s sklepom o 15-dnevni javni razgrnitvi vsaj 7 dni pred pričetkom
– javna razgrnitev vsaj 15 dni in javna obravnava
– stališča do podanih pripomb
– I. obravnava na seji mestnega sveta
– priprava predloga akta
– pridobitev mnenj na usklajen predlog akta v roku 15 dni
– sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje (CPVO)*
– II. obravnava in sprejem akta z odlokom na seji mestnega sveta
– objava odloka v Uradnem list RS.
* pri morebitni izdelavi CPVO se postopek podaljša
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
– Slovenske železnice, d.o.o., Področje za nepremičnine, Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Komunala, javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota
– Vodovod Murska Sobota, javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Območna enota Murska Sobota, Lendavska ulica 31, 9000 Murska Sobota
– Mestni plinovodi d.o.o., Poslovna enota Murska Sobota, Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev, Center za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota
– UPC TELEMACH d.o.o. Širokopasovne komunikacije d.o.o., Poslovalnica Murska Sobota, Lendavska ulica 29, 9000 Murska Sobota
– T-2 d.o.o., Poslovalnica Murska Sobota, Lendavska ulica 3, 9000 Murska Sobota
– Mestna občina Murska Sobota, Mestna uprava, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana – zaprosi se jih odločba o morebitni potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 15 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta podati smernice za načrtovanje. V primeru, da v 15 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
(4) Na usklajen predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta morajo nosilci urejanja prostora v 15 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta zagotovi investitor NOX d.o.o., Kuzma 78, 9263 Kuzma, z vsemi morebitnimi dodatnimi strokovnimi podlagami.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu na naslovu: http://www.murska-sobota.si ter začne veljati z dnem objave.
Št. 3500-0004/2014-4(182)
Murska Sobota, dne 3. septembra 2014
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti