Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014

Kazalo

3129. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2014, stran 8371.

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09), na podlagi 107. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 26. redni seji dne 2. 10. 2014 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kozje za leto 2014 (Uradni list RS, št. 12/14) se v 1. členu odloka spremeni tabela:
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 7.604.911|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 3.292.214|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)      | 2.693.623|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 davki na dohodek in dobiček       | 2.518.535|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 davki na premoženje           |  116.420|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 domači davki na blago in storitve    |   58.668|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |706 drugi davki               |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)   |  598.591|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 udeležba na dobičku in dohodki     |  290.386|
|   |od premoženja                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 takse in pristojbine          |   1.300|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 denarne kazni              |   4.200|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 prihodki od prodaje blaga in storitev  |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 drugi nedavčni prihodki         |  302.705|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)      |   35.480|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |   24.280|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |721 prihodki od prodaje zalog        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 prihodki od prodaje zemljišč      |   11.200|
|   |in nematerialnega premoženja        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)         |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |730 prejete donacije iz domačih virov    |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |731 prejete donacije iz tujine       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740)          | 4.277.217|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 transferni prihodki iz drugih      |  751.779|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |741 prejeta sredstva iz državnega proračuna | 3.525.438|
|   |in iz sredstev EU              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 8.275.982|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    | 1.163.733|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 plače in drugi izdatki zaposlenim    |  256.016|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 prispevki delodajalcev za socialno   |   40.136|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 izdatki za blago in storitve      |  785.461|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 plačila domačih obresti         |   41.120|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 rezerve                 |   41.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)   | 1.255.833|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 subvencije               |   70.799|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 transferi posameznikom         |  785.419|
|   |in gospodinjstvom              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 transferi neprofitnim organizacijam   |   82.710|
|   |in ustanovam                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 drugi tekoči domači transferi      |  316.905|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |414 tekoči transferi v tujino        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)         | 5.853.016|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 5.853.016|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)        |   3.400|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |430 investicijski transferi         |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 investicijski transferi         |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 investicijski transferi         |   3.400|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)|  –671.071|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
|   |IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 prejeta vračila danih posojil      |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |751 prodaja kapitalskih deležev       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |752 kupnine iz naslova privatizacije    |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)            |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |440 dana posojila              |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |441 povečanje kapitalskih deležev in naložb |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |442 poraba sredstev kupnin iz naslova    |     0|
|   |privatizacije                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |443 povečanje namenskega premoženja     |     0|
|   |v javnih skladih in osebah javnega prava, ki|      |
|   |imajo premoženje v svoji lasti       |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM.      |     0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |  400.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 domače zadolževanje           |  400.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)            |  107.560|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 odplačila domačega dolga        |  107.560|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |  –378.631|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  292.440|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |  671.071|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |999 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |      |
|   |PRETEKLEGA LETA               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |splošni sklad za drugo           |  378.631|
+------+--------------------------------------------+-----------+
2. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži v skladu z določili ZJF.
V letu 2014 se bo občina zadolžila v višini 400.000,00 €.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kozje, v letu 2014 ne sme preseči skupne višine dovoljenega zadolževanja.
Občina Kozje poroštev k zadolževanju javnih zavodov v letu 2014 ne bo dajala.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2011-26/02
Kozje, dne 2. oktobra 2014
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti