Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

3109. Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2014, stran 8350.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet Občine Odranci na 25. seji dne 30. 9. 2014 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Odranci za leto 2014 (Uradni list RS, št. 20/14) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |                    |    v eurih|
+--------------------------------------------------------------+
|A. Bilanci prihodkov in odhodkov               |
+------+----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   | 2.465.158,10|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 1.361.617,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  942.092,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  859.347,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   74.545,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago        |   8.200,00|
|   |in storitev               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |     0,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  419.525,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku         |   26.580,00|
|   |in dohodki od premoženja        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    500,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |   5.550,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga      |    500,00|
|   |in storitev               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  386.395,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   32.785,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |     85,00|
|   |sredstev                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |   32.700,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |     0,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           | 1.033.256,10|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  218.195,00|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz         |  815.061,10|
|   |državnega proračuna in sredstev     |       |
|   |proračuna EU              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|78  |Prejeta sredstva            |   37.500,00|
|   |iz evropske unije            |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih|   37.500,00|
|   |institucij               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 2.542.600,26|
+------+----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  442.910,26|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  104.964,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   15.553,00|
|   |varnost                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  305.472,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   16.270,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |    651,26|
+------+----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  509.974,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije             |    400,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |  333.405,00|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim        |   47.058,00|
|   |organizacijam in ustanovam       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  129.111,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 1.584.466,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 1.584.466,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   5.250,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |   2.250,00|
|   |in fizičnim osebam           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim|   3.000,00|
|   |uporabnikom               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI –              |  –77.442,16|
|   |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)          |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.    |       0|
|   |DELEŽEV (441)              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA           |       0|
|   |POSOJILA … (IV.-V.)           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)          |   56.100,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA             |   56.100,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga      |   56.100,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠEVANJE) SREDSTEV NA  |  –133.542,16|
|   |RAČUNIH                 |       |
|   |(I.+IV.+VII. -II.-V.-VIII.)       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)     |  –56.100,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |   77.442,16|
|   |(VI.+VII.-VIII.–IX.)          |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12. |  133.542,16|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
«
Ostali odstavki 2. člena ostanejo nespremenjeni.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 155-25/2014
Odranci, dne 30. septembra 2014
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti