Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

3067. Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Ankaran, dne 5. oktobra 2014, stran 8178.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Ankaran na seji dne 8. oktobra 2014 sprejela naslednje/In base all'art. 90 della Legge sulle elezioni locali (G. U. della RS, n. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 E 83/12) alla seduta tenutasi 8 ottobre 2014, la Commissione elettorale comunale del Comune di Ancarano, ha approvato il seguente
P O R O Č I L O / R A P P O R T O
o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Ankaran, dne 5. oktobra 2014
sul risultato delle elezioni ordinarie del sindaco e dei membri al consiglio comunale del Comune di Ancarano, il 5 ottobre 2014
Občinska volilna komisija Občine Ankaran je na 7. seji dne 8. oktobra 2014 na podlagi zapisnikov volilnih odborov ugotovila naslednji izid volitev župana in članov občinskega sveta Občine Ankaran, ki so bile 5. oktobra 2014/Alla 7 seduta, tenutasi il 8 ottobre 2014, in base ai verbali dei comitati elettorali, la commissione elettorale comunale ha preso atto dei risultati delle elezioni del sindaco e dei membri al consiglio comunale del Comune di Ancarano, svoltesi il 5 ottobre 2014.
I.
Na volitvah dne 5. oktobra 2014 je imelo pravico glasovati 2740 volivcev. Glasovalo je 1974 volivcev ali 72,04 %, od tega 1973 na voliščih ter 1 po pošti./Il giorno delle elezioni, il 5 ottobre 2014, gli aventi diritto al voto erano 2740 elettori. Hanno votato 1974 elettori ovvero il 72,04 % degli aventi diritto, di cui 1973 ai seggi elettorali e 1 tramite il servizio postale.
II.
Za volitve župana je bilo oddanih 1974 glasovnic, od katerih je bilo 56 glasovnic neveljavnih, ker je bilo obkroženih več odgovorov oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca. Veljavnih glasovnic je bilo 1918. Za izvolitev župana je potrebna večina veljavnih glasovnic./Alle elezioni del sindaco sono state consegnate 1974 schede, di cui 56 non valide, poiché sono stati segnati più candidati ovvero non e` stato possibile constatare la volontà dell'elettore. Le schede valide erano 1918. Per l'elezione del sindaco e` necessaria la maggioranza delle schede valide.
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov/I singoli candidati hanno ottenuto il numero di voti seguente:
   1. GREGOR STRMČNIK    1304   67,99 %
  2. GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ  614    32,01 %
Mandat pripada naslednjemu kandidatu/Il mandato viene assegnato al candidato seguente:
GREGOR STRMČNIK, roj./nato il 10. 12. 1965, Ankaran/Ancarano, Bevkova ulica 45/Via France Bevk 45.
III.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 1974 glasovnic, od katerih je bilo 52 glasovnic neveljavnih, ker je bilo obkroženih več odgovorov oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca. Veljavnih glasovnic je bilo 1922/Per l'elezione dei membri al consiglio comunale sono state consegnate 1974 schede, di cui 52 non valide, poiché sono stati segnati più candidati ovvero non e` stato possibile constatare la volontà dell'elettore. Le schede valide erano 1922.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov/Le singole liste di candidati hanno ottenuto il numero di voti seguente:
+------+-------------------------------+--------+---------+
|1.  |SMC STRANKA MIRA CERARJA    |   92|  4,79 %|
+------+-------------------------------+--------+---------+
|2.  |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA  |   99|  5,15 %|
|   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE     |    |     |
+------+-------------------------------+--------+---------+
|3.  |RADI IMAMO ANKARAN       |   975| 50,75 %|
+------+-------------------------------+--------+---------+
|4.  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI   |   31|  1,61 %|
|   |DEMOKRATI           |    |     |
+------+-------------------------------+--------+---------+
|5.  |OLJKA             |   75|  3,90 %|
+------+-------------------------------+--------+---------+
|6.  |ANKARAN JE NAŠ         |   212| 11,04 %|
+------+-------------------------------+--------+---------+
|7.  |SLOVENIJA ZA VEDNO       |   375| 19,52 %|
+------+-------------------------------+--------+---------+
|8.  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |   22|  1,15 %|
|   |– SDS             |    |     |
+------+-------------------------------+--------+---------+
|9.  |SOCIALNI DEMOKRATI       |   41|  2,13 %|
+------+-------------------------------+--------+---------+
Volilna komisija je delila število glasov vsake liste z 1, nato z 2, s 3 itd. ter razvrstila količnike vseh list, izračunane po D'Hontovi metodi, po velikosti, in sicer od višjih k nižjim količnikom, in sicer toliko količnikov, kot se voli članov občinskega sveta ter ugotovila, da so dobile mandate v občinskem svetu naslednje liste:/La commissione elettorale ha diviso il numero dei voti con il n. 1, quindi con il n. 2, con il n. 3 ecc., classificando i quozienti di tutte le liste, calcolati in base al metodo D'Hont, in base alla grandezza, dal maggiore al minore, tanti quozienti, quanti sono i membri eletti al consiglio comunale. L'esito del calcolo e` il seguente:
+---------------------------------------+----------+
|posamezne liste/le singole liste    | število/ |
|                    | numero |
+---------------------------------------+----------+
|1. SMC STRANKA MIRA CERARJA      |   0  |
+---------------------------------------+----------+
|2. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA    |   0  |
|UPOKOJENCEV SLOVENIJE         |     |
+---------------------------------------+----------+
|3. RADI IMAMO ANKARAN         |   8  |
+---------------------------------------+----------+
|4. NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI |   0  |
+---------------------------------------+----------+
|5. OLJKA                |   0  |
+---------------------------------------+----------+
|6. ANKARAN JE NAŠ           |   1  |
+---------------------------------------+----------+
|7. SLOVENIJA ZA VEDNO         |   3  |
+---------------------------------------+----------+
|8. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS |   0  |
+---------------------------------------+----------+
|9. SOCIALNI DEMOKRATI         |   0  |
+---------------------------------------+----------+
Nato je volilna komisija ugotovila, da preferenčni glasovi niso vplivali na dodelitev mandatov, zato se mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listi, kot je bil določen ob določitvi liste kandidatov./La commissione ha constatato che i voti di preferenza non hanno influito sull'assegnazione dei mandati, pertanto i candidati sono eletti in base all'ordine numerico stabilito sulla lista.
Mandati pripadajo naslednjim kandidatom/I mandati vengono assegnati ai candidati seguenti:
1) IZTOK MERMOLJA, roj./nato il 25. 10. 1969, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Jadranska cesta 76/Str. dell’Adriatico 76, diplomirani ekonomist/laurea in economia, direktor izvajanja zavarovanj/direttore delle assicurazioni
2) BARBARA ŠVAGELJ, roj./nata il 5. 2. 1969, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Larisova ulica 14/Via M. Laris-Moro 14, univerzitetna diplomirana biologinja/laurea in biologia, delo na vinogradniški kmetiji/lavoro in tenuta vinicola
3) ALEKS ABRAMOVIĆ, roj./nato il 17. 5. 1978, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Jadranska cesta 60/Str. dell’Adriatico 60, magister ekonomskih znanosti/dott. mag.scienze economiche, samostojni podjetnik/imprenditore individuale
4) NINA DERENDA, roj./nata il 17. 2. 1974, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Regentova ulica 8/Via Ivan Regent 8, univerzitetna diplomirana pravnica/laureata in giurisprudenza, pravna svetovalka/consulente legale
5) ZVEZDAN RAŽMAN, roj./nato il 21. 9. 1975, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Jadranska cesta 19/Str. dell’Adriatico 19, poslovodja/gestore, upravljanje objektov/ amministratore di edifici
6) SVETLANA MARIĆ, roj./nata il 10. 9. 1990, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Cahova ulica 12/Via Ivan Cah-Iskra 12, študentka/studentessa, priložnostna študentska dela/lavori studenteschi occasionali
7) ZORAN PEJANOVIĆ, roj./nato il 28. 11. 1976, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Regentova ulica 3/Via Ivan Regent 3, trgovec/commesso, oblik. in urejanje splet. portalov/realizzatore siti web e portali
8) DAVOR ANDRIOLI, roj./nato il 18. 6. 1979, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Jadranska cesta 2/Str. dell’Adriatico 2, diplomirani ekonomist/laurea in economia, samost. ref. obdelave zav. pogodb/referente autonomo assicurazioni
9) DARKO KAVRE, roj./nato il 5. 5. 1949, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Vlahovičeva ulica 59/Via Veljko Vlahovič 59, univ. dipl. ekonomist/laurea in economia, direktor/direttore
10) GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ, roj./nato il 24. 7. 1966, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Cesta na Prisojo 6/Strada per Prisoje 6, dipl. ing. navtike/laurea in ingegneria navale, direktor/direttore
11) KLARA MAUČEC, roj./nata il 12. 12. 1977, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Jadranska cesta 8/Str. dell'Adriatico 8, univ. dipl. mikrobiolog/laurea in microbiologia, osebna trenerka/personal trainer
12) ZORAN PAVIĆ, roj./nato il 20. 6. 1962, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Regentova ulica 10/Via Ivan Regent 10, pravnik/giurista, strok. sod. v službi za proizvodnjo/coll tec nel servizio produttivo
IV.
Poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije./Il rapporto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale.
Št./N. 041-3/2014
Koper/Capodistria, 8. oktobra/ottobre 2014
Predsednica občinske volilne komisije
Il presidente della commissione elettorale comunale
Janja Luin l.r./m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti