Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

3066. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti, stran 8175.

V skladu z veljavnimi predpisi sklepata pogodbeni stranki
kot predstavnika delodajalcev Združenje delodajalcev Slovenije in GZS Združenje za promet in zveze
ter kot predstavnik delojemalcev Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije, Ljubljana
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti
1. člen
V Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti (Uradni list RS, št. 50/03, 94/04, 61/05, 43/06 – ZKolP, 84/08, 91/09) se spremeni 28. člen, tako da se pravilno glasi:
»28. člen
Kriterij socialne in zdravstvene razmere
Delavec, ki je v tekočem letu dopolnil starost 55 let, delavec II. ali III. kategorije invalidnosti (delovni invalid), delavec z najmanj 60 % telesno okvaro in delavec, ki neguje in varuje otroka s telesno ali duševno prizadetostjo, ima pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta.«
2. člen
28.a člen se črta.
3. člen
Spremenijo se prvi, drugi in tretji odstavek 43. člena Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti, tako da se glasijo:
»43. člen
Materialni pogoji za sindikalno delo
(1) S kolektivno pogodbo pri delodajalcu, oziroma s pogodbo o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo med reprezentativnimi sindikati in delodajalcem se določijo materialni pogoji za delo sindikata.
(2) Če s pogodbo iz prejšnjega odstavka ni drugače določeno, je za delo reprezentativnih sindikatov zagotovljeno:
– ena plačana ura letno na vsakega člana sindikata pri delodajalcu, vendar ne manj kot 30 ur letno, če je do 20 zaposlenih in ne manj kot 60 ur, če je več kot 20 zaposlenih, ter pol ure letno za vsakega od preostalih zaposlenih delavcev, za opravljanje sindikalnih funkcij. V tako določeno število ur se ne všteva sodelovanje sindikalnih zaupnikov v organih sindikalnih central in v organih sindikatov dejavnosti – na višjih nivojih. O okvirnem režimu izrabe določenega števila ur za delo sindikalnih zaupnikov se dogovorijo sindikati in poslovodni organ. Pri tem upoštevajo potrebe in interese članov sindikatov in zahteve delovnega procesa,
– prostorski pogoji za delo sindikatov, njihovih organov in sindikalnih zaupnikov,
– tehnična izvedba obračuna in plačevanje članarine reprezentativnim sindikatom za člane sindikata na podlagi pisnih podatkov o članih sindikata in na stroške delodajalca,
– trije plačani delovni dnevi letno za usposabljanje sindikalnih zaupnikov, vendar skupno število teh ur ne more presegati tretjine ur iz prve alinee.
(3) Število sindikalnih zaupnikov pri delodajalcu določi reprezentativni sindikat v skladu s svojim statutom oziroma pravili ter pogodbo iz prvega odstavka tega člena.«
4. člen
Tretji odstavek 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
»55. člen
Dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, ki je za delavca manj ugoden
(3) za delo v delovnem času, ki je za delavce manj ugoden, pripadajo delavcem dodatki najmanj v naslednjem odstotku od osnovne plače:
+------------------------------------------------+---------+
|– za čas dela v popoldanski in nočni izmeni,  |   10 %|
|kadar se delovni proces izvaja najmanj v dveh  |     |
|izmenah oziroma v turnusu            |     |
+------------------------------------------------+---------+
|– za delo v deljenem delovnem času – za     |   15 %|
|prekinitev dela več kot 1 uro (čas za malico ni |     |
|vštet)                     |     |
+------------------------------------------------+---------+
|– za dežurstvo                 |   20 %|
+------------------------------------------------+---------+
|– za nočno delo                 |   40 %|
+------------------------------------------------+---------+
|– za delo preko polnega delovnega časa     |   40 %|
+------------------------------------------------+---------+
|– za delo v nedeljo               |   50 %|
+------------------------------------------------+---------+
|– za delo na dneve državnih praznikov in dela  |   50 %|
|proste dneve po zakonu             |     |
+------------------------------------------------+---------+
«
5. člen
Spremeni se prvi odstavek 57. člena, tako da se glasi:
»57. člen
Dodatek za delovno dobo
(1) Delavcu pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,4 % od osnovne plače delavca za vsako izpolnjeno leto skupne delovne dobe.«
6. člen
Spremeni se prvi odstavek 3. točke 58.b člena, tako da se glasi:
»58.b člen
Drugi osebni prejemki
3. odpravnina ob upokojitvi
(1) Delavcu ob upokojitvi pripada odpravnina v naslednji višini:
– delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen manj kot 5 let ne pripada odpravnina,
– delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj 5 let do 20 let pripada odpravnina v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje,
– delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen več kot 20 let pripada odpravnina v višini treh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini treh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje.«
7. člen
V 2. točki 58.c člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»58.c člen
Povračila stroškov v zvezi z delom
2. Prevoz na delo in z dela
(4) Sprememba prebivališča delavca iz razloga na strani delavca, ki ima za posledico povišanje stroška prevoza na delo in z dela, ne vpliva na povračilo stroškov prevoza, ki izhaja iz kraja dogovorjenega s pogodbo o zaposlitvi.«
Dosedanji četrti odstavek 2. točke 58.c člena postane peti odstavek.
8. člen
Spremeni se drugi odstavek 69. člena, tako da se glasi:
»69. člen
Odpoved kolektivne pogodbe
(2) V primeru, da ne pride do sklenitve nove kolektivne pogodbe in je bila podana izjava o prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe iz drugega odstavka 4. člena te kolektivne pogodbe, se do sklenitve nove, vendar najdlje 12 mesecev, uporabljajo določbe normativnega dela te pogodbe.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Spremembe in dopolnitve te kolektivne pogodbe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od prvega dne naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Do uveljavitve sprememb in dopolnitev te kolektivne pogodbe, se uporabljajo nespremenjene določbe te kolektivne pogodbe.
10. člen
Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti je podpisana v sedmih originalnih izvodih, s tem, da vsak podpisnik prejme en izvod ob podpisu, ostali štirje pa se, skladno s 26. členom Zakona o kolektivnih pogodbah pošljejo Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zaradi vpisa v evidenco.
Ljubljana, dne 29. septembra 2014
Predstavnika delodajalcev:
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za promet in zveze
Predsednik
mag. Martin Mlakar l.r.
 
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za promet in zveze
Predsednik
Janko Pirkovič l.r.
 
Predstavnik delojemalcev:
 
ZSSS – Sindikat delavcev prometa
in zvez Slovenije
Generalna sekretarka
Cvetka Gliha l.r.
          SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

  Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske
              dejavnosti
              1. člen
  Spremeni se prvi odstavek prve točke Tarifne priloge h
Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti, in sicer
tako, da se glasi:

          »1. Najnižja osnovna plača
  (1) Najnižja osnovna plača kot vrednost najmanj zahtevnega
dela v posameznem tarifnem razredu za 174 ur mesečno od 1. 10.
2014 znaša:

+-----------------------------------+------------------+-------+
|     Tarifni razred      |Zneski v € mesečno| € na |
|                  |   za 174 ur  | uro |
+-----+-----------------------------+------------------+-------+
|I.  |najenostavnejša dela     |      559,84| 3,22 |
+-----+-----------------------------+------------------+-------+
|II. |enostavna dela        |      618,60| 3,56 |
+-----+-----------------------------+------------------+-------+
|III. |manj zahtevna dela      |      649,35| 3,73 |
+-----+-----------------------------+------------------+-------+
|IV. |srednje zahtevna dela    |      719,84| 4,14 |
+-----+-----------------------------+------------------+-------+
|V.  |zahtevna dela        |      802,82| 4,61 |
+-----+-----------------------------+------------------+-------+
|VI. |bolj zahtevna dela      |      920,21| 5,29 |
+-----+-----------------------------+------------------+-------+
|VII. |zelo zahtevna dela      |     1.145,33| 6,58 |
+-----+-----------------------------+------------------+-------+
|VIII.|visoko zahtevna dela     |     1.173,26| 6,74 |
+-----+-----------------------------+------------------+-------+
|IX. |najbolj zahtevna dela    |     1.206,12| 6,93 |
+-----+-----------------------------+------------------+-------+
|X.  |izjemo pomembna najbolj   |     1.432,89| 8,23 |
|   |zahtevna dela        |         |    |
+-----+-----------------------------+------------------+-------+

                                «

              2. člen
  Spremeni se 2. točka Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi za
poštne in kurirske dejavnosti, tako da se glasi:

      »2. Usklajevanje najnižjih osnovnih plač
  (1) Najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi
dejavnosti se v mesecu januarju uskladijo v višini 90 % rasti
cen življenjskih potrebščin preteklega leta. Za uskladitev se
uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije
o povprečni letni stopnji rasti cen življenjskih potrebščin.
  (2) Najnižje osnovne plače po kolektivni pogodbi dejavnosti
se prvič uskladijo januarja 2015.
  (3) Po uskladitvi najnižjih osnovnih plač iz prvega in
drugega odstavka tega člena, vendar najkasneje do konca meseca
marca, se po ugotovljenih rezultatih poslovanja, doseženi
inflaciji in doseženi produktivnosti v podjetju, socialni
partnerji v podjetju dogovorijo o višini in načinu uskladitve
osnovnih plač. Do dogovora iz tretjega odstavka tega člena se
osnovne plače ne uskladijo.«
              3. člen

  Spremeni se 4. točka Tarifne priloge h Kolektivni za poštne
in kurirske dejavnosti, tako da se glasi:
       »4. Povračilo stroškov v zvezi z delom
  (1) Znesek povračila stroškov prehrane med delom znaša
najmanj 4,37 € na dan dela, razen ko zakon ne določa drugače.
Znesek povračila stroškov prehrane se usklajuje januarja
tekočega leta z doseženo povprečno letno inflacijo preteklega
leta. Znesek po tej kolektivni pogodbi se prvič uskladi
januarja 2015.
  (2) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela znaša 95 %
cene najcenejšega javnega prevoza oziroma 75 % zneska,
določenega v četrtem odstavku 3. člena Uredbe o davčni
obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega
razmerja (Uradni list RS, 140/06, 76/08; v nadaljnjem besedilu:
Uredba).
  (3) Delavec je upravičen do povračila dejansko opravljenih
stroškov prevoza na službenem potovanju, ki so dokazani z
računi. V primeru, da delavec uporablja lastno prevozno
sredstvo, je za vsak poln kilometer upravičen do povračila
stroška, določenega v tretjem odstavku 5. člena Uredbe.
  (4) Dnevnice, ki pripadajo delavcem za službena potovanja
znotraj Republike Slovenije in terenski dodatek, se izplačujejo
v višini gornjih zneskov, določenih v Uredbi.
  (5) Dnevnice, ki pripadajo delavcem za službena potovanja v
tujini, se izplačujejo v višini gornjih zneskov, določenih v
Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujini
(Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02,
66/04, 73/04, 114/06 – ZUE, 16/07, 30/09, 51/12).«

              4. člen
             KONČNA DOLOČBA
  Spremeni se 6. točka Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi za
poštne in kurirske dejavnosti, tako da se glasi:

             »6. Veljavnost
  (1) Spremembe in dopolnitve Tarifne priloge h Kolektivni
pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
se uporabljajo od prvega dne v naslednjem mesecu po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
  (2) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena veljajo
najnižje osnovne plače od 1. 10. 2014 dalje.
  (3) Spremembe in dopolnitve Tarifne priloge veljajo do
sklenitve nove tarifne priloge.«

  Ljubljana, dne 29. septembra 2014

            Predstavnika delodajalcev:


           Združenje delodajalcev Slovenije
            Sekcija za promet in zveze
                Predsednik
             mag. Martin Mlakar l.r.

           Gospodarska zbornica Slovenije
            Združenje za promet in zveze
                Predsednik
              Janko Pirkovič l.r.

            Predstavnik delojemalcev:

           ZSSS – Sindikat delavcev prometa
              in zvez Slovenije
              Generalna sekretarka
              Cvetka Gliha l.r.


  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je dne 3. 10. 2014 izdalo potrdilo št. 02047-4/2005-8
o tem, da so Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za
poštne in kurirske dejavnosti in Spremembe in dopolnitve
Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske
dejavnosti vpisane v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25.
člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06)
pod zaporedno številko 43/2.                  

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti