Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

3058. Pravilnik o razvidu izvajalcev javno veljavnih višješolskih študijskih programov, stran 8162.

Na podlagi 27. člena in za izvajanje 26. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) ter za izvajanje določb Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o razvidu izvajalcev javno veljavnih višješolskih študijskih programov
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja vpis in izbris izvajalcev javno veljavnih višješolskih študijskih programov (v nadaljnjem besedilu: program) v razvid in vsebino ter način vodenja razvida.
Izvajalci iz prejšnjega odstavka so višje strokovne šole (v nadaljnjem besedilu: šole).
2. člen
(razvid)
Razvid je javna knjiga, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. člen
(začetek postopka za vpis v razvid)
Postopek za vpis javne šole v razvid se začne po uradni dolžnosti z izdajo sklepa ministra o dodelitvi programa.
Postopek za vpis zasebne šole v razvid se začne na predlog ustanovitelja. Predlog mora biti vložen najmanj šest mesecev pred predvidenim razpisom za vpis v višje strokovno izobraževanje.
4. člen
(predlog za vpis v razvid)
Šola vloži predlog za vpis v razvid ministrstvu na obrazcih, objavljenih na spletni strani ministrstva, in jim priloži:
– izvedbeni študijski program,
– podatke o direktorju oziroma ravnatelju, organizatorju praktičnega izobraževanja, predavateljih, inštruktorjih, laborantih, knjižničarju in referentu za študijske in študentske zadeve,
– podatke o prostorih in opremi,
– sklenjene pogodbe o sodelovanju z delodajalci za praktično izobraževanje študentov.
Zasebna šola predlogu za vpis v razvid poleg podatkov iz prejšnjega odstavka priloži še ustanovitveni akt.
5. člen
(izvajanje programa v tujini)
Če želi šola izvajati program v tujini, mora poleg podatkov iz prejšnjega člena priložiti izjavo, ali bo program izvajala samostojno ali v sodelovanju s tujo šolo. Če bo program izvajala v sodelovanju s tujo šolo, mora predlogu za vpis v razvid poleg podatkov iz prejšnjega člena priložiti še:
– ime, naslov in sedež tuje šole,
– dokazilo o registraciji tuje šole, iz katerega je razvidna dejavnost, s katero se ukvarja,
– podatke o izvedbi programa (pogodbe oziroma sporazumi o sodelovanju).
6. člen
(izvajanje skupnih programov)
Določbe prejšnjega člena se smiselno uporabljajo tudi, kadar želi šola izvajati skupni program v sodelovanju s šolami doma ali v tujini. Če želi šola izvajati skupni program samo v sodelovanju s šolami doma, ji ni treba priložiti dokazila iz druge alineje prejšnjega odstavka.
7. člen
(dokazila)
Šola mora za potrebe vpisa v razvid oziroma spremembe podatkov v razvidu poleg obrazcev iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika ministrstvu posredovati še naslednja dokazila:
– potrdilo o nastopnem predavanju v izvirniku ali overjeni fotokopiji, če predavatelj nima opravljenega strokovnega izpita,
– sklepe o imenovanju v naziv predavatelja višje šole v izvirniku ali overjeni fotokopiji,
– sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju študentov ali izjave delodajalcev o nameri za sklenitev pogodb,
– pogodbe o zaposlitvi oziroma o delu, sklenjene z ravnateljem, organizatorjem praktičnega izobraževanja, referentom za študijske in študentske zadeve in drugimi strokovnimi delavci pri izvajanju programa.
Če šola predlogu priloži izjave o nameri za sklenitev pogodb iz tretje ali četrte alineje prejšnjega odstavka, mora najpozneje do začetka študijskega leta, v katerem začne izvajati program, predložiti pogodbe.
8. člen
(vpis v razvid)
Šola se vpiše v razvid, ko izpolni z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za izvajanje programa. O tem se izda odločba. V odločbi se določi tudi, koliko študentov prvega letnika lahko šola vpiše v posameznem študijskem letu, in študijsko leto, v katerem lahko začne izvajati program.
9. člen
(ponovno preverjanje izpolnjevanja pogojev)
V postopku ponovnega preverjanja pogojev ministrstvo šolo pozove, da predloži dokumentacijo in podatke iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.
10. člen
(izbris iz razvida)
Ministrstvo šolo izbriše iz razvida po uradni dolžnosti najpozneje v 30 dneh po tem, ko izve za razloge izbrisa, ki jih določa zakon, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja. O izbrisu iz razvida se izda odločba.
11. člen
(vsebina razvida)
Razvid šol se vodi v javni knjigi, v razdelku za višje strokovne šole, v katerega se vpisujejo naslednji podatki:
– ime in sedež (naslov) šole, matična številka šole oziroma ime in naslov dislociranih enot, ali kraj in naslov izvajanja programa zunaj sedeža šole,
– pravno organizacijska oblika,
– ime in priimek zakonitega zastopnika šole,
– zaporedna številka vpisa v razvid,
– datum ustanovitve šole,
– datum vpisa v sodni register,
– datum vpisa šole v razvid,
– ime in naslov ustanovitelja oziroma ime in priimek, rojstni podatki in prebivališče, če je ustanovitelj fizična oseba,
– ime in evidenčna številka programa ter številka uradnega lista objave,
– študijsko leto začetka izvajanja programa,
– številka in datum izdaje odločbe o vpisu v razvid,
– kraj in naslov izvajanja programa izven sedeža šole,
– datum in številka odločbe o izbrisu iz razvida ter razlogi zanj.
12. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih višješolskih študijskih programov (Uradni list RS, št. 42/06).
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-49/2014
Ljubljana, dne 24. septembra 2014
EVA 2014-3330-0036
dr. Stanislava Setnikar Cankar l.r.
Ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti