Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

3057. Uredba o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije v povezavi z razmerami v Ukrajini in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi, stran 8158.

Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06), izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije v povezavi z razmerami v Ukrajini in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi v skladu s:
– Sklepom Sveta 2014/145/SZVP z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L št. 78 z dne 17. 3. 2014, str. 16), zadnjič spremenjenim s Sklepom Sveta 2014/658/SZVP z dne 8. septembra 2014 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L št. 271 z dne 12. 9. 2014, str. 47), (v nadaljnjem besedilu: Sklep 2014/145/SZVP), in
– Sklepom Sveta 2014/512/SZVP z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L št. 229 z dne 31. 7. 2014, str. 13), zadnjič spremenjenim s Sklepom Sveta 2014/659/SZVP z dne 8. septembra 2014 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L št. 271 z dne 12. 9. 2014, str. 54), (v nadaljnjem besedilu: Sklep 2014/512/SZVP).
(2) S to uredbo se določajo pristojni organi in sankcije za kršitve določb:
– Uredbe Sveta (EU) št. 269/2014 z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L št. 78 z dne 17. 3. 2014, str. 6), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 959/2014 z dne 8. septembra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L št. 271 z dne 12. 9. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 269/2014/EU),
– Uredbe Sveta (EU) št. 692/2014 z dne 23. junija 2014 o omejitvah uvoza blaga s poreklom s Krima ali iz Sevastopola v Unijo, kot odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola (UL L št. 183 z dne 24. 6. 2014, str. 9), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 825/2014 z dne 30. julija 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 692/2014 o omejitvah uvoza blaga s poreklom s Krima ali iz Sevastopola v Unijo, kot odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola (UL L št. 226 z dne 30. 7. 2014, str. 2), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 692/2014/EU), in
– Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L št. 229 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 960/2014 z dne 8. septembra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L št. 271 z dne 12. 9. 2014, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 833/2014/EU).
II. OMEJEVALNI UKREPI
2. člen
(1) Državljanom Republike Slovenije ali z ozemlja Republike Slovenije ali z uporabo plovil, ki plovejo pod zastavo Republike Slovenije, ali zrakoplovov, registriranih v Republiki Sloveniji, je prepovedano:
a) v Rusijo neposredno ali posredno dobavljati, prodajati ali prenašati vojaško orožje in opremo ter druge obrambne proizvode in paravojaško opremo, ne glede na to, ali je tako blago po poreklu iz EU (v nadaljnjem besedilu: EU) ali ne;
b) uvažati, kupovati ali prenašati orožje in opremo iz prejšnje točke iz Rusije, razen v primerih iz četrtega odstavka 2. člena Sklepa 2014/512/SZVP.
(2) Paravojaška oprema iz prejšnjega odstavka vključuje zlasti:
a) akustične naprave, ki jih proizvajalec ali dobavitelj predstavlja kot primerne za obvladovanje nemirov, in njihove posebej izdelane sestavne dele;
b) ščite za uporabo v nemirih ter policijske neprebojne ščite in njihove posebej izdelane sestavne dele;
c) lisice, izdelane za omejevanje gibanja ljudi, katerih največja skupna velikost skupaj z verigo pri merjenju od zunanjega roba enega okova do zunanjega roba drugega v zaklenjenem stanju je od 240 mm do 280 mm;
č) pasove za uporabo elektrošoka, izdelane za omejevanje gibanja ljudi z elektrošokom z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
d) vodne topove in njihove posebej izdelane sestavne dele;
e) vozila za obvladovanje nemirov, posebej izdelana ali prirejena tako, da jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja protestnikov, in njihove v ta namen posebej izdelane ali prirejene sestavne dele;
f) pištole z električnim nabojem z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
g) sestavne dele, posebej izdelane ali prirejene za prenosne pripomočke, izdelane ali prirejene za obvladovanje nemirov ali za samozaščito z uporabo elektrošoka (vključno s palicami in ščiti za povzročanje elektrošoka, pištolami za omamljanje in takimi z električnimi naboji);
h) gumijevke, palice za obvladovanje nemirov in podobne pripomočke za kazenski pregon;
i) oklepne jopiče, vključno z neprebojnimi oblačili, neprebojno podlogo in zaščitnimi čeladami;
j) biče;
k) dele in dodatke, izdelane ali prirejene za uporabo v opremi, ki je našteta v točkah od h) do j), ali z njo.
3. člen
(1) Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj se prepreči osebam v prilogi k Sklepu 2014/145/SZVP.
(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja, kadar Republiko Slovenijo zavezujejo mednarodnopravne obveznosti, in sicer:
– kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne medvladne organizacije,
– kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne konference, ki jo skliče Organizacija združenih narodov ali katere pokroviteljica je Organizacija združenih narodov,
– na podlagi večstranskega sporazuma, ki določa privilegije in imunitete, ali
– kadar je Republika Slovenija gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.
(3) O primerih iz prejšnjega odstavka je treba ustrezno obvestiti Svet EU.
(4) Izjeme od ukrepov iz prvega odstavka tega člena se lahko dovolijo, kadar je potovanje utemeljeno zaradi nujnih humanitarnih potreb ali udeležbe na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki jih prireja EU in na katerih poteka politični dialog, ki neposredno spodbuja politične cilje omejevalnih ukrepov, vključno s podporo ozemeljski celovitosti, suverenosti in neodvisnosti Ukrajine.
(5) Če Republika Slovenija želi odobriti izjemo na podlagi prejšnjega odstavka, mora o tem predhodno pisno obvestiti Svet EU. Šteje se, da je bila izjema dovoljena, če nobeden od članov Sveta EU v dveh delovnih dneh po prejemu obvestila o predlagani izjemi iz prejšnjega stavka ne pošlje pisnega ugovora. Če en ali več članov Sveta EU vloži ugovor, lahko Svet EU s kvalificirano večino odloči, da bo predlagano izvzetje odobril.
(6) O odobritvi izjem po tem členu odloča ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ki skladno s tretjim in petim odstavkom tega člena obvešča Svet EU. O odobritvi izjem ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, obvesti tudi policijo. To obvestilo mora vsebovati seznam oseb, ki jim je bil dovoljen vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj.
(7) Kadar se na podlagi drugega ali četrtega odstavka tega člena osebam iz prvega odstavka tega člena dovoli vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj, se táko dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo dano, in na osebe, na katere se nanaša.
4. člen
(1) Za izvajanje Uredbe 269/2014/EU, Uredbe 692/2014/EU in Uredbe 833/2014/EU so v Republiki Sloveniji pristojni naslednji organi:
– ministrstvo, pristojno za finance, za izvajanje 4., 5. in 6. člena Uredbe 269/2014/EU,
– ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj in tehnologijo, za izvajanje 2. člena Uredbe 833/2014/EU,
– ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi predhodnega mnenja stalne koordinacijske skupine za omejevalne ukrepe iz 7. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06), za izvajanje točke b) tretjega odstavka 4. člena Uredbe 833/2014/EU,
– ministrstvo, pristojno za energijo, za izvajanje 3. člena in točke a) tretjega odstavka 4. člena Uredbe 833/2014/EU, ter za izvajanje petega odstavka 2.c člena Uredbe 692/2014/EU v obsegu, v katerem se nanaša na promet, energijo in izkoriščanje zalog nafte, plina in mineralov,
– ministrstvo, pristojno za telekomunikacije, za izvajanje 2.c člena Uredbe 692/2014/EU v obsegu, v katerem se nanaša na telekomunikacije,
– Banka Slovenije za izvajanje prvega odstavka 7. člena Uredbe 269/2014/EU in
– ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, za izvajanje 8. in 12. člena Uredbe 269/2014/EU, 7. člena Uredbe 692/2014/EU in 6. člena Uredbe 833/2014/EU.
(2) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v skladu s 16. členom Uredbe 269/2014/EU, 9. členom Uredbe 692/2014/EU in 9. členom Uredbe 833/2014/EU objavi seznam pristojnih organov s podatki za stike na spletni strani, navedeni v prilogi II k Uredbi 269/2014/EU, v prilogi I k Uredbi 692/2014/EU in v prilogi I k Uredbi 833/2014/EU.
III. KAZENSKE DOLOČBE
5. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) v Rusijo za uporabo v njej ali v njeno korist neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža vojaško orožje in opremo ter druge obrambne proizvode in paravojaško opremo, ne glede na to, ali je tako blago po poreklu iz EU ali ne (točka a) prvega odstavka 2. člena te uredbe);
b) uvaža, kupuje ali prenaša orožje in opremo iz prejšnje točke iz Rusije (točka b) prvega odstavka 2. člena te uredbe).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov (točka b) prvega odstavka 2. člena te uredbe).
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža blago in tehnologijo s seznama iz priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo, ne glede na to, ali je po poreklu iz EU ali ne (UL L št. 134 z dne 29. 5. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: blago in tehnologija z dvojno rabo):
– fizičnim ali pravnim osebam, subjektom in organom v Rusiji ali za uporabo v tej državi, če je ali bi lahko bilo navedeno blago delno ali v celoti namenjeno za uporabo v vojaške namene ali za vojaške končne uporabnike (prvi odstavek 2. člena Uredbe 833/2014/EU),
– fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Rusiji s seznama iz Priloge IV k Uredbi 833/2014/EU (prvi odstavek 2.a člena Uredbe 833/2014/EU);
b) uvaža blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola v EU (točka a) 2. člena Uredbe 692/2014/EU);
c) fizičnim ali pravnim osebam, subjektom in organom na Krimu ali v Sevastopolu ali za uporabo na Krimu ali v Sevastopolu neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža blago in tehnologijo iz priloge III k Uredbi 692/2014/EU (prvi odstavek 2.c člena Uredbe 692/2014/EU).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju z Uredbo 692/2014/EU in Uredbo 833/2014/EU:
a) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno daje tehnično pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije (UL C št. 107 z dne 9. 4. 2014, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: skupni seznam) ali z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga s skupnega seznama (točka a) prvega odstavka 5. člena Uredbe 833/2014/EU);
b) neposredno ali posredno daje tehnično pomoč ali posredniške storitve v zvezi z blagom in tehnologijo z dvojno rabo, ali z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo takega blaga ali tehnologij, če je ali bi lahko bilo to blago v celoti ali delno namenjeno za uporabo v vojaške namene ali za vojaške končne uporabnike:
– kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v tej državi (točka c) prvega odstavka 4. člena Uredbe 833/2014/EU);
– kateri koli osebi, subjektu ali organu v Rusiji s seznama iz Priloge IV k Uredbi 833/2014/EU (točka a) drugega odstavka 2.a člena Uredbe 833/2014/EU);
c) neposredno ali posredno zagotavlja financiranje ali finančno pomoč, povezano z blagom in tehnologijami s skupnega seznama, vključno zlasti z nepovratnimi sredstvi, posojili in zavarovanjem ali garancijo kreditnih izvoznih poslov, pa tudi zavarovanjem in pozavarovanjem za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takega blaga ali za kakršno koli zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji (točka b) prvega odstavka 4. člena Uredbe 833/2014/EU);
č) neposredno ali posredno zagotavlja financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo z dvojno rabo ter vključuje zlasti subvencije, posojila in izvozna kreditna zavarovanja v zvezi z nakupom, prenosom ali izvozom teh izdelkov ali v zvezi z zagotavljanjem pripadajoče tehnične pomoči:
– kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v tej državi (točka d) prvega odstavka 4. člena Uredbe 833/2014/EU);
– kateri koli osebi, subjektu ali organu v Rusiji s seznama iz Priloge IV (točka a) drugega odstavka 2.a člena Uredbe 833/2014/EU);
d) neposredno ali posredno zagotavlja financiranje ali finančno pomoč ter zavarovanje in pozavarovanje, povezano z uvozom blaga s poreklom s Krima ali iz Sevastopola v EU (točka b) 2. člena Uredbe 692/2014/EU);
e) neposredno ali posredno zagotavlja tehnično pomoč ali posredniške storitve v zvezi z blagom in tehnologijo iz priloge III k Uredbi 692/2014/EU ali v zvezi z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo predmetov iz navedene priloge kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu na Krimu ali v Sevastopolu ali za uporabo na Krimu ali v Sevastopolu (točka a) tretjega odstavka 2.c člena Uredbe 692/2014/EU);
f) neposredno ali posredno zagotavlja financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo iz priloge III k Uredbi 692/2014/EU kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu na Krimu ali v Sevastopolu ali za uporabo na Krimu ali v Sevastopolu (točka b) tretjega odstavka 2.c člena Uredbe 692/2014/EU).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) odobri kakršno koli finančno posojilo ali kredit, zlasti v zvezi z vzpostavljanjem, pridobivanjem ali razvojem infrastrukture v sektorjih prometa, telekomunikacij ali energetike ali v zvezi z izkoriščanjem virov nafte, plina ali mineralov na Krimu ali v Sevastopolu (točka a) prvega odstavka in točka a) drugega odstavka 2.a člena Uredbe 692/2014/EU);
b) pridobi ali poveča lastniški delež, vključno s prevzemom v celoti ter s pridobitvijo delnic in lastniških vrednostnih papirjev, v podjetjih s sedežem na Krimu ali v Sevastopolu, ki so dejavna na področju vzpostavljanja, pridobivanja ali razvoja infrastrukture v sektorjih prometa, telekomunikacij ali energetike ali pri izkoriščanju virov nafte, plina ali mineralov na Krimu ali v Sevastopolu (točka b) prvega in drugega odstavka 2.a člena Uredbe 692/2014/EU);
c) ustanovi kakršno koli skupno podjetje, povezano z vzpostavljanjem, pridobivanjem ali razvojem infrastrukture v sektorjih prometa, telekomunikacij ali energetike ali v zvezi z izkoriščanjem virov nafte, plina ali mineralov na Krimu ali v Sevastopolu (točka c) prvega in drugega odstavka 2.a člena Uredbe 692/2014/EU);
č) posredno ali neposredno zagotavlja tehnično pomoč ali posredniške storitve v zvezi z naložbenimi dejavnostmi iz točk a), b) in c) tega odstavka (2.b člen Uredbe 692/2014/EU).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) ne pridobi predhodnega dovoljenja za neposredno ali posredno prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije iz priloge II k Uredbi 833/2014/EU fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Rusiji ali, če se taka pomoč nanaša na tehnologije za uporabo v Rusiji, kateri koli osebi, subjektu ali organu v kateri koli drugi državi (prvi odstavek 3. člena Uredbe 833/2014/EU);
b) ne pridobi dovoljenja za zagotavljanje tehnične pomoči ali posredniških storitev v zvezi z blagom in tehnologijo iz priloge II k Uredbi 833/2014/EU ter z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo navedenega neposredno ali posredno za katero koli osebo, subjekt ali organ v Rusiji ali, če se navedena pomoč nanaša na tehnologije za uporabo v Rusiji, kateri koli osebi, subjektu ali organu v kateri koli drugi državi (točka a) tretjega odstavka 4. člena Uredbe 833/2014/EU);
c) ne pridobi dovoljenja za zagotavljanje financiranja ali finančne pomoči v zvezi z blagom in tehnologijo iz priloge II k Uredbi 833/2014/EU, še zlasti subvencij, posojil in zavarovanja kreditnih izvoznih poslov, za vsako prodajo, dobavo, prenos ali izvoz navedenega ali za vsako zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči neposredno ali posredno kateri koli osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali, če se navedena pomoč nanaša na tehnologije za uporabo v Rusiji, kateri koli osebi, subjektu ali organu v kateri koli drugi državi ali za uporabo v tej državi (točka b) tretjega odstavka 4. člena Uredbe 833/2014/EU).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
10. člen
(1) Z globo od 1.500 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju z Uredbo 269/2014/EU:
a) ne zamrzne vseh sredstev in gospodarskih virov oseb, subjektov ali organov iz priloge I k Uredbi 269/2014/EU (prvi odstavek 2. člena Uredbe 269/2014/EU);
b) osebam, subjektom ali organom iz priloge I k Uredbi 269/2014/EU neposredno ali posredno ali v njihovo korist da na razpolago kakršna koli sredstva ali gospodarske vire (drugi odstavek 2. člena Uredbe 269/2014/EU).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
11. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:
a) takoj ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli k spoštovanju obveznosti iz Uredbe 269/2014/EU, kakor je na primer zamrznitev računov in zneskov skladno z 2. členom Uredbe 269/2014/EU, pristojnim organom, ki so navedeni na spletnih straneh iz priloge II k Uredbi 269/2014/EU, če prebiva ali ima sedež v Republiki Sloveniji, ter neposredno ali prek teh pristojnih organov Evropski komisiji (točka a) prvega odstavka 8. člena Uredbe 269/2014/EU);
b) ne sodeluje s pristojnimi organi iz priloge II k Uredbi 269/2014/EU pri vsakem preverjanju takih podatkov (točka b) prvega odstavka 8. člena Uredbe 269/2014/EU).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
12. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) v zvezi s pogodbo ali drugo transakcijo, katere izvedba je bila posredno ali neposredno, v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu z Uredbo 269/2014/EU, ugodi kakršnemu koli zahtevku, skupaj z zahtevki za nadomestilo škode ali podobnimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti obveznice, garancije ali jamstva, predvsem finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki jih zahtevajo:
– fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, uvrščeni na seznam iz priloge I k Uredbi 269/2014/EU (točka a) prvega odstavka 11. člena Uredbe 269/2014/EU);
– katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek ene od oseb, subjektov ali organov iz prejšnje točke ali v njihovem imenu (točka b) prvega odstavka 11. člena Uredbe 269/2014/EU);
b) v zvezi s pogodbo ali drugo transakcijo, katerih izvedba je bila neposredno ali posredno, v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu z Uredbo 692/2014/EU, ugodi kakršnemu koli zahtevku, skupaj z zahtevki za nadomestilo škode ali podobnimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti obveznice, garancije ali jamstva, predvsem finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki jih zahtevajo:
– fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi s seznama iz priloge I k Uredbi 269/2014/EU (točka a) prvega odstavka 6. člena Uredbe 692/2014/EU);
– katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek ali v imenu ene od oseb, subjektov ali organov s seznama iz priloge I k Uredbi 269/2014/EU (točka b) prvega odstavka 6. člena Uredbe 692/2014/EU);
– katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, za katerega je bilo z arbitražno, sodno ali upravno odločbo ugotovljeno, da je kršil prepovedi iz Uredbe 692/2014/EU (točka c) prvega odstavka 6. člena Uredbe 692/2014/EU);
– katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, če je zahtevek povezan z blagom, katerega uvoz je prepovedan v 2. členu Uredbe 692/2014/EU (točka d) prvega odstavka 6. člena Uredbe 692/2014/EU);
c) v zvezi s pogodbo ali drugo transakcijo, katere izvedba je bila posredno ali neposredno, v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu z Uredbo 833/2014/EU, ugodi kakršnemu koli zahtevku, vključno z zahtevki za nadomestilo škode ali podobnimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti ali plačilo obveznice, garancije ali jamstva, predvsem finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki jih zahtevajo:
– subjekti iz točk b in c prvega odstavka 5. člena ter točk c in d drugega odstavka 5. člena ali s seznama iz prilog III, IV, V in VI k Uredbi 833/2014/EU (točka a) prvega odstavka 11. člena Uredbe 833/2014/EU);
– katera koli druga ruska oseba, subjekt ali organ (točka b) prvega odstavka 11. člena Uredbe 833/2014/EU);
– katera koli oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek oseb, subjektov ali organov iz točke a ali b prvega odstavka 11. člena Uredbe 833/2014/EU ali v njihovem imenu (točka c) prvega odstavka 11. člena Uredbe 833/2014/EU).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
13. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) neposredno ali posredno kupi, proda, zagotavlja investicijske storitve ali pomoč pri izdaji oziroma drugem poslovanju s prenosljivimi vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega trga z zapadlostjo, daljšo od 90 dni, ki so jih po 1. avgustu 2014 do 12. septembra 2014, ali z zapadlostjo, daljšo od 30 dni, ki so jih po 12. septembru 2014 izdali:
– večja kreditna institucija ali druga večja institucija s seznama v prilogi III k Uredbi 833/2014/EU, ki ima izrecne pristojnosti za spodbujanje konkurenčnosti ruskega gospodarstva, njegove diverzifikacije in naložb ter ima sedež v Rusiji in je v javni lasti ali ima pod javnim nadzorom več kot 50 odstotni delež od 1. avgusta 2014 (točka a) prvega odstavka 5. člena Uredbe 833/2014/EU);
– pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem zunaj EU, katerega najmanj 50 odstotni delež je v lasti subjekta s seznama iz priloge III k Uredbi 833/2014/EU (točka b) prvega odstavka 5. člena Uredbe 833/2014/EU);
– pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz prejšnje točke ali s seznama iz priloge III k Uredbi 833/2014/EU (točka c) prvega odstavka 5. člena Uredbe 833/2014/EU);
b) neposredno ali posredno kupi, proda, zagotavlja investicijske storitve ali pomoč pri izdaji ali drugem poslovanju s prenosljivimi vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega trga z zapadlostjo, daljšo od 30 dni, ki so jih po 12. septembru 2014 izdali:
– pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji, ki se ukvarja predvsem z in namenja obsežno dejavnost načrtovanju, proizvodnji, prodaji ali izvozu vojaške opreme ali storitev s seznama iz Priloge V k Uredbi 833/2014/EU, razen pravnih oseb, subjektov ali organov, ki so dejavni v vesoljskem sektorju ali sektorju za jedrsko energijo (točka a) drugega odstavka 5. člena Uredbe 833/2014/EU);
– pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji, ki je pod javnim nadzorom ali katerega več kot 50 odstotni delež je v javni lasti in ima ocenjena skupna sredstva več kot en bilijon ruskih rubljev ter katerega ocenjeni prihodki vsaj v 50 odstotkih izhajajo iz prodaje ali prevoza surove nafte ali naftnih derivatov s seznama iz Priloge VI k Uredbi 833/2014/EU (točka b) drugega odstavka 5. člena Uredbe 833/2014/EU);
– pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem zunaj EU, katerega več kot 50 odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prve in druge alineje te točke (točka c) drugega odstavka 5. člena Uredbe 833/2014/EU), ali
– pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz prve, druge ali tretje alineje te točke (točka d) drugega odstavka 5. člena Uredbe 833/2014/EU);
c) neposredno ali posredno vzpostavi ali sodeluje v kakršni koli ureditvi za dajanje novih posojil ali kreditov, katerih zapadlost je daljša od 30 dni, kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu iz prvega ali drugega odstavka 5. člena Uredbe 833/2014/EU po 12. septembru 2014, razen posojil ali kreditov, ki imajo poseben in dokumentiran namen zagotavljati financiranje za uvoz ali izvoz blaga, ki ni prepovedan, in nefinančnih storitev med EU in Rusijo, ali posojil, ki imajo poseben in dokumentiran namen zagotavljati nujna sredstva za doseganje meril solventnosti in likvidnosti za pravne osebe s sedežem v EU, ki so v več kot 50 odstotni lasti subjekta iz Priloge III k Uredbi 833/2014/EU (tretji odstavek 5. člena Uredbe 833/2014/EU).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
14. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) zavestno in naklepno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz prvega in drugega odstavka 2. člena Uredbe 269/2014/EU (9. člen Uredbe 269/2014/EU);
b) zavestno in naklepno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje ukrepom iz 2. člena ter prvega in tretjega odstavka 2.c člena Uredbe 692/2014/EU (4. člen in četrti odstavek 2.c člena Uredbe 692/2014/EU);
c) zavestno in naklepno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje ukrepom iz 2., 2.a, 3.a, 4. in 5. člena Uredbe 833/2014/EU, skupaj z delovanjem namesto enega od subjektov iz 5. člena Uredbe 833/2014/EU ali z uporabo izjem iz tretjega odstavka 5. člena Uredbe 833/2014/EU za financiranje subjektov iz 5. člena Uredbe 833/2014/EU (12. člen Uredbe 833/2014/EU).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
IV. NADZOR
15. člen
(1) Izvajanje določb te uredbe ter Uredbe 269/2014/EU, Uredbe 296/2014/EU in Uredbe 833/2014/EU v okviru pooblastil iz zadev stvarne pristojnosti organa nadzirajo pristojni inšpekcijski organi in finančna uprava, policija ter pristojni nosilci javnih pooblastil. Če gre za vojaško orožje in vojaško opremo, opravljajo nadzor iz prejšnjega stavka inšpekcijski organ, pristojen za obrambo, in finančna uprava, če gre za civilno orožje, strelivo in gospodarska razstreliva, pa inšpekcijski organ, pristojen za notranje zadeve, in finančna uprava.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka organi odvzamejo predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali so nastali v zvezi z njim. Kadar teh predmetov ni možno odvzeti, se odvzame njihova protivrednost.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb te uredbe ter Uredbe 269/2014/EU, Uredbe 692/2014/EU in Uredbe 833/2014/EU organi iz prvega odstavka tega člena takoj obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
V. KONČNI DOLOČBI
16. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine, in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 269/2014 (Uradni list RS, št. 59/14).
17. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-39/2014
Ljubljana, dne 9. oktobra 2014
EVA 2014-1811-0110
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti