Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2014 z dne 14. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2014 z dne 14. 8. 2014

Kazalo

2655. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu, stran 7036.

Na podlagi 43. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 in 39/13) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu
1. člen
V Pravilniku o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 103/10 in 63/12) se v 1. členu za besedilom »(UL L, št. 168 z dne 1. 5. 2004, str. 35)« doda besedilo »ter z Direktivo sveta 2013/22/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prometne politike zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L, št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 356)«.
2. člen
Peta alineja drugega odstavka 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– vsaj ena učilnica, ki omogoča opravljanje teoretičnega preskusa znanja in tečajev vsaj 30 kandidatov, pri čemer ima posamezen kandidat na razpolago vsaj 1,3 m² delovne površine in predavatelj ter člani izpitne komisije vsaj 2,0 m² delovne površine. Prostor mora biti ustrezno ogrevan (vsaj 21 °C) in mora imeti zagotovljeno primerno zračenje. Zagotovljene morajo biti delujoče sanitarije. Ti pogoji veljajo tudi, če se izpiti oziroma redna usposabljanja izvajajo na drugi lokaciji.«.
3. člen
Na koncu 6. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če organizacija v kateri je voznik zaključil izobraževanje za poklic voznika nima pooblastila za izvajanje pridobivanja temeljnih kvalifikacij voznika, lahko vozniku spričevalo o pridobljenih temeljnih kvalifikacijah, na podlagi spričevala o zaključenem šolanju za poklic voznika, izda center, ki ima pooblastilo za pridobivanje temeljnih kvalifikacij. Spričevalo podpiše predsednik komisije za preskus znanja iz 12. člena tega pravilnika.«.
4. člen
Peti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) K praktičnemu preizkusu znanja sme pristopiti kandidat, ki ima opravljen vozniški izpit ustrezne kategorije in veljavno potrdilo da je opravil vozniški izpit. Kandidat, ki še ni opravil vozniškega izpita ustrezne kategorije in ne izpolnjuje pogoja ustrezne starosti, določene z zakonom, ki ureja varnost cestnega prometa, mora pri enem od izvajalcev pridobivanja temeljnih kvalifikacij začeti usposabljanje za pridobitev kvalifikacije. Na podlagi potrdila izvajalca, da je začel usposabljanje za pridobitev temeljne kvalifikacije, opravi vozniški izpit. Ko pridobi tudi temeljno kvalifikacijo voznika, mu na podlagi potrdila o opravljenem vozniškem izpitu in spričevala o pridobljeni temeljni kvalifikaciji upravna enota izda vozniško dovoljenje. Praktični preskus kandidat opravlja pred članom izpitne komisije za praktični preskus znanja. Če kandidat opravlja preizkus znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije za C in D kategorijo, opravlja praktični preizkus samo z vozilom D kategorije.«.
Na koncu devetega odstavka se doda besedilo, ki se glasi:
»Zaradi lažjega načrtovanja voženj in morebitnih sprememb ali odpovedi kandidatov lahko prijava praktične vožnje vsebuje samo podatke o datumu, uri in kraju preskusa ter podatke o ocenjevalcu vožnje.«.
5. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
(1) Izpit poteka v slovenskem jeziku. Če je kandidat tuja fizična oseba, se poleg slovenščine uporablja tudi tuji jezik. Za kandidata, ki ne razume slovenskega jezika komisija zagotovi prevod izpitnih pol v jezik, ki ga razume. Izpitne pole kandidata, ki odgovorov niso pisali v slovenskem jeziku, komisija oceni, če ta jezik razume. V nasprotnem primeru izvajalec zagotovi prevod odgovorov na stroške kandidata pri sodno zapriseženem prevajalcu, komisija pa oceni prevedene odgovore.
(2) Šteje se, da je kandidat opravil preizkusa znanja, če je dosegel najmanj 60 odstotkov skupnega števila točk. Ocena pri preizkusu znanja je: »je opravil« ali »ni opravil«.
(3) Kandidat, ki ne soglaša z oceno preizkusa znanja, se lahko na izpitu oziroma najkasneje v roku dveh dni od seznanitve z oceno pritoži pri predsedniku izpitne komisije. Predsednik pritožbo preuči in o njej odloči. Lahko pa tudi določi drugo komisijo, ki ponovno oceni kandidatovo izpitno polo. Na podlagi ocen obeh komisij predsednik komisije odloči o pritožbi. Njegova odločitev je dokončna.«.
6. člen
Na koncu prvega odstavka 13. člena se doda besedilo, ki se glasi:
»Usposabljanje se izvaja v petih programih (modulih). Programi so oštevilčeni od 1 do 5, usposabljanja pa se izvajajo po vrstnem redu (vsako leto en program) in sicer od programa 1 do programa 5. Če voznik opravlja usposabljanja vsako leto, začne usposabljanje po programu 1 in nadaljuje usposabljanja tako, da zaključi skupno 35 urno usposabljanje s programom 5. Vozniki, ki v tekočem letu na novo pridobijo temeljno kvalifikacijo voznika in se odločijo za letna usposabljanja, začnejo usposabljanje naslednje leto po programu, ki je predviden za to leto. Če v petletnem obdobju veljavnosti temeljne kvalifikacije voznik kakšnega usposabljanja po programih, ki so se v preteklih letih že izvajali, ne opravi, opravi usposabljanje za vse programe, ki jih v tem času še ni opravil. Vozniki, ki se ne odločijo za letno usposabljanje, opravijo usposabljanje za vseh pet programov v zadnjem letu preden jim poteče veljavnost kode Evropske unije (»95«). Vozniki katerim veljavnost te kode poteče, in je ne podaljšajo pravočasno, morajo za podaljšanje imeti opravljenih 35 ur rednega usposabljanja po programih določenih za pet let nazaj, šteto od leta v katerem želi voznik ponovno podaljšati veljavnost kode Evropske unije (»95«). Ko voznik zaključi 35 urno usposabljanje po vseh 5 programih, naslednje leto začne usposabljanje po programu številka 1. Vsebine programov so določene v prilogi 11, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Redno usposabljanje se izvaja v obliki tečaja, ki traja 35 ur in je razdeljen na pet programov, ki vsak traja sedem ur. Voznik redno usposabljanje v trajanju 35 ur opravi v koledarskem letu, ko mu poteče veljavnost kvalifikacije. Če se odloči za letno usposabljanje opravi vsako leto sedem ur usposabljanja, po programih in na način določen v prvem odstavku tega člena. Usposabljanje po programu za tekoče leto se lahko začne izvajati od 1. decembra predhodnega leta. Ena ura usposabljanja traja 45 minut. Izvajalec mora v času sedmih ur usposabljanja zagotoviti vsaj tri 15-minutne odmore. Izvajalec lahko, za iste kandidate, izvede samo eno 7-urno usposabljanje dnevno.«.
Šesti odstavek se črta.
7. člen
V prvem odstavku 14. člena se besedilo »teden dni« nadomesti z besedilom »štiri dni«.
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V izjemnih primerih na katere izvajalec ni imel vpliva (bolezen predavatelja, nenapovedana odsotnost predavatelja …) in o njih do datuma izvedbe usposabljanja ni bil obveščen, lahko usposabljanje izvede z drugim predavateljem, ki izpolnjuje predpisane pogoje, vendar mora to najkasneje na dan izvedbe usposabljanja sporočiti na elektronski naslov, ki ga določi ministrstvo.«.
8. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(1) Upravni organ, pristojen za izdajo vozniških dovoljenj, izda na zahtevo kandidata in na podlagi predložitve pisne vloge in spričevala o pridobljenih temeljnih kvalifikacijah ter spričevala o rednem usposabljanju izkaznico in jo označi s kodo Evropske unije (»95«) skupaj z ustreznimi kategorijami dovoljenj ali to označi na kandidatovem vozniškem dovoljenju.
(2) Fizične lastnosti izkaznice morajo biti skladne s standardoma ISO 7810 in 7816-1 ter referenčni barvi, ki sta modra (pantone reflex blue) in rumena (pantone yellow). Metode za odobritev, da fizične lastnosti izkaznice ustrezajo mednarodnim standardom, morajo biti skladne s standardom ISO 10373. Izkaznica mora izpolnjevati enake zahteve glede zaščite pred ponarejanjem, kakor veljajo za vozniško dovoljenje. Fotografija mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju, velikosti 3,5 x 4,5 cm, v črno-beli ali barvni tehniki. Kandidat mora biti fotografiran od spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, čepice ali rute, razen pripadnikov verskih skupnosti in drugih oseb, ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega oblačila oziroma oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo. Izkaznica je dvostranska.
(3) Prva stran izkaznice vsebuje:
a) rubrika »izkaznica o vozniških kvalifikacijah«, natisnjena z velikimi črkami v uradnem jeziku ali uradnih jezikih države članice EU, ki izkaznico izdaja;
b) ime države članice EU, ki izkaznico izdaja (neobvezno);
c) oznako države članice, ki izkaznico izdaja, natisnjeno v negativu v modrem pravokotniku in obkroženo z 12 rumenimi zvezdicami; oznake so naslednje:
B: Belgija
CZ: Češka
DK: Danska
D: Nemčija
EST: Estonija
GR: Grčija
E: Španija
F: Francija
HR: Hrvaška
IRL: Irska
I: Italija
CY: Ciper
LV: Latvija
LT: Litva
L: Luksemburg
H: Madžarska
M: Malta
NL: Nizozemska
A: Avstrija
PL: Poljska
P: Portugalska
SLO: Slovenija
SK: Slovaška
FIN: Finska
S: Švedska
UK: Združeno kraljestvo;
d) rubrike s podatki, ki so oštevilčene:
1. priimek imetnika;
2. ime imetnika;
3. datum in kraj rojstva imetnika;
4.a datum izdaje;
4.b datum izteka veljavnosti;
4.c naziv organa, ki je izkaznico izdal (lahko je natisnjen na strani 2);
4.d različne številke, kot na primer številka vozniškega dovoljenja za upravne namene (neobvezno);
5.a številka vozniškega dovoljenja;
5.b serijska številka;
6. fotografija imetnika;
7. podpis imetnika;
8. običajni kraj bivanja ali poštni naslov imetnika (neobvezno);
9. (pod)kategorije vozil, za katere voznik izpolnjuje zahteve glede temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja;
e) naslov »vzorec Evropskih skupnosti« v slovenskem jeziku in rubrika »izkaznica o vozniških kvalifikacijah« v drugih uradnih jezikih Skupnosti, natisnjena z modro barvo, tako da sestavlja ozadje izkaznice:
– tarjeta de cualificaciön del conductor
– Osvedčeni profesni zpüsobilosti fidiče
– chaufforuddannelsesbevis
– Fahrerqualifizierungsnachweis
– juhi ametipädevuse kaart
– SeXxio eni^öp^raoT)^ oSnyoö
– driver qualification card
– carte de qualification de conducteur
– carta cäiliochta tiomäna
– kvalifikacijska kartica vozača
– carta di qualificazione del conducente
– vadltäja kvalifikäcijas aplieclba
– vairuotojo kvalifikacine kortele
– gepjärmüvezetöi kepesitesi igazolväny
– karta ta kwalifikazzjoni tas-sewwieq
– kwalificatiekaart bestuurder
– karta kwalifikacji kierowcy
– carta de qualificacäo do motorista
– preukaz o kvalifikäcii vodiča
– izkaznica o vozniških kvalifikacijah
– kuljettajan ammattipätevyyskortti
– yrkeskompetensbevis for forare.
(3) Druga stran izkaznice vsebuje rubrike, ki so oštevilčene:
9. kategorije vozil, za katere voznik izpolnjuje zahteve glede temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja;
10. kodo Skupnosti, ki potrjuje voznikovo temeljno kvalifikacijo;
11. prostor, predviden za morebiten vpis nujnih administrativnih podatkov ali podatkov v zvezi z varnostjo v cestnem prometu (neobvezno). Če so ti podatki v povezavi z rubrikami izkaznice iz tega člena, mora biti pred njimi zapisana ustrezna številka rubrike.
(4) Rubrike morajo biti obrazložene in sicer na prvi strani vsaj za rubrike 1, 2, 3, 4(a), 4(b), 4(c), 5(a), 5(b) in na drugi strani vsaj za rubriko 10 navedena razlaga oštevilčenih rubrik.
(5) Vzorec izkaznice, ki jo medsebojno priznajo države članice Evropske unije, je v prilogi 5 kot sestavni del tega pravilnika.«.
9. člen
V 17. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pooblaščeni centri ministrstvu posredujejo letna poročila o izvedenih izpitih za pridobitev temeljne kvalifikacije in rednih usposabljanjih voznikov. Poročila posredujejo na obrazcu, določenem v prilogi 12, ki je sestavni del tega pravilnika, najkasneje do 31. januarja za preteklo leto na elektronski naslov, ki ga določi ministrstvo.«.
10. člen
Priloga 8 se nadomesti z novo prilogo 8, ki je v prilogi 1 tega pravilnika.
11. člen
Za prilogo 10 se dodata novi prilogi 11 in 12, ki sta v prilogi 2 tega pravilnika.
12. člen
Prva usposabljanja voznikov po programu številka 1 se začnejo v letu 2015. Voznike se po tem programu lahko začne usposabljati 1. decembra 2014.
Vozniki katerim veljavnost kode Evropske unije (»95«) poteče v letih od 2015 do konca leta 2018 opravijo naslednja redna usposabljanja:
– vozniki, ki jim koda 95 poteče v letu 2015 (programi za leta 2011, 12, 13, 14 in program 1),
– vozniki, ki jim koda 95 poteče v letu 2016 (programi za leta 2012, 13, 14 ter program 1 in 2),
– vozniki, ki jim koda 95 poteče v letu 2017 (programi za leta 2013, 14 ter program 1, 2 in 3),
– vozniki, ki jim koda 95 poteče v letu 2018 (programi za leta 2014 ter program 1, 2, 3 in 4).
Vozniki iz prejšnjega odstavka po zaključenem usposabljanju nadaljujejo z usposabljanjem po programu, ki je na vrsti za naslednje leto.
Prva poročila o izvedenih izpitih za pridobitev temeljne kvalifikacije voznika in izvedenih rednih usposabljanjih, za obdobje od datuma pridobitve pooblastila za izvajanje pridobivanja temeljnih kvalifikacij in izvajanje rednih usposabljanj do 31. decembra 2014, pooblaščeni centri posredujejo ministrstvu najkasneje do 31. januarja 2015.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-118/2014
Ljubljana, dne 21. julija 2014
EVA 2014-2430-0055
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti