Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2014 z dne 28. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2014 z dne 28. 7. 2014

Kazalo

2552. Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja KOMUNALA Idrija d.o.o., stran 6605.

Na podlagi določila tretjega in četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah /ZGD-1/ (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13) sta Občinski svet Občine Idrija na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) na 29. seji dne 3. 7. 2014 in Občinski svet Občine Cerkno na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) na 21. seji dne 3. 7. 2014 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja KOMUNALA Idrija d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(status javnega podjetja)
S tem odlokom se družbi KOMUNALA Komunalno podjetje Idrija d.o.o., Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija, matična številka 5144647000, podeli status javnega podjetja (v nadaljevanju: javno podjetje), ustanovi se skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v javnem podjetju ter uskladi delovanje javnega podjetja z veljavno zakonodajo.
2. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z ustanovitvijo in poslovanjem javnega podjetja iz 1. člena tega odloka, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zakona, ki ureja gospodarske družbe.
3. člen
(uporaba izrazov)
(1) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe in v zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
(2) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
II. IMENA IN SEDEŽI USTANOVITELJIC
4. člen
(ime in sedež ustanoviteljic)
Ustanoviteljici javnega podjetja sta:
– Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija;
– Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno.
III. ČAS DELOVANJA IN PRENEHANJE
5. člen
(čas delovanja javnega podjetja)
Javno podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.
IV. FIRMA, SKRAJŠANA FIRMA, SEDEŽ IN DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA
6. člen
(firma, skrajšana firma in sedež javnega podjetja)
(1) Firma javnega podjetja je: Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o.
(2) Skrajšana firma javnega podjetja je: KOMUNALA d.o.o.
(3) Sedež javnega podjetja je v Idriji.
7. člen
(dejavnost javnega podjetja)
(1) Javno podjetje opravlja na območju občin ustanoviteljic tiste lokalne gospodarske javne službe, za katere tako s svojimi akti določita občini ustanoviteljici.
(2) Javno podjetje lahko na podlagi koncesije opravlja lokalne gospodarske javne službe za občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.
(3) Javno podjetje sme opravljati tudi druge dejavnosti, s katerimi zagotovi boljšo izkoriščenost svojih kapacitet oziroma mu omogoča pridobivanje dodatnih prihodkov, kolikor so tovrstne dejavnosti zajete v četrtem odstavku tega člena.
(4) Dejavnost javnega podjetja je v skladu z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v:
A02.200   Sečnja
A02.400   Storitve za gozdarstvo
B08.110   Pridobivanje kamna
B08.120   Pridobivanje gramoza, peska, gline
B09.900   Storitve za drugo rudarjenje
C11.010   Proizvodnja žganih pijač
C11.020   Proizvodnja vina iz grozdja
C11.070   Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in
      drugih stekleničenih vod
C16.100   Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
C16.230   Stavbno mizarstvo in tesarstvo
C18.120   Drugo tiskanje
C18.130   Priprava za tisk in objavo
C18.140   Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
C23.610   Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
C23.630   Proizvodnja sveže betonske mešanice
C23.690   Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa,
      mavca
C23.700   Obdelava naravnega kamna
C25.110   Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
      delov
C25.500   Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
      kovin, prašna metalurgija
C25.611   Prekrivanje kovin s kovino
C25.619   Druga površinska in toplotna obdelava kovin
C25.620   Mehanska obdelava kovin
C25.720   Proizvodnja ključavnic, okovja
C25.920   Proizvodnja lahke kovinske embalaže
C26.510   Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih
      in navigacijskih instrumentov in naprav
C27.120   Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
      elektrike
C27.400   Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
C28.240   Proizvodnja ročnih strojev in naprav
C33.110   Popravila kovinskih izdelkov
C33.120   Popravila strojev in naprav
C33.130   Popravila elektronskih in optičnih naprav
C33.140   Popravila električnih naprav
C33.170   Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih
      sredstev
C33.190   Popravila drugih naprav
C33.200   Montaža industrijskih strojev in naprav
D35.119   Druga proizvodnja električne energije
D35.120   Prenos električne energije
D35.130   Distribucija električne energije
D35.220   Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
D35.300   Oskrba s paro in vročo vodo
E36.000   Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
E37.000   Ravnanje z odplakami
E38.110   Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E38.120   Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
E38.210   Ravnanje z nenevarnimi odpadki
E38.220   Ravnanje z nevarnimi odpadki
E38.320   Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in
      odpadkov
E39.000   Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
F41.100   Organizacija izvedbe stavbnih projektov
F41.200   Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
F42.110   Gradnja cest
F42.120   Gradnja železnic in podzemnih železnic
F42.130   Gradnja mostov in predorov
F42.210   Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za
      tekočine in pline
F42.220   Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za
      elektriko in telekomunikacije
F42.910   Gradnja vodnih objektov
F42.990   Gradnja drugih objektov nizke gradnje
F43.110   Rušenje objektov
F43.120   Zemeljska pripravljalna dela
F43.130   Testno vrtanje in sondiranje
F43.210   Instaliranje električnih napeljav in naprav
F43.220   Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih
      napeljav in naprav
F43.290   Drugo inštaliranje pri gradnjah
F43.310   Fasaderska in štukaterska dela
F43.320   Vgrajevanje stavbnega pohištva
F43.330   Oblaganje tal in sten
F43.341   Steklarska dela
F43.342   Pleskarska dela
F43.390   Druga zaključna gradbena dela
F43.910   Postavljanje ostrešij in krovska dela
F43.990   Druga specializirana gradbena dela
G45.200   Vzdrževanje in popravila motornih vozil
G45.310   Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za
      motorna vozila
G45.320   Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za
      motorna vozila
G46.120   Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
      tehničnih kemikalij
G46.130   Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
      materiala
G46.170   Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
      izdelkov
G46.190   Nespecializirano posredništvo pri prodaji
      raznovrstnih izdelkov
G46.340   Trgovina na debelo s pijačami
G46.740   Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
      inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
G46.770   Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G47.250   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s pijačami
G47.520   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki,
      barvami in steklom
G47.761   Trgovina na drobno v cvetličarnah
G47.762   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
G47.810   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
      živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.820   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s
      tekstilijami in obutvijo
G47.890   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
      drugim blagom
G47.990   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
      in tržnic
H49.410   Cestni tovorni promet
H49.420   Selitvena dejavnost
H49.500   Cevovodni transport
H52.100   Skladiščenje
H52.210   Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem
      prometu
H52.240   Pretovarjanje
J58.140   Izdajanje revij in druge periodike
J58.190   Drugo založništvo
J59.200   Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
      muzikalij
J62.010   Računalniško programiranje
J62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.120   Obratovanje spletnih portalov
J63.990   Drugo informiranje
K64.300   Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter
      podobnih finančnih subjektov
K64.920   Drugo kreditiranje
L68.100   Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
L68.320   Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M69.103   Druge pravne dejavnosti
M69.200   Računovodske, knjigovodske in revizijske
      dejavnosti, davčno svetovanje
M70.100   Dejavnost uprav podjetij
M70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M71.111   Arhitekturno projektiranje
M71.112   Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
      projektiranje
M71.121   Geofizikalne meritve, kartiranje
M71.129   Druge inženirske dejavnosti in tehnično
      svetovanje
M71.200   Tehnično preizkušanje in analiziranje
M72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost
      na drugih področjih naravoslovja
      in tehnologije
M73.110   Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.120   Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.100   Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M74.200   Fotografska dejavnost
M74.900   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
N77.120   Dajanje tovornjakov v najem in zakup
N77.320   Dajanje gradbenih strojev in opreme
      v najem in zakup
N77.390   Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
      sredstev v najem in zakup
N77.400   Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
      zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N80.200   Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
N81.100   Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N81.210   Splošno čiščenje stavb
N81.220   Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in
      opreme
N81.290   Čiščenje cest in drugo čiščenje
N81.300   Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
      okolice
N82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov
      in druge posamične pisarniške dejavnosti
N82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.910   Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne
      sposobnosti
N82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
      poslovanje
O84.250   Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
P85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
R90.020   Spremljajoče dejavnosti za umetniško
      uprizarjanje
R90.040   Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R93.210   Dejavnost zabaviščnih parkov
S95.220   Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in
      opreme
S96.030   Pogrebna dejavnost
(5) Javno podjetje sme opravljati tudi vse druge posle, potrebne za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
(6) Posamezna ustanoviteljica lahko javnemu podjetju podeli javno pooblastilo, na podlagi katerega bo javno podjetje na območju te ustanoviteljice izvajalo določene naloge za to ustanoviteljico.
V. OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI DELEŽI USTANOVITELJIC
8. člen
(osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljic)
(1) Osnovni kapital javnega podjetja znaša 210.935,67 EUR.
(2) Ustanoviteljici sta na osnovnem kapitalu javnega podjetja udeleženi z naslednjimi deleži:
– Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, na podlagi osnovnega vložka v višini 179.341,78 EUR pridobi 85,0220 % poslovni delež javnega podjetja;
– Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, na podlagi osnovnega vložka v višini 31.593,89 EUR pridobi 14,9780 % poslovni delež javnega podjetja.
VI. RAZPOLAGANJE S POSLOVNIMI DELEŽI
9. člen
(omejitve pri razpolaganju s poslovnimi deleži)
(1) Poslovnih deležev ali delov poslovnih deležev v javnem podjetju ni dopustno prenesti na fizične osebe in pravne osebe zasebnega prava ali na druge osebe javnega prava, ki niso občine.
(2) Za odsvojitev poslovnega deleža javnega podjetja osebam, ki niso družbeniki javnega podjetja, je potrebno soglasje obeh občin ustanoviteljic. Soglasje za odsvojitev poslovnega deleža se lahko da samo v primeru, da je pridobitelj poslovnega deleža občina.
(3) Če nobena od ustanoviteljic ni pripravljena kupiti poslovnega deleža, ustanoviteljici pa nista dali soglasja za prodajo poslovnega deleža občini ali drugi samoupravni lokalni skupnosti, ki ni ustanoviteljica javnega podjetja v skladu z določilom iz prejšnjega odstavka, lahko ustanoviteljica izstopi iz javnega podjetja.
VII. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI JAVNEGA PODJETJA
10. člen
(odgovornost za obveznosti javnega podjetja)
(1) Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Ustanoviteljici za obveznosti javnega podjetja ne odgovarjata.
VIII. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA
1. Organi javnega podjetja
11. člen
(organi javnega podjetja)
Organa javnega podjetja sta:
– skupščina;
– direktor.
2. Skupščina
12. člen
(odločanje ustanoviteljic)
(1) Ustanoviteljici sprejemata sklepe na skupščini. Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na sklic skupščine in glasovanje na skupščini, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe, če ni s tem odlokom v posameznem primeru določeno drugače.
(2) Ustanoviteljici na skupščini odločata o:
– sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička;
– zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov;
– vračanju naknadnih vplačil;
– delitvi in prenehanju poslovnih deležev;
– imenovanju in odpoklicu direktorja;
– uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju ali družbenikom;
– zahtevkih za povračilo škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju;
– zastopanju družbe v sodnih postopkih proti direktorju in
– drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali družbena pogodba.
(3) Vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega vložka daje ustanoviteljici en glas.
(4) Za sklep o imenovanju in odpoklicu direktorja se zahteva 100 % večina veljavno oddanih glasov na skupščini javnega podjetja.
3. Direktor
13. člen
(vodenje in zastopanje)
(1) Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor. Direktor na lastno odgovornost vodi posle javnega podjetja in ga zastopa.
(2) Pristojnosti direktorja so tudi:
– priprava letnega plana in razvojnih programov javnega podjetja;
– priprava letnega poročila;
– poročanje skupnemu organu iz 22. člena tega odloka o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje javnega podjetja;
– sprejem akta o organizaciji dela;
– sprejem akta o sistemizaciji delovnih mest, kadrovskega načrta in izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti;
– imenovanje vodilnih delavcev;
– sklepanje pogodb z zaposlenimi delavci ter odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti javnega podjetja;
– določanje nalog zaposlenim v javnem podjetju in nadzor njihovega izvajanja;
– izvajanje sklepov skupščine, ki so vezani na redno poslovanje javnega podjetja in zahtev iz pogodbe o zaposlitvi;
– izvajanje sklepov Sveta ustanoviteljev;
– izvajanje nalog, ki jih določa zakon v razmerjih do ustanoviteljic ter odločanje o drugih zadevah.
14. člen
(imenovanje ali odpoklic direktorja)
(1) Direktorja imenuje in razrešuje skupščina, pod pogoji, na način in po postopku, določenem s tem odlokom.
(2) Direktorja se imenuje za štiri leta. Ista oseba je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
15. člen
(pogoji za imenovanje direktorja in sklenitev pogodbe)
(1) Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in tem odlokom.
(2) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje, določene z zakonom, in posebne pogoje, določene z družbeno pogodbo javnega podjetja, in ima:
– najmanj 7. stopnjo izobrazbe (univerzitetni program ali 2. bolonjska stopnja);
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih.
(3) Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi oziroma pogodbo o poslovodenju v imenu družbe oseba, ki jo za to pooblasti skupščina. V primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi se z direktorjem sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata.
(4) Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se v skladu z določili tega odloka podrobneje določijo s pogodbo o zaposlitvi oziroma pogodbo o poslovodenju.
16. člen
(razrešitev direktorja)
(1) Skupščina lahko direktorja razreši oziroma odpokliče s funkcije pred iztekom mandata, zlasti pa v naslednjih primerih:
– če tako zahteva direktor;
– če je direktor deloval v nasprotju z interesi javnega podjetja ali ustanoviteljic ali v nasprotju z zakonom, tem odlokom ali pogodbo o zaposlitvi oziroma pogodbo o poslovodenju;
– če izgubi poslovno sposobnost;
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela;
– v drugih primerih, vključno z odpoklicem brez razloga.
(2) Razrešitev oziroma odpoklic direktorja lahko skupščini predlaga tudi skupni organ iz 22. člena, župan oziroma občinski svet občine ustanoviteljice.
17. člen
(poročanje direktorja)
Ustanoviteljice imajo pravico do informiranosti o poslovanju javnega podjetja v skladu z zakonom. Direktor je dolžan pisno poročati skupnemu organu iz 22. člena tega odloka na zahtevo, izraženo s sklepom.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA PODJETJA V PRAVNEM PROMETU
18. člen
(pooblastila javnega podjetja)
Javno podjetje izvaja pooblastila za občini ustanoviteljici v pravnem prometu s pravnimi in fizičnimi osebami v obsegu in na način kot ga določajo predpisi posamezne občine ustanoviteljice.
X. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA
19. člen
(financiranje dejavnosti javnega podjetja)
Dejavnosti javnega podjetja se financirajo:
– s plačili za storitve;
– s prodajo blaga in storitev na trgu;
– iz sredstev ustanoviteljic;
– iz drugih virov.
XI. DOBIČEK IN IZGUBA
20. člen
(ugotavljanje poslovnega izida)
Poslovni izid se ugotavlja v skladu s predpisi in družbeno pogodbo javnega podjetja.
XII. VODENJE EVIDENC
21. člen
Javno podjetje vodi evidence ločeno po dejavnostih, ki jih opravlja in občinah, kjer opravlja dejavnosti.
XIII. SKUPNI ORGAN ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC
22. člen
(ime in sedež skupnega organa)
(1) Ime skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic iz 1. člena tega odloka je Svet ustanoviteljev javnega podjetja Komunala d.o.o. (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljev).
(2) Sedež Sveta ustanoviteljev je v Idriji, Mestni trg 1.
(3) Strokovne naloge za Svet ustanoviteljev opravlja občinska uprava občine, v kateri je njegov sedež.
23. člen
(namen ustanovitve)
Svet ustanoviteljev se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do javnega podjetja.
24. člen
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic)
(1) V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju ima Svet ustanoviteljev naslednje pristojnosti po zakonu, ki ureja področje gospodarskih javnih služb:
1. določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
2. odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin.
(2) Svet ustanoviteljev odloča tudi o sprejetju letnega plana poslovanja in razvojnih programov. Svet ustanoviteljev direktorju s sklepom določi vrsto in vrednost poslov, za izvedbo katerih mora pridobiti predhodno soglasje Sveta ustanoviteljev.
25. člen
(sestava in način dela Sveta ustanoviteljev)
(1) Svet ustanoviteljev sestavljata župana občin ustanoviteljic. Župana občin ustanoviteljic opravljata funkcijo predsednika Sveta ustanoviteljev izmenično za mandatno dobo dveh let. Funkcijo prvega predsednika Sveta ustanoviteljev bo opravljal župan Občine Idrija.
(2) Svet ustanoviteljev dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsedujoči Sveta ustanoviteljev.
26. člen
(število glasov in način sprejemanja odločitev)
(1) Vsak član sveta ustanoviteljev ima 1 glas. Svet ustanoviteljev sprejema odločitve soglasno.
(2) Veljavno se glasuje, če sta na seji Sveta ustanoviteljev prisotna oba člana.
(3) Če prisotnosti ali potrebnega soglasja za odločitev o določenem vprašanju ni mogoče doseči, se to vprašanje ponovno predloži v odločanje Svetu ustanoviteljev po opravljenih posvetovanjih. Če prisotnosti ali potrebnega soglasja ni mogoče doseči niti na ponovnem odločanju, se odločitev o tem vprašanju prepusti skupščini.
27. člen
(poročanje Sveta ustanoviteljev o svojem delu)
(1) Svet ustanoviteljev poroča občinskima svetoma o svojem delu.
(2) Občinska sveta lahko obravnavata vprašanja iz pristojnosti Sveta ustanoviteljev in zavzameta do njih svoje stališče.
(3) Pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz pristojnosti Sveta ustanoviteljev pred posameznim občinskim svetom predstavlja Svet ustanoviteljev tisti njen član, ki je predstavnik posamezne ustanoviteljice v Svetu ustanoviteljev.
28. člen
(sredstva za delo)
(1) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljev predstavljajo stroški njegovega poslovanja.
(2) Stroške delovanja Sveta ustanoviteljev krije javno podjetje.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
(uskladitev družbene pogodbe)
(1) Župana občin ustanoviteljic uskladita družbeno pogodbo javnega podjetja z določbami tega odloka v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
(2) Z vpisom nove družbene pogodbe v sodni register preneha mandat dosedanjim članom nadzornega sveta.
30. člen
(opravljanje funkcije direktorja)
Direktor, ki je bil imenovan pred uveljavitvijo tega odloka, opravlja svojo funkcijo do izteka mandata.
31. člen
(objava in začetek veljavnosti odloka)
Po sprejemu odloka v obeh občinah ustanoviteljicah obe občini ustanoviteljici objavita odlok v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati petnajsti dan po njegovi zadnji objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2014
Idrija, dne 3. julija 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.
Št. 354-0008/2014
Cerkno, dne 3. julija 2014
Župan
Občine Cerkno
Miran Ciglič l.r.

AAA Zlata odličnost