Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2014 z dne 28. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2014 z dne 28. 7. 2014

Kazalo

2551. Sklep o ustavitvi postopkov, stran 6604.

Številka: U-I-188/12-24
U-I-91/13-13
Datum: 10. 7. 2014
S K L E P
Ustavno sodišče je v postopkih za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetih z zahtevama Vlade, na seji 10. julija 2014
s k l e n i l o:
Postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 10. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1 Vrhnika–Center (Uradni list RS, št. 1/95, in Naš časopis, št. 274/01, 282/02, 308/04, 335/07, 354/08, 362/09, 374/10, 393/12, 397/12 in 400/12), kolikor določa izdajo soglasja krajevne skupnosti, 16., 17., 19., 26. in 27. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1 Vrhnika–Center, kolikor določajo dovoljenost novogradenj, če tako oceni strokovna urbanistična presoja, 17. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3­–Vrhnika–Sinja Gorica (Uradni list RS, št. 2/95 in 77/06, ter Naš časopis, št. 319/05, 330/06, 354/08, 362/09, 374/10 in 400/12), kolikor določa dovoljenost novogradenj, če tako utemelji strokovna urbanistična presoja, in 9. člena Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 6/99, ter Naš časopis, št. 292/03, 323/06 in 349/08), kolikor velja v Občini Vrhnika in kolikor določa predložitev pozitivnega mnenja pristojne urbanistične službe, se ustavita.
O b r a z l o ž i t e v
1. Predlagateljica izpodbija v izreku sklepa navedene določbe Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1 Vrhnika–Center, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3–Vrhnika–Sinja Gorica ter Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-188/12 z dne 15. 11. 2012 (Uradni list RS, št. 90/12) do končne odločitve v izpodbijanem delu zadržalo izvrševanje 16., 17., 19., 26. in 27. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1 Vrhnika–Center, s sklepom št. U-I-91/13 z dne 18. 4. 2013 (Uradni list RS, št. 39/13) pa izvrševanje 17. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3­–Vrhnika–Sinja Gorica. Z uveljavitvijo Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 27/14) so izpodbijani prostorski akti prenehali veljati.
2. Če med postopkom pred Ustavnim sodiščem predpis v izpodbijanem delu preneha veljati, Ustavno sodišče odloči o njegovi ustavnosti oziroma zakonitosti, če predlagatelj izkaže, da niso bile odpravljene posledice njegove protiustavnosti oziroma nezakonitosti (drugi odstavek v zvezi s prvim odstavkom 47. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS).
3. Ustavno sodišče je predlagateljico pozvalo, naj sporoči, ali še vztraja pri vloženih zahtevah, oziroma naj izkaže okoliščine, iz katerih bo razvidno, katere posledice protiustavnosti oziroma nezakonitosti izpodbijanih predpisov niso bile odpravljene. Hkrati je bila predlagateljica opozorjena, da lahko Ustavno sodišče postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanih predpisov ustavi, če v danem roku ne bo dala zahtevanih pojasnil. Predlagateljica na poziva ni odgovorila. Ustavno sodišče je zato postopka ustavilo.
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 28. člena ZUstS v sestavi: predsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič - Horvat, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost