Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2014 z dne 15. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2014 z dne 15. 7. 2014

Kazalo

2350. Odlok o pokopališki dejavnosti in urejanju pokopališč ter pogrebni dejavnosti na območju Občine Idrija, stran 6091.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 3. in 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 94/08, 55/10, 103/11, 97/12, 81/13), 1. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A0/91), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13), 3. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 27/08 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 15. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 107/13) in skladno z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) je Občinski svet Občine Idrija na 29. seji dne 3. 7. 2014 sprejel
O D L O K
o pokopališki dejavnosti in urejanju pokopališč ter pogrebni dejavnosti na območju Občine Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vrsta gospodarske javne službe)
(1) Ta odlok določa izvajanje pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč ter pogrebnih dejavnosti na območju Občine Idrija.
(2) Izvajanje pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč se znotraj območij krajevne skupnosti Mesto Idrija in krajevne skupnosti Spodnja Idrija izvaja kot izbirna gospodarska javna služba (v nadaljevanju: javna služba).
(3) Na pokopališčih Črni Vrh, Godovič, Gore, Ledine, Vojsko in Zavratec skrbi za izvajanje pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč Občina Idrija.
(4) Pogrebne dejavnosti izvajajo izvajalci pogrebnih dejavnosti.
(5) Najmanjša enota območja javne službe je pokopališče.
(6) Izvajalci javne službe zagotavljajo izvajanje javne službe v skladu s predpisi Republike Slovenije in predpisi občine, ki urejajo področje javne službe ter etičnim kodeksom pogrebne in pokopališke dejavnosti.
2. člen
(pokopališča)
(1) Na območju Občine Idrija so naslednja pokopališča: Črni Vrh, Godovič, Gore, Idrija, Ledine, Spodnja Idrija, Vojsko in Zavratec.
(2) Pokopališče je praviloma ograjen prostor za pokopavanje umrlih.
(3) Vsa pokopališča v Občini Idrija morajo imeti mrliške vežice.
(4) Pokopališče se zgradi ali se obstoječe razširi na območjih, ki so za ta namen določena s prostorskim aktom občine.
(5) Zasajanje visoko rastočega drevja je dovoljeno le na prostorih, ki so za to določeni v pokopališkem načrtu. Okrasno grmičevje je lahko visoko največ 2 m in primerno oblikovano. Dovoljena je zasaditev nizkega grmičevja, trajnic in drugih okrasnih rastlin, ki ne smejo ovirati dostopa do grobov, zidov in objektov ob pokopališču.
(6) Vsako pokopališče mora imeti pokopališki kataster, ki vsebuje podatke o pokopaliških oddelkih, oznakah grobov in vrstah grobov. Vsako pokopališče mora imeti tudi načrt pokopališča, iz katerega so razvidni vsi pomožni objekti in vsa komunalna infrastruktura. Za vsako pokopališče mora biti urejena evidenca grobov, iz katere so razvidni podatki o oznaki groba in njegovem najemniku, pokopanih osebah ter datumu pokopa in vrsti pokopa.
3. člen
(pokopališka dejavnost)
Pokopališka dejavnost obsega naslednje storitve:
– oddajanje grobov;
– sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidence o sklenjenih najemnih pogodbah;
– zagotovitev uporabe mrliške vežice;
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov;
– prvo ureditev groba;
– opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom in tem odlokom.
4. člen
(urejanje pokopališč)
Urejanje pokopališč obsega naslednje storitve:
– vzdrževanje območja pokopališč t.j. pokopališč, mrliških vežic, parkirišč, stopnišč, ograj in zidov ob pokopališčih;
– urejanje in vzdrževanje mrliških vežic in njihovih funkcionalnih zemljišč;
– vzdrževanje pomožnih objektov na pokopališčih;
– načrtovanje razdelitve pokopališča;
– prekop grobov in opustitev pokopališč;
– zbiranje in oddajanje odpadnih nagrobnih sveč izvajalcu zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov;
– vzdrževanje spominskih obeležij na pokopališčih;
– vodenje pokopališkega katastra in evidence grobov.
5. člen
(pogrebna dejavnost)
(1) Pogrebna dejavnost obsega najmanj naslednje storitve:
– prijavo pokopa;
– prvi prevoz pokojnika in zagotavljanje dežurne službe za prevoz pokojnikov;
– pripravo pokojnika za pokop;
– pripravo in izvedbo minimalnih pogrebnih slovesnosti;
– pokop pokojnikov;
– druge pogrebne storitve.
(2) Pogrebna dejavnost se opravlja z dostojanstvom in spoštovanjem do umrlih ter v skladu z določbami tega odloka.
II. OBLIKE IN POGOJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
6. člen
(oblike izvajanja javne službe in pogrebne dejavnosti)
(1) Občina zagotavlja izvajanje javne službe po tem odloku v javnem podjetju ali s koncesijskim razmerjem.
(2) Pogoji za izvajanje javne službe so:
– pokopališka dejavnost in urejanje pokopališč se lahko izvaja na posameznem pokopališču samo z enim izvajalcem;
– pogrebna dejavnost se lahko na posameznem pokopališču izvaja ločeno ali skupaj s pokopališko dejavnostjo in dejavnostjo urejanja pokopališč.
(3) Posebni pogoji za izvajanje pogrebne dejavnosti:
– pogrebno dejavnost lahko izvajajo izvajalci pogrebnih dejavnosti;v primeru, da izvajalci pogrebnih dejavnosti niso hkrati izvajalci javne službe, morajo izvajalci pogrebnih dejavnosti z izvajalcem javne službe skleniti pogodbo;
– pogrebne dejavnosti se lahko na posameznem pokopališču izvajajo z enim ali z več izvajalci;
– izvajanje pogrebnih dejavnosti morajo vsi izvajalci na celotnem območju Občine Idrija uskladiti z določili tega odloka.
III. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI IN UREJANJA POKOPALIŠČ
7. člen
(dolžnosti in obveznosti izvajalca pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč)
(1) Izvajalec ima naslednje splošne pravice in obveznosti:
– skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališkega območja;
– izdela in vodi pokopališki kataster in načrt pokopališča;
– oddaja grobove v najem in vodi evidenco sklenjenih najemnih pogodb;
– pobira najemnino za grobove;
– določa mesto, datum in uro pokopa, praviloma v dogovoru z naročnikom pogreba;
– vodi evidenco grobov;
– opravlja prekope grobov, nadzira dela na pokopališču;
– obvezno sodeluje pri sodno odrejenih ekshumacijah;
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in njegovi neposredni okolici;
– skrbi za urejanje in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega zemljišča;
– skrbi za vzdrževanje pomožnih objektov na pokopališču.
(2) Izvajalec je dolžan zagotoviti redno tekoče vzdrževanje objektov, naprav in tehničnih ureditev, kot so:
– komunalna infrastruktura na območju pokopališča;
– tehnična oprema;
– zidovi, ograje, zelene površine in druga ureditev;
– osvetlitev pokopališča.
(3) Izvajalec mora pri izvajanju svojih pravic in obveznosti:
– izvajati dejavnost s skrbnostjo dobrega gospodarja, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in pogodbo o izvajanju javne službe;
– zagotavljati uporabnikom enakopravno, kontinuirano in kvalitetno dejavnost, v skladu s predpisi in v javnem interesu;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem dejavnosti;
– kot dober gospodar uporabljati in vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju dejavnosti, v skladu s programom vzdrževanja;
– sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin oziroma opravljanje storitev, ki so predmet javne službe oziroma pokopališke dejavnosti ter urejanja pokopališč ali v povezavi z njimi;
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč;
– oblikovati predloge in spremembe cen storitev;
– pripravljati in sodelovati pri izvedbi projektov za pridobivanje finančnih sredstev iz drugih virov;
– voditi evidence v zvezi s pokopališko dejavnostjo in urejanjem pokopališč;
– pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne programe in dolgoročne plane izvajanja pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč, letna poročila, kakor tudi druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti;
– povrniti nepremičnine, na katerih so se izvajala vzdrževalna in druga dela v zvezi z izvajanjem pokopališke dejavnosti urejanja pokopališč, v prvotno stanje;
– omogočati občini ali pristojni inšpekciji nemoten nadzor nad izvajanjem pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč;
– skleniti zavarovanja proti odgovornosti za škodo, ki jo pri opravljanju javne službe povzročijo pri izvajalcu zaposleni tretjim osebam ali občini;
– določiti merila za oddajanje, pripravo in vzdrževanje grobov;
– poskrbeti za zbiranje odpadkov na območju pokopališč;
– obveščati pristojne organe o sumu kršitev predpisov, ki jih zazna v zvezi z izvajanjem pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč.
8. člen
(naloge krajevnih skupnosti)
Krajevne skupnosti lahko, po pooblastilu župana, izvajajo na pokopališčih iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka, posamezne naloge pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč.
9. člen
(upravljanje s pokopališči)
(1) Upravljavec pokopališč je Občina Idrija, ki izvaja načrtovanje, spremljanje in nadzor na vseh pokopališčih v občini.
(2) Pri upravljanju s pokopališči sodelujejo krajevne skupnosti.
10. člen
(dolžnosti Občine Idrija)
Dolžnosti Občine Idrija so zlasti:
– zagotoviti potrebne stvarne in druge pravice za izvajanje pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč,
– pomagati izvajalcem pri zagotavljanju stvarnih in drugih pravic ter pridobivanju dovoljenj, ki jih sam ne more pridobiti in ki niso obveznost izvajalca javne službe;
– potrditi program vzdrževanja pokopališč, ki ga pripravijo izvajalci javne službe oziroma občinska uprava;
– zagotoviti takšno višino plačil in ceno storitev izvajalcev pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč, da bo ob normalnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in kakovost storitev ter vzdrževanje nepremičnega premoženja;
– zagotoviti sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja storitev javne službe;
– nadzorovati delo izvajalcev javne službe;
– pisno obveščati izvajalce javne službe o pritožbah uporabnikov;
– skrbeti za investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
11. člen
(pravice uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč pod pogoji, določenimi z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi;
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja pogrebnih storitev;
– do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev;
– do izbire pokopališča, kjer naj bi bil umrli pokopan, če obstajajo objektivne možnosti;
– do odločanja o vrsti in načinu pokopa;
– do sklenitve najemne pogodbe za grob;
– do zagotovljenih cen storitev v skladu z občinskimi pravili in predpisi;
– do vpogleda v evidence, ki jih vodijo izvajalci javne službe in Občina Idrija in se nanašajo nanje.
(2) Uporabnik se lahko v zvezi z izvajanjem pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč pritoži neposredno izvajalcu javne službe ali občinski upravi, če meni, da je bila storitev pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč izvedena v nasprotju s tem odlokom.
12. člen
(dolžnosti uporabnikov)
Uporabniki imajo do izvajalca javne službe in občine zlasti dolžnost:
– upoštevati navodila izvajalca pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč in mu omogočiti neovirano opravljanje storitev;
– omogočiti neoviran dostop do vseh prostorov in naprav, kjer se opravljajo storitve pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč;
– redno plačevati storitve in uporabe objektov v skladu z veljavnim cenikom;
– prijaviti vsa dejstva in sporočiti izvajalcu vsako spremembo dejstev, pomembnih za izvajanje pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč;
– nuditi izvajalcu pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč potrebne podatke za vodenje evidenc.
13. člen
(dolžnosti najemnikov)
Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi. Če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih grobov in pokopališča, se smatra, da je zapuščen. Izvajalec pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč je dolžan v takem primeru najemnika opozoriti ter določiti rok za ureditev groba, ki ne more biti daljši od dveh mesecev. Po preteku tega roka lahko izvajalec pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč prekine najemno pogodbo za grob.
V. SPECIFIČNE DOLOČBE, VEZANE NA POGREBNO DEJAVNOST
14. člen
(vrste pokopov)
(1) Vrste pokopov so:
– pokop s krsto, kjer se umrli položi v krsto in pokoplje v grob;
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki umrlega shranijo v žaro in pokopljejo v klasični ali žarni grob;
– raztros pepela, kjer se pepel pokojnika shrani v žaro, nato pa se pepel raztrosi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj pokopališča.
(2) Raztros pepela zunaj pokopališča je dovoljen le izjemoma in na podlagi dovoljenja pristojnega upravnega organa.
15. člen
(pokopi)
(1) Umrli praviloma leži v mrliški vežici.
(2) Za prevoz umrlega se lahko uporablja samo posebej prirejena vozila.
(3) Pokop umrlega se izvede v skladu s krajevnimi običaji. Način pokopa in pogrebne slovesnosti se opravijo v skladu z voljo umrlega, če umrli ni izrazil svoje volje, odloči o tem oseba, ki je stalno živela z njim, sicer pa je potrebno uporabiti z zakonom opredeljene določbe.
(4) Stroške pokopa so dolžni poravnati dediči umrlega oziroma oseba, ki je pokop naročila. V primeru, ko poravna stroške pokopa občina, ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.
(5) Pokop umrlega se lahko izvede vsak dan, razen ob državnih praznikih.
(6) Prekop groba oziroma ponoven pokop v isti grob je dovoljen po preteku mirovalne dobe, ki ne sme biti pri klasičnih grobovih krajša od 10 let in pri žarnih grobovih krajša od 3 let. Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le, če to zahtevajo svojci ali druge fizične in pravne osebe, ki imajo interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču, po poprejšnjem soglasju najemnika groba, sicer pa le z dovoljenjem občinske uprave.
(7) Ekshumacije, ki so uradno odrejene, se opravljajo ob vsakem času. Za izkop se uporabljajo predpisi o izkopu umrlih.
16. člen
(vrste grobov)
(1) Na pokopališču so dopustne naslednje vrste grobov:
– klasični grobovi;
– žarni grobovi;
– žarni zidovi;
– prostor za anonimne pokope;
– skupna grobišča;
– prostor za raztros pepela.
(2) V žarne grobove se shranjujejo žare s pepelom umrlih. V en žarni grob je lahko shranjenih tudi več žar.
(3) Skupna grobišča so kostnice ter prostori za skupni pokop ob morebitnih naravnih nesrečah, v vojni in v izrednih razmerah. Sredstva za stroške vzdrževanja skupnih grobišč zagotavlja v celoti občina.
17. člen
(grobovi – normativi)
(1) Dimenzije grobov se opredeli v načrtu pokopališča.
(2) Klasični grobovi:
Globina klasičnih grobov je najmanj 1,80 m. Širina enojnega groba je do 1 m, dolžina do 2,3 m. Širina dvojnega groba je do 2 m, dolžina do 2,3 m. Spomeniki, nagrobne ograje in druga znamenja ne smejo segati zunaj meje grobnega prostora, v višino smejo segati največ do 1,5 m.
(3) Žarni grobovi:
Globina žarnega groba je najmanj 0,7 m, širina do 1 m, dolžina pa do 1,2 m. Žarni grob se sme poglobiti za 0,3 m.
18. člen
(minimalna pogrebna slovesnost)
Minimalna izvedba pogreba obsega:
– uporabo mrliške vežice;
– prevoz ali prenos pokojnika do mesta pokopa;
– izvedbo krajše pogrebne slovesnosti;
– izvedbo pokopa.
VI. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU
19. člen
(prepovedi)
(1) Na območju pokopališča ni dovoljeno;
– nedostojno vedenje kot je: vpitje, glasno smejanje, razgrajanje, hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove;
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
– druge vrste onesnaženja pokopališkega prostora in objektov na območju pokopališča;
– poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov ter naprav in predmetov na območju pokopališča;
– vodenje živali na pokopališče;
– vožnja s kolesom ali motornim vozilom in shranjevanje vozil na pokopališču;
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov na območju pokopališča.
(2) Zidarska, kamnoseška, kovinostrugarska in druga dela, ki so namenjena urejanju pokopališč in s temi deli povezani prevozi, se lahko opravljajo le s predhodnim dovoljenjem izvajalca javne službe oziroma občinske uprave.
(3) V neposredni bližini območja pokopališča v času pogrebnih svečanosti niso dovoljene dejavnosti, ki motijo potek pogrebnih svečanosti (hrup, vpitje, moteči zvoki in podobno). Izvajalec pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč oziroma tisti, ki vodi pogreb, opozori morebitnega povzročitelja motenj pred začetkom pogreba.
VII. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
20. člen
(zavarovanje odgovornosti)
(1) Izvajalec javne službe je za izvajanje javne službe v skladu z zakonom in za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje, odgovoren občini, uporabnikom ali tretjim osebam. Občina odgovarja za škodo, nastalo uporabnikom, subsidiarno.
(2) Izvajalec javne službe je dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti z zavarovalnico skleniti ustrezno zavarovalno pogodbo.
(3) Za pokopališča, kjer se pokopališka dejavnost in urejanje pokopališčne izvaja kot javna služba, uredi zavarovanje občinska uprava.
VIII. VIRI FINANCIRANJA
21. člen
(viri financiranja)
Viri financiranja pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč so:
– sredstva občinskega proračuna;
– prihodki od plačanih storitev uporabnikov javne službe;
– najemnine za grobove;
– sredstva izvajalcev javne službe;
– dotacije in donacije;
– nepovratna sredstva evropskih skladov ali državnega proračuna;
– drugi viri.
22. člen
(cene in njihovo spreminjanje)
(1) Za storitve izvajanja pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč se oblikuje cenik, ki ga sprejme občinski svet hkrati za območje cele občine in vključuje pokopališko dejavnost in dejavnost urejanja pokopališč.
(2) V ceni morajo biti specificirana vsa plačila, ki jih uporabniki plačujejo izvajalcu javne službe oziroma občini v okviru zagotavljanja pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč.
(3) O spreminjanju cen odloča občinski svet na predlog župana in na podlagi obrazložitve, ki jo pripravi izvajalec javne službe ali občinska uprava skladno z morebitnimi ukrepi kontrole cen na državni ravni, kolikor ni s predpisi določeno drugače in je utemeljena na objektivni podlagi.
IX. NADZOR
23. člen
(nadzor nad izvajanjem pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč)
Nadzor nad odlokom izvajajo občinska uprava, medobčinski inšpektorat in druge pristojne inšpekcijske službe. Pristojni inšpektor vodi postopek in izdaja ukrepe v skladu z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.
24. člen
(letni program in poročilo)
(1) Letni program izvajanja pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč po tem odloku pripravi izvajalec javne službe oziroma občinska uprava najkasneje do 31. oktobra za naslednje leto.
(2) Izvajalec pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč mora predložiti najkasneje do 31. marca poročilo o izvajanju dejavnosti za preteklo leto, katerega sestavni del so tudi podatki iz evidenc, ki jih mora voditi.
(3) Na posebno zahtevo občine mora izvajalec javne službe predložiti tudi posebna poročila o stanju, opravljenih in potrebnih delih, potrebnih investicijah, organizacijskih ukrepih ter kvaliteti izvajanja javne službe.
X. LASTNIŠTVO INFRASTRUKTURE
25. člen
(objekti in naprave)
Objekti in naprave, namenjeni izvajanju pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč,se uporabljajo na način in pod pogoji, določenimi z zakonom.
XI. KAZENSKE DOLOČBE
26. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo 800,00 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec javne službe, ki krši določila 7. člena tega odloka.
(2) Z globo 200,00 EUR se za prekršek kaznuje uporabnik, ki krši določila 12. člena tega odloka.
(3) Z globo 800,00 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki krši določila 19. člena tega odloka.
Z globo 200,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(4) Z globo 200,00 EUR se za prekršek iz tretjega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(sprejem pokopališkega reda)
(1) Občina lahko na podlagi tega odloka za posamezno pokopališče sprejme pokopališki red, s katerim predpiše način izvajanja pogrebnih slovesnosti.
(2) S pokopališkim redom lahko občina podrobneje uredi tudi naslednje vsebine:
– način oddajanja grobov v najem;
– okvirne tehnične normative za grobove;
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališčih;
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnovo grobnic in druge posege v prostor na pokopališčih;
– določi obvezne vsebine načrta razdelitve pokopališča;
– drugo.
28. člen
V primeru, da za grobove iz 7. člena tega odloka ob njegovi uveljavitvi niso sklenjene najemne pogodbe, jih mora izvajalec pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč z najemniki skleniti najkasneje v enem letu od uveljavitve odloka.
29. člen
Izvajalec pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč uskladi svoje poslovanje s tem odlokom v roku enega leta od njegove uveljavitve.
30. člen
(ureditev lastništva)
Občina se zaveže v roku 3 let od veljavnosti tega odloka urediti geodetsko in lastniško stanje pokopališč iz 2. člena tega odloka.
31. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 11/97, 97/12), Odlok o pokopališčem redu za pokopališče na območju Občine Idrija (Uradni list SRS, št. 26/80) in Odlok o pogrebnem ceremonialu v Občini Idrija (Uradni list SRS, št. 22/75).
32. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2009
Idrija, dne 3. julija 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost